POLITYKA SPOŁECZNA I SOCJALNA W ZAKRESIE BEZPIECEŃSTWA 1. NADRZĘDNY CEL DZIAŁANIA PAŃSTWA- UTRZYMANIE ZDOLNOIŚCI DO REAGOWANIA – ODPOWIEDNIEGO DO ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI – W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ BEZPIECEŃSTWA POWSZECHNEGO, ZWIAZANYCH Z OCHRONĄ PORZĄDKU PRAWNEGO, ŻYCIA I ZDROWIA OBYWATELI ORAZ MAJĄTKU NARODOWEGO PRZED BEZPRAWNYMI DZIAŁANIAMI ORAZ SKUTKAMI KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KATASTROF NATURALNYCH I AWARII TECHNICZNYCH. Funkcje Państwa: – wewnętrzna – gospodarczo organizatorska – socjalna – kulturalno-wychowawcza – zewnętrzna Polityka Społeczna: – oznacza politykę rządów dotyczącą działania mającego bezpośrednio wpływ na dobrobyt obywateli przez dostarczanie im usług lub dochodu – jako nauka teoretyczna zajmuje się formułowaniem i weryfikowaniem twierdzeń dotyczących związków między celową działalnością grup społecznych oraz ciał publicznych a zmianami struktury społecznej – jako nauka praktyczna docieka jak w oparciu o te twierdzenia uzyskać zamierzone zmiany społeczne zgodne z dobrem człowieka. W 2000 roku odbył się szczyt Lizboński, gdzie określono cele polityki społecznej dla Unii Europejskiej. Istota: 1. wzrost znaczenia samorządów lokalnych i sektora obywatelskiego 2. dowartościowanie wolontariatu 3. wzrost roli edukacji 4. wzrost roli rodziny i więzi społecznych Modele polityki społecznej 1. model liberalny- potrzeby społeczne realizowane są w ramach rynku prywatnego i w rodzinie, polityka społeczna to działania selektywne, świadczenia są z reguły selektywne 2. model redystrybucyjny- odpowiedzialność za niebezpieczeństwo socjalne jednostki ponosi społeczeństwo, polityka społeczna dokonuje redystrybucji dochodów, świadczenia z reguły powszechne 3. model motywacyjny- programy socjalne nie powinny zakłócać procesów gospodarki rynkowej, polityka społeczna wykorzystuje m.in. lokalny potencjał społeczny, świadczenia z reguły zależą od statusu jednostki na rynku pracy Cele polityki społecznej 1. wyrównywanie warunków życia i pracy obywateli 2. równy dostęp do korzystania z praw obywatelskich 3. walka z nierównościami społecznymi 4. kształtowanie stosunków społecznych Obszary polityki społecznej 1. ubóstwo 2. bezrobocie 3. problemy rodzinne 4. bezdomność 5. niepełnosprawność 6. uzależnienia patologiczne itp. Polityka socjalna a społeczna ---------------------- Polityka socjalna Poliytyka społeczna Przedmiot Materialne warunki bytu, dochody pieniężne, poziomu życia, komsumpcja towarów i usług Społeczeństwo, stosunki społeczne, organizacja życia społecznego jakość życia cele poprawa materialna warunków bytu...