Zagrożenia militarne i niemilitarne we współczesnym świecie Zagrożenia to istnienie zwiększonego prawdopodobieństwa zaistnienia stanu niebezpieczeństwa. W zależności od dziedziny, w której może wystąpić, wyróżnia się zagrożenia militarne i niemilitarne. To pewien stan psychiczny lub świadomościowy wywołany postrzeganiem zjawiska, które subiektywnie ocenia się jako niekorzystne lub niebezpieczne lub czynniki obiektywne powodujące stany niepewności i obaw. Mogą spowodować szkodliwe następstwo, ponieważ każdy przedmiot charakteryzuje się mniejszą lub większą podatnością (słabościami) umożliwiającymi przekształcenie potencjalnego zagrożenia w szkodę. Zagrożenia militarne to taki splot zdarzeń w stosunkach międzynarodowych, w których z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić ograniczenie lub utrata warunków do niezakłóconego bytu i rozwoju państwa, albo naruszenie bądź utrata jego suwerenności i integralności terytorialnej - w wyniku zastosowania wobec niego przemocy zbrojnej (militarnej). Należy dodać w tym miejscu, że użycie sił zbrojnych jest często narzędziem do osiągania celów polityki państwa. Cytując klasyka sztuki wojennej Carla Von Clausewitza „Wojna jest dalszym ciągiem stosunków politycznych, przeprowadzeniem ich innymi środkami..." . Siłę militarną można stosować bezpośrednio lub pośrednio. Przykładowo mogą to być: • blokada militarna; • szantaż militarny; • prowokacja militarna; • incydent graniczny; • ograniczone użycie środków przemocy zbrojnej; • zbrojne starcie graniczne; • napaść zbrojna grup nieformalnych; • konflikt lokalny; • konflikt między państwami; • dywersje militarne; • demonstracja siły. Należy również zaznaczyć, że projekcja siły militarnej oprócz środków konwencjonalnych może obejmować również broń ABC (atomowa, biologiczna, chemiczna oraz radiologiczna) oraz inne niekonwencjonalne środki rażenia. Obecnie coraz większego znaczenia nabierają działania w cyberprzestrzeni. Zagrożenia militarne mogą również pochodzić ze strony ugrupowań terrorystycznych, choć terroryzm jest na tyle specyficznym zjawiskiem, że nie mieści się tylko w kategorii zagrożeń militarnych. Do zagrożeń militarnych można również zaliczyć: dalsze niekontrolowanie rozwoju zbrojeń; wzrost liczby państw posiadających broń ABC lub bakteriologiczną; możliwość użycia broni masowego rażenia po przez środki przenoszenia dalekiego zasięgu; rozprzestrzenianie technologii rakietowej; niewystarczająca demokratyczna kontrola nad siłami zbrojnymi i planowaniem obronnym; tolerancja dla sił nieposłusznych konstytucyjnie ustanowionym władzom; nieprzestrzeganie lub...