POLITYKA SPOŁECZNA I SOCJALNA W ZAKRESIE BEZPIECEŃSTWA1. NADRZĘDNY CEL DZIAŁANIA PAŃSTWA- UTRZYMANIE ZDOLNOIŚCI DO REAGOWANIA – ODPOWIEDNIEGO DO ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI – W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ BEZPIECEŃSTWA POWSZECHNEGO, ZWIAZANYCH Z OCHRONĄ PORZĄDKU PRAWNEGO, ŻYCIA I ZDROWIA OBYWATELI ORAZ MAJĄTKU NARODOWEGO PRZED BEZPRAWNYMI DZIAŁANIAMI ORAZ SKUTKAMI KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KATASTROF NATURALNYCH I AWARII TECHNICZNYCH.

Funkcje Państwa:

– wewnętrzna

– gospodarczo organizatorska

– socjalna

– kulturalno-wychowawcza

– zewnętrznaPolityka Społeczna:

– oznacza politykę rządów dotyczącą działania mającego bezpośrednio wpływ na dobrobyt obywateli przez dostarczanie im usług lub dochodu

– jako nauka teoretyczna zajmuje się formułowaniem i weryfikowaniem twierdzeń dotyczących związków między celową działalnością grup społecznych oraz ciał publicznych a zmianami struktury społecznej

– jako nauka praktyczna docieka jak w oparciu o te twierdzenia uzyskać zamierzone zmiany społeczne zgodne z dobrem człowieka.W 2000 roku odbył się szczyt Lizboński, gdzie określono cele polityki społecznej dla Unii Europejskiej.

Istota:

1. wzrost znaczenia samorządów lokalnych i sektora obywatelskiego

2. dowartościowanie wolontariatu

3. wzrost roli edukacji

4. wzrost roli rodziny i więzi społecznych

Modele polityki społecznej

1. model liberalny- potrzeby społeczne realizowane są w ramach rynku prywatnego i w rodzinie, polityka społeczna to działania selektywne, świadczenia są z reguły selektywne

2. model redystrybucyjny- odpowiedzialność za niebezpieczeństwo socjalne jednostki ponosi społeczeństwo, polityka społeczna dokonuje redystrybucji dochodów, świadczenia z reguły powszechne

3. model motywacyjny- programy socjalne nie powinny zakłócać procesów gospodarki rynkowej, polityka społeczna wykorzystuje m.in. lokalny potencjał społeczny, świadczenia z reguły zależą od statusu jednostki na rynku pracyCele polityki społecznej

1. wyrównywanie warunków życia i pracy obywateli

2. równy dostęp do korzystania z praw obywatelskich

3. walka z nierównościami społecznymi

4. kształtowanie stosunków społecznychObszary polityki społecznej

1. ubóstwo

2. bezrobocie

3. problemy rodzinne

4. bezdomność

5. niepełnosprawność

6. uzależnienia patologiczne itp.Polityka socjalna a społeczna

---------------------- Polityka socjalna Poliytyka społeczna

Przedmiot Materialne warunki bytu, dochody pieniężne, poziomu życia, komsumpcja towarów i usług Społeczeństwo, stosunki społeczne, organizacja życia społecznego jakość życia

cele poprawa materialna warunków bytu (szczególnie najbiedniejszych) zwrost komsumpcji , pokój socjalny, Postpo społeczny, równowaga porządek społeczny dobro wspólne moc narodu harmonia między celami osobistymi a społecznymi

Sposób działania: Ratowanie, interwencja odnowa instytucjonalizacjaPomoc społeczna- instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Świadczenia społeczne:Wszelkie środki pieniężne, dobra materialne i usługi które służą zaspokojeniu potrzeb jednostek i rodzin uzyskiwane bez ekwiwalentnie czyli nie będące bezpośrednim wynagrodzeniem za pracę, finansowane ze środków publicznych, gromadzenia i wydatkowanie środków na ten cel odbywa się z udziałem instytucji państwa lub pod ich nadzorem.Usługi społeczne- wszystkie działania i administracje, które zajmują się społecznymi potrzebami obywateli, czyli transfery pieniężne, usługi opieki zdrowotnej, edukacja, osobiste usługi społeczne, usługi opiekuńcze, usługi mieszkaniowe, usługi zatrudnieniowe i wyspecjalizowane usługi dla różnych grup docelowych (dzieci nadużywający substancji psychoaktywnych, ludzie z problemami psychospołecznymi etc)Zabezpieczenie społeczne: Ubezpieczenie społeczne, Świadczenia zaopatrzeniowe, Świadczenia opiekuńczeCechy usług społecznych

– zaspokojenie potrzeb poprzez dobra materialne

– zapewnienie stabilnego funkcjonowania zbiorowości społecznych

– źródło: instytucje publiczne i prywatne (organizacje pozarządowe)

– mogą być bez ekwiwalentne, odpłatne lub nieodpłatne.Literatura: Ustawa o pomocy społecznejŚwiadczenia pieniężne: zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych,Świadczenie niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenie, pomoc rzeczowa itp.Główne problemy polityki społecznej

Polityka społeczna- narzędzie kształtowania ładu społecznego, łagodzi skutki intensywnych przemian ekonomicznych