Zagrożenia klęskami żywiołowymi Na przykładzie samodzielnie wybranego zdarzenia z ostatnich lat, na terenie Polski, opisanie przebiegu klęski żywiołowej oraz wskazanie możliwości i sposobów zarządzania w sytuacji kryzysowej poprzez odpowiednie organy i instytucje zarządzania kryzysowego Na wstępie mojej pracy pragnę przedstawić i omówić pojęcie "stan klęski żywiołowej"- kiedy jest wprowadzany, na czyje polecenie, jak długo i ile maże trwać. Stan klęski żywiołowej jest rozumiany, jako katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Stan klęski żywiołowej wprowadza się na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni, jednak może on zostać przedłużony na czas oznaczony, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po wyrażeniu zgody przez Sejm. Stan ten może zostać wprowadzony na konkretnym obszarze, na którym wystąpiła klęska żywiołowa, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski. Stan klęski żywiołowej wprowadzony może zostać w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów z własnej inicjatywy lub też na wniosek właściwego do danego obszaru wojewody. W rozporządzeniu tym określane są przyczyny wprowadzenia, data wprowadzenia, obszar na jaki zostaje on wprowadzony oraz czas trwania stanu klęski żywiołowej. Rozporządzenie zawiera także rodzaje niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. Rozporządzenie ogłaszane jest w Dzienniku Ustaw RP, podawane zostaje do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia właściwego wojewody oraz rozplakatowane w miejscach publicznych a także w sposób zwyczajowy dla konkretnego regionu kraju. Redaktorzy naczelni dzienników oraz programów radiowo – telewizyjnych są zobowiązani do nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. W drodze rozporządzenia znosi się stan klęski żywiołowej na całym obszarze lub tylko na części tego obszaru przed upływem czasu, na który został wprowadzony, jeżeli ustaną przyczyny jego wprowadzenia. Ponadto w tym czasie mogą zostać nałożone pewne konsekwencje takie jak: 1. zawieszenie działalności określonych przedsiębiorców 2. nakaz lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej...