1.Barok - Jest to epoka kulturowa obejmująca okres między renesansem a oświeceniem. Jej nazwa pochodzi od portugalskiego wyrazu barocco, który oznacza perłę o dziwnym, nieregularnym kształcie. Jak sama nazwa wskazuje barok jest epoką dziwną i pełną przepychu 2.Kontreformacja- Nurt zmierzający do odnowy kościoła przeciwko powstaniu Protestantyzmu. Reakcją kościoła był sobór w Trydęcie (1545-1563)Który usiłował wprowadzić porządek w kwestiach wiary. 3.Sarmatyzm- prąd kulturowy stworzony przez polską szlachtę 4.Vanitas- motyw poezji barokowej, marność… 5.Jezuici- główni szermierze kontrreformacji, zakon założony w 1534r., założyli sieć szkół nazywanych kolegiami. 6.Koncept- główny prąd w poezji baroku, cechuje się dążeniem do nieustannego zadziwiania, zaszokowania czytelnika. Koncept to wyszukany, oryginalny i niespodziewany pomysł. 7.Marinizm- styl poetycki często stosowany w literaturze barokowej. Charakteryzowała goefektowna forma utworu, nadużywanie metafor oraz różnorodne chwyty stylistyczne np. anafory, paradoksy, hiperbole. 8.Makaronizm- wplatanie wyrazów obcego pochodzenia w tekst 1.Oksymoron- epitet sprzeczny np. ciepły lód 2.Przerzutnia- urwanie zdania i przeniesie z jednego wersu do drugiego 3.Antyteza- dwie tezy wzajemnie sobie przeciwne 4.Kontrast- sprzeczność, przeciwieństwo 5.Apostrofa- zwrot do kogoś lub czegoś 6.Anafora- rozpoczęcie wersu od tego samego wyrazu 7.Peryfraza- omówienie, zastąpienie 1 wyrazu innym długim 8.Pyt.Retorycznie- pytanie na które sami sobie odpowiadamy, nie oczekujemy odpowiedzi 9.Inwersja- szyk przestawny 10.Elipsa składniowa- wypowiedzenie pozbawione osobowej formy czasownika 11.Paradoks- coś niemożliwego, sprzecznego z ogólnie przyjętymi zasadami 1.Dwa wzorce kultury barokowej. a) dworska- J. A. Morsztyn „O miłości” i D. Naborowski „Krótkość żywota” b) sarmacka- W. Potocki „Wojna Hocimska” i J. Ch. Pasek „Pamiętniki” 2.Nurty poezji barokowej. a) metafizyczny- D. Naborowski „Krótkość żywota” b) kosmopolityczny- J.A. Morsztyn „Poezja światowej rozkoszy” c) sarmacki- W. Potocki „Wojna Hocimska” 3.Barokowa wizja : a) człowiek- słaby, bezsilny, marny, podporządkowany Bogu, bezradny b) Bóg- surowy, doskonały, jedyny, sprawiedliwy, odległy od człowieka c) świat- skąp likowany, chaotyczny, nieprzyjazny człowiekowi, niepokój 4.Cechy baroku- bogactwo środków - oryginalność - patos - ruch - kontrast - dynamika 5. Pozytywne cechy Sarmaty: - wytrwale bronił przywilejów i swobód szlacheckich, - stał na straży tradycji i przestrzegał obyczajów - był niechętny wyjazdom zagranicznym; - brał aktywny udział w sejmikach, sejmach i...