Zielone(proekologiczne) kredyty udzielane przez BOŚ Bank

1. Słoneczny EkoKredyt

2. Kredyt z Dobrą Energią

3. Kredyty z dopłatami NFOŚiGW

4. Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska

5. Kredyt Termoulga

6. Kredyty w formule "trzeciej strony"

7. Kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę

8. Kredyt EnergoOszczędny

9. Ekologiczne kredyty hipoteczne

10. Kredyt z Klimatem

11. Kredyty we współpracy z WFOSiGW

12. Kredyt EKOodnowa dla firm (ze środków Banku KfW)

13. Kredyty z linii kredytowej NIB

Ad. 1 Słoneczny EkoKredyt

Słoneczny EkoKredyt w BOŚ Banku to ekologiczny kredyt przeznaczony na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Ze Słonecznym EkoKredytem możesz otrzymać zwrot nawet 45 % kosztów inwestycji z dotacji ze środków NFOSiGW.

Adresaci kredytu:

• osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem

mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w

budowie,

• wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych

budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych),

którym to budynkom mają służyć zakupione kolektory słoneczne

z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania

wody użytkowej

Przeznaczenie kredytu:

Finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania, polegającego na

zakupie i montażu kolektorów słonecznych do:

• ogrzewania wody użytkowej

• ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię

innych odbiorników ciepła w budynkach mieszkalnych.

Wymagana dokumentacja techniczna:

• Projekt

• Projekt budowlano-wykonawczy – jeśli wymagane jest pozwolenie na budowę

• Projekt instalacji lub oferta – jeśli pozwolenie nie jest wymagane.

• Projekt budowlano-wykonawczy sporządza osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, zgodnie z Prawem budowlanym (art. 14, ust. 1 pkt 4 – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych). Projekt ten jest bezwzględnie wymagany przez Fundusz w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

• Projekt instalacji musi zawierać schemat instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) wraz z kosztorysem przedsięwzięcia. Projekt instalacji powinien być sporządzony zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy kolektorów przez wykonawcę dokonującego montażu, pod warunkiem, że jest to osoba posiadająca certyfikat/ świadectwo w zakresie doboru i montażu kolektorów słonecznych wydane przez producenta kolektorów (lub jest przedstawicielem podmiotu posiadającego certyfikat autoryzacji w tym zakresie).

Wymagana dokumentacja techniczna:

• Jakość

• Certyfikat zgodności z normą PN EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze

i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 1: Wymagania ogólne”,

którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów,

przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN 12975-2

lub

• Europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę

Certyfikującą

Warunki kredytu:

• Waluta kredytu – PLN

• Maksymalny okres kredytowania:

• do 8 lat dla osób fizycznych

• do 20 lat dla wspólnot mieszkaniowych

• Karencja w spłacie kapitału kredytu – do 6 miesięcy

• Opłaty i prowizje – zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych i dla wspólnot mieszkaniowych

• Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOSiGW.

POROZUMIENIA PARTNERSKIE:

• ENERGA-OBRÓT S.A.

• AGROTUR S.A.

• ROBERT BOSCH Sp. z o.o.

• VIESSMANN Sp. z o.o.

• ULRICH Sp. z o.o.

• GASPOL S.A.

• HEWALEX Leszek Skiba

• EKOEMITER Tadeusz Kołodziejski

• IMMERGAS Polska Sp. z o.o.

• DOMA-POL Jerzy Sadowski, Zbigniew Engelman Spółka Jawna

• Energia Active Sp. z o.o.

Ad.2 Kredyt z Dobrą Energią

Kredyt z Dobrą Energią - przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Komu oferujemy Kredyt z Dobrą Energią?

• jednostkom samorządu terytorialnego

• spółkom komunalnym,

• dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom

Co może być finansowane Kredytem z Dobrą Energią?

• realizacja przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z przeznaczeniem na finansowanie projektów polegających na budowie:

o biogazowni,

o farm wiatrowych,

o instalacji energetycznego wykorzystania biomasy,

o innych projektów z zakresu energetyki odnawialnej.

• dodatkowo także:

o pokrycie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT związanego z projektem,

o sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy projektu.

• o mocy powyżej 500 kW dla

• elektrowni wiatrowych i powyżej

• 200 kW dla pozostałych

Dlaczego warto skorzystać z Kredytu z Dobrą Energią?

• max. kwota kredytu: do 80% kosztu netto inwestycji, a w przypadku gdy jednym ze źródeł finansowania są środki dotacji UE - do 90% kosztów netto inwestycji

• okres kredytowania - dostosowany do założeń biznesplanu lecz nie dłuższy niż 15 lat

• dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału - do 18 miesięcy

• oprocentowanie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M/6M powiększoną o marżę banku

Ad.3 Kredyty z dopłatami NFOŚiGW

Kredyty preferencyjne w BOŚ S.A. z dopłatami do oprocentowania wnoszonymi przez NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy instrument ekonomiczny jakim są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia udzielane są na zasadach określonych w poszczególnych Programach Priorytetowych. Programy Priorytetowe określają również m.in. budżet programu, wysokość dopłat, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć.

Dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Dla kogo: dla podmiotów z grup objętych dofinansowaniem poszczególnych Funduszy.

Ile: zgodnie z umowami BOŚ Banku z poszczególnymi Funduszami

Atuty: oprocentowanie obniżone w stosunku do komercyjnego lub dotacja w formie częściowej spłaty kapitału kredytu

Ad 4. Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska

Na co: na pokrycie kosztów zakupu i montażu urządzeń i wyrobów, których wykorzystanie wiąże się z korzyściami dla środowiska (np. systemy ociepleń, odnawialne źródła energii, rury preizolowane, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków i wiele innych)

Dla kogo: dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, osób fizycznych ( dla wszystkich ubiegających się)

Ile: do 100% kosztów zakupu i montażu urządzenia, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków

• gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą

• gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie

• gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu

Atuty: w przypadku porozumień z dystrybutorami przedmiotowych wyrobów i urządzeń możliwe jest zastosowanie mechanizmu, umożliwiającego obniżenie oprocentowania kredytów nawet do poziomu 1% w skali roku

Jak długo: okres kredytowania - do 8 lat

Ad.5 Kredyt Termoulga

Przedmiot kredytowania

1. przedsięwzięcia termomodernizacyjne, tj. przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

• ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach,

• ulepszenie powodujące zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła,

• wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją źródła lokalnego,

• całkowita lub częściowa zamiana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

dotyczące:

• budynków mieszkalnych,

• budynków zbiorowego zamieszkania,

• budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

• lokalnych sieci ciepłowniczych,

• lokalnych źródeł ciepła;

prowadzące do:

a) dla budynków:

• zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej:

o 10% - gdy modernizowany jest wyłącznie system grzewczy,

o 15% - gdy po 1984r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,

o 25% - w pozostałych budynkach,

b) dla sieci i źródeł ciepła:

• zmniejszenia rocznych strat energii – co najmniej o 25%,

• zmniejszenia rocznych kosztów pozyskania ciepła w związku z likwidacją źródła i podłączeniem do sieci lokalnej – co najmniej o 20%,

• zamiany źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

2. przedsięwzięcia remontowe, tj. przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest:

• remont

• wymiana okien lub remont balkonów

• przebudowa, w wyniku której następuje ulepszenie budynku

• wyposażenie w instalacje i urządzenia wymagane dla budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania

dotyczące:

budynków mieszkalnych wielorodzinnych (mających więcej niż dwa lokale mieszkalne), których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r.

prowadzące do:

zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej o co najmniej o 10%

3. remonty budynków jednorodzinnych - jedynie przy ubieganiu się o premię kompensacyjną.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt

1. na przedsięwzięcie termomodernizacyjne - właściciele lub zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

2. na przedsięwzięcie remontowe - osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego

3. na remonty - osoby fizyczne, uprawnione do ubiegania się o premię kompensacyjną.

Rodzaje premii

1. termomodernizacyjna – dla kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne:

• 20% wykorzystanej kwoty kredytu jednak nie więcej niż:

o 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia

o dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii

2. remontowa – dla kredytów na przedsięwzięcia remontowe:

• 20% wykorzystanej kwoty kredytu jednak nie więcej niż:

o 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia

o Wysokość premii ulega zmniejszeniu jeżeli w budynku znajdują się lokale inne niż mieszkalne (proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku).

3. kompensacyjna – dla kredytów na przedsięwzięcia remontowe (budynki wielorodzinne) i remonty (budynki jednorodzinne): Premia przysługuje osobie fizycznej, która w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem lub spadkobiercą właściciela, bądź po tej dacie została spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, w którym był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy. W przypadku zamiaru realizacji przedsięwzięcia lub remontu w całości z innych środków niż kredyt, w związku z którym przyznana została premia termomodernizacyjna lub premia remontowa, inwestor składa wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej bezpośrednio do BGK.

Ile:

• do 100% kosztów zadania dla spółdzielni mieszkaniowych i samorządów

• do 80% kosztów zadania w pozostałych przypadkach

Ad 6. Kredyty dla firm realizujących inwestycje w formule "Trzeciej strony"

Podejście zwane finansowaniem przez stronę trzecią (Third Party Financing - TPF) oznacza, że wyspecjalizowane przedsiębiorstwo (Realizator) podejmuje inwestycję w obiekcie użytkownika (Zamawiającego) dostarczając rozwiązania techniczne i organizacyjne (a również zapewnia jej finansowanie), przy założeniu, że zwrot kosztów przedsięwzięcia nastąpi na bazie osiągniętych oszczędności kosztów.

Dzięki TPF Zamawiający, nie dysponujący środkami finansowymi na realizację inwestycji, nie musi ponosić żadnych kosztów. W zamian za to, Realizator obciąża Zamawiającego w terminie późniejszym odpowiednią opłatą, będącą częścią oszczędności kosztów osiągniętych w wyniku modernizacji. W okresie spłaty użytkownik nie ponosi zatem większych kosztów niż przed modernizacją, a często, w zależności od warunków realizacji inwestycji od razu w jakiejś części partycypuje w osiągniętych oszczędnościach. Po okresie spłaty użytkownik przejmuje zmodernizowany obiekt i samodzielnie nim zarządza.

Przedmiot kredytowania

• inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne, których celem jest uzyskanie oszczędności energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycia wody lub z tytułu zmniejszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

• przedsięwzięcia służące składowaniu lub zagospodarowywaniu odpadów, oczyszczaniu ścieków lub uzdatnianiu wody, których efekty ekologiczne w wyrazie finansowym, zapewniają spłatę kredytu

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt

• przedsiębiorcy (Realizatorzy), wprowadzający nową technologię w obiektach Zamawiającego, w celu uzyskania zysków z oszczędności lub opłat, o których mowa wyżej

Warunki kredytowania

• waluta kredytu - PLN i denominowane

• max. kwota kredytu - do 80% kosztów zadania

• okres kredytowania - do 10 lat

• karencja - nie dłużej niż 6 miesiący od daty zakończenia zadania

• oprocentowanie - zmienne WIBOR 1M + marża

Ad.7 Kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę

Kredyty na zbiorowe zaopatrzenie w wodę wsi i miast do 20 tys. mieszkańców

(ze środków Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund"

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt

• jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz ich związki i porozumienia

• spółki handlowe (o których mowa w art. 1 § 2 ustawy z 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych)

• inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną

Przedmiot kredytowania

Przedmiotem kredytowania mogą być inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, zlokalizowane na terenach wiejskich, rozumianych jako tereny rolne, leśne i inne otwarte osiedla wiejskie i małe miasta do 20 tys. mieszkańców, związane z

• budową lub przebudową sieci wodociągowej, obejmującą:

o przewody wodociągowe magistralne z niezbędnym wyposażeniem technicznym (kompensatory, zasuwy, hydranty, urządzenia odpowietrzające, itp.)

o przewody wodociągowe rozdzielcze, obejmujące przewodowy doprowadzające wodę na tereny nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie

• budową lub przebudową stacji wodociągowych, obejmującą:

o budynki z pomieszczeniami na urządzenia techniczne i technologiczne, wyposażone w niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, elektryczne

o urządzenia techniczne i technologiczne (urządzenia pompowe, zestawy filtrów, zbiorniki wodno - powietrzne, itp), służące do poboru, wydobywania i uzdatniania wody oraz utrzymywania ciśnienia w sieci wodociągowej, a także zbiorniki do magazynowania wody, odstojniki popłuczyn, itp.

o urządzenia zagospodarowania terenu, takie jak drogi, place, ogrodzenia, oświetlenie, wiaty, pomieszczenia magazynowe, itp.

Warunki kredytowania

• maksymalna kwota kredytu - 500.000 PLN lecz nie więcej niż 80% wartości kosztorysowej zadania (w przypadku realizacji przedsięwzięć/inwestycji objętych dofinansowaniem ze środków UE kredyt, może być udzielony do 100% wartości kosztorysowej brutto przedsięwzięcia/inwestycji)

• okres kredytowania - do 5 lat (w tym okres karencji)

• okres karencji - do 12 miesięcy, liczony od daty postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy

• oprocentowanie - 1,36 s.r.w., lecz nie mniej niż 4% w stosunku rocznym, od kwoty wykorzystanego kredytu

• prowizja do 2% kwoty kredytu

Ad. 8 Kredyt EnergoOszczędny

Kredyty na realizację przedsięwzięć energooszczędnych

Przedmiot kredytowania

• Inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a w tym:

o wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego,

o wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp.,

o wymiana przemysłowych silników elektrycznych,

o wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych,

o modernizacja technologii na mniej energochłonną,

o wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach,• inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej,Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt

Samorządy, przedsiębiorcy (w tym mikroprzedsiębiorcy), wspólnoty mieszkaniowe

Warunki kredytowania

• waluta kredytu - PLN

• max. kwota kredytu:

o dla samorządów do 100% kosztu inwestycji, z możliwością refundacji kosztów audytu energetycznego

o dla pozostałych kredytobiorców do 80% kosztu inwestycji

• okres kredytowania - do 10 lat (z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału)

• oprocentowanie - zmienne WIBOR 1M/ 3M/ 6M + marża

ad. 9 Ekologiczne kredyty hipoteczne

Kredyty dla klientów indywidualnych

Zastosowanie w budynku elementów wpływających na efektywne wykorzystanie energii zużywanej na ogrzewanie skutkuje w BOŚ Banku obniżeniem marży kredytu hipotecznego.

Przedmiot kredytowania

• budowa, dokończenie budowy, wykończenie, remont, modernizacja lub rozbudowa domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, domu letniskowego,

• adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe,

• nabycie wybudowanego domu jednorodzinnego lub letniskowego, wybudowanego lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, nieruchomości rolno-siedliskowej, spółdzielczego własnościowego prawa do wybudowanego lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego,

• przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu, przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo odrębnej własności,

• wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,

• spłaty kredytu mieszkaniowego w innym banku lub instytucji.

Warunki ubiegania się o kredyt

dom jednorodzinny lub dom wielorodzinny, w którym znajduje się mieszkanie będące przedmiotem kredytu posiada:

• odnawialne źródło energii, w postaci:

o kolektorów słonecznych,

o pomp ciepła,

o ogniw fotowoltaicznych

jako źródło samodzielne lub pracujące w połączeniu ze źródłem tradycyjnym albo instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów,

• status budynku niskoenergochłonnego,

• status budynku pasywnego

Ad. 10 Kredyt z Klimatem

To długoterminowe finansowanie przeznaczone na finansowanie przeznaczone na realizowanie przez Klienta przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Kredyt udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengruppe w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), polegającego na uzyskaniu jednostek redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku.

Program Efektywności Energetycznej w Budynkach

Kredyt z Klimatem w Programie Efektywności Energetycznej w Budynkach to długoterminowe finansowanie przeznaczone na inwestycje skierowane na zmniejszenie zużycia energii, prowadzące do ograniczenia emisji CO2, poprzez:

• termomodernizację budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych i przemysłowych

• instalację kolektorów słonecznych

• instalację pomp ciepła,

• instalację i modernizację indywidualnych systemów grzewczych

• likwidację indywidualnego źródła i podłączenie budynku do sieci miejskiej

Komu oferujemy Kredyt z Klimatem?

• jednostkom samorządu terytorialnego,

• wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym,

• mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, także działające w formie spółdzielni które:

o zatrudniają do 250 pracowników,

o osiągają roczne obroty do 50 mln EUR lub posiadają sume bilansową do 43 mln EUR

o spełniają warunek niezależności UE (nie więcej niż 25% udziałów należy do innej firmy, a w przypadku udziałów innej firmy większych niż 25%, zatrudnienie nie może przekroczyć 250 pracowników)

• fundacjom

• przedsiębiorstwom komunalnym

• dużym przedsiębiorstwom, także działającym w formie spółdzielni

Warunki Kredytu z Klimatem:

• Okres finansowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta

• Minimalny okres finansowania – 4 lata

• Waluta: PLN, EUR

• Kwota kredytu: 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 500.000 EUR lub równowartość w PLN

• Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat

• Spłata kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych ratach

Program Modernizacji Kotłów

Kredyt z Klimatem w Programie Modernizacji Kotłów to długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizowanie przez Klienta inwestycji skierowanych na zmniejszenie zużycia energii, prowadzące do ograniczenia emisji CO2, w tym inwestycji związanych z modernizacją lub wymianą:

• kotłów wodnych lub parowych zaopatrujących w ciepło wielkopowierzchniowe obiekty

• kotłów parowych wykorzystywanych w procesach przemysłowych

• małych lokalnych systemów zaopatrzenia w ciepło (do 20 MW)

Komu oferujemy Kredyt z Klimatem?

• przedsiębiorstwom komunalnym

• mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, także działające w formie spółdzielni które:

o zatrudniają do 250 pracowników

o osiągają roczne obroty do 50 mln EUR lub posiadają sume bilansową do 43 mln EUR

o spełniają warunek niezależności UE (nie więcej niż 25% udziałów należy do innej firmy, a w przypadku udziałów innej firmy większych niż 25%, zatrudnienie nie może przekroczyć 250 pracowników)

• dużym przedsiębiorstwom, także działającym w formie spółdzielni

Warunki Kredytu z Klimatem

• Okres finansowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta

• Minimalny okres finansowania – 4 lata

• Waluta: PLN, EUR

• Kwota kredytu: 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 1.000.000 EUR lub równowartość w PLN

• Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat

• Spłata kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych ratach.

Ad.11 Kredyty we współpracy z WFOSiGW

woj. dolnośląskie

I.

Przedmiot kredytowania:

ELIMINACJA ODPADÓW AZBESTOWYCH z obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych

Procedura:

kredyty dla osób fizycznych i osób prawnych (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) oraz dla wspólnot mieszkaniowych, będących właścicielami lub zarządcami obiektów budowlanych lub tymczasowych obiektów budowlanych oraz dla ich współwłaścicieli lub użytkowników (pod warunkiem zgody właścicieli na wykonanie prac).

Warunki kredytowania:

• kwota kredytu: do 100 tys. zł, lecz nie więcej niż 100% wartości przedsięwzięcia,

Z kredytu finansowane mogą być koszty demontażu wyrobów budowlanych wykonanych z materiałów zawierających azbest z powierzchni dachowych i elewacyjnych, koszty ich transportu oraz unieszkodliwienia.

• okres realizacji zadania: do 6 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy

• okres kredytowania: do 5 lat

• okres karencji: do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia zadania określonej w umowie kredytu

• oprocentowanie: zmienne, aktualnie: WIBOR 3M pomniejszony o 1,25 p.p., lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku

• prowizja:

o osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe – od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 200,- zł

o podmioty segmentu korporacji i finansów publicznych – od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 1.000,- zł

II.

Przedmiot kredytowania:

BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH, w tym zamiana kotła / pieca technologicznego, opalanego węglem lub koksem na ekologiczny oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych, z możliwością przejścia z ogrzewania olejem opałowym na ogrzewanie gazem lub drewnem (z wyłączeniem inwestycji polegających na przejściu z ogrzewania z kotłem gazowym starego typu na nowoczesny gazowy).

Z kredytu finansowane mogą być zakupy:

• kotłów c.o. (opalane węglem sortymentu eko-groszek, gazem, olejem opałowym, zasilane energią elektryczną, spalające biomasę - słomę, torf, drewno, odpady drzewne, trociny, pelety, nasiona), promienników, kotłów elektrodowych, dmuchaw, nagrzewnic, elektrycznych pieców akumulacyjnych trwale przymocowanych do ścian, wraz z niezbędnym osprzętem, pieców i kotłów technologicznych, wytwarzających ciepło dla procesów produkcyjnych,

• palników,

• podgrzewaczy c.w.u.,

• naczyń wzbiorczych,

• wymienników ciepła z oprzyrządowaniem,

• zbiorników paliwa z zestawem przyłącznym,

• zasobników na paliwo z podajnikiem,

• czopuchów kotłowych, wkładek kominowych, kominów dwupłaszczowych,

• pomp obiegowych, cyrkulacyjnych, zaworów, rurociągów, izolacji ciepłochłonnej,

• filtroodmulników, filtrów oleju,

• grzejników i zaworów grzejnikowych,

• aparatury kontrolno-pomiarowej,

• przyłączy gazowych,

• zmiękczaczy wody, urządzeń do uzdatniania wody dla celów c.o. i c.w.u.,

• systemów solarnych z kolektorem słonecznym, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, z zestawami przyłącznymi,

• central nawiewno-wywiewnych wykorzystujących ciepło odpadowe oraz instalacji wentylacyjno-nawiewnych niezbędnych do ich pracy,

• węzłów ciepła, przyłączy c.o. i c.w.u. wraz z niezbędnym doposażeniem (podłączenie obiektów budowlanych do sieci ciepłowniczej, w tym modernizacja tych urządzeń na wysokosprawne oraz możliwość likwidacji kotłów „starego” typu gazowych i elektrycznych).

Procedura:

kredyty dla osób fizycznych i osób prawnych (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) oraz wspólnot mieszkaniowych

Warunki kredytowania:

• kwota kredytu:

o dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – do 100 tys. zł , lecz nie więcej niż 90% wartości całkowitej przedsięwzięcia (zakup urządzeń i roboty budowlano-montażowe),

o dla pozostałych kredytobiorców – do 200 tys. zł, lecz nie więcej niż 80% wartości całkowitej przedsięwzięcia (zakup urządzeń i roboty budowlano-montażowe),

• okres realizacji zadania: do 6 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

• okres kredytowania: do 5 lat

• okres karencji: do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia zadania określonej w umowie kredytu

• oprocentowanie: zmienne, aktualnie: WIBOR 3M pomniejszony o 1,25 p.p., lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku

• prowizja:

o osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe – od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 200,- zł

o podmioty segmentu korporacji i finansów publicznych – od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 1.000,- zł

III.

Przedmiot kredytowania:

TERMOMODERNIZACJA obiektów budowlanych w zakresie wymiany stolarki zewnętrznej i ocieplenia zewnętrznych przegród nieprzezroczystych (bez usuwania azbestu)

Z kredytu finansowana może być:

• wymiana stolarki zewnętrznej na nową termoizolacyjną

Z kredytu finansowane mogą być prace termomodernizacyjne obejmujące wymianę nieszczelnych okien, okien/drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych budynku, bram garażowych na nowe termoizolacyjne. Przy wymianie okien dopuszcza się finansowanie nawiewek i parapetów.

• wykonanie systemów dociepleń ścian zewnętrznych, stropów i dachów

Przy ociepleniu dachu dopuszcza się finansowanie łącznie z materiałem ociepleniowym zakupu nowego pokrycia, wymiany rynien, obróbek blacharskich, parapetów.

• ocieplenie ścian zewnętrznych

Przy ociepleniu ścian dopuszcza się finansowanie tynków, pokryć malarskich, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian

Prace mogą być dokonywane kompleksowo lub etapowo dla poszczególnych zadań termomodernizacyjnych.Procedura:

kredyty dla osób fizycznych i osób prawnych (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) oraz wspólnot mieszkaniowych, będących właścicielami, współwłaścicielami, zarządcami lub użytkownikami lokali mieszkalnych w budynkach zamieszkania zbiorowego lub obiektów budowlanych.

Warunki kredytowania:

• kwota kredytu:

o dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, dokonujących modernizacji w lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – do 60.000 zł, lecz nie więcej niż 90% wartości całkowitej przedsięwzięcia (zakup materiałów i koszt robocizny),

o dla pozostałych kredytobiorców – do 150.000 zł, lecz nie więcej niż 90% wartości całkowitej przedsięwzięcia (zakup materiałów i koszt robocizny).

• okres realizacji zadania: do 6 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

• okres kredytowania: do 5 lat

• okres karencji: do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia zadania określonej w umowie kredytu

• oprocentowanie: zmienne, aktualnie: WIBOR 3M pomniejszony o 1,25 p.p., lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku

• prowizja:

o osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe – od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 200,- zł

o podmioty segmentu korporacji i finansów publicznych – od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 1.000,- zł

IV.

Przedmiot kredytowania:

BUDOWA I MODERNIZACJA MAŁYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW o przepustowości do 10 m3/dobę oraz PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWYCH

Z kredytu finansowane mogą być zadania inwestycyjne polegające na budowie i modernizacji małych i przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 10 m3/dobę oraz kanalizacji sanitarnej, w następującym zakresie

• zakup materiałów i urządzeń celem budowy nowych, rozbudowy i modernizacji istniejących oczyszczalni, w tym również samodzielnych urządzeń i modułów oczyszczalni usprawniających ich pracę,

• roboty budowlano-montażowe związane z technologią oczyszczalni ścieków,

• zakup i montaż podczyszczalni ścieków i wód opadowych, separatorów wód deszczowych, osadników,

• zakup i montaż przepompowni ścieków,

• zakup materiałów i urządzeń oraz roboty budowlano-montażowe, koszty sporządzenia dokumentacji techniczno-budowlanej, związane z budową, rozbudową i modernizacją kanalizacji sanitarnej celem przyłączenia obiektów do zbiorowych systemów kanalizacyjnych,

• zakup materiałów i urządzeń oraz roboty budowlano-montażowe związane z budową, rozbudową i modernizacją wodociągu celem przyłączenia obiektów do zbiorowych systemów wodociągowych, w przypadku równoczesnego realizowania lub posiadania oczyszczalni lub przyłącza kanalizacyjnego.Procedura:

kredyty dla osób fizycznych i osób prawnych (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) oraz wspólnot mieszkaniowych.

Warunki kredytowania:

• kwota kredytu:

o w przypadku oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego – do 90% wartości zadania, obejmującego zakup materiałów i urządzeń oraz koszty robót budowlano-montażowych

o w przypadku kanalizacji sanitarnej finansowanej łącznie z kosztem niezbędnej dokumentacji techniczno-budowlanej – do 75% wartości zadania, obejmującego do 75% wartości zakupu materiałów i urządzeń oraz koszty robót budowlano-montażowych i do 50% koszty sporządzenia dokumentacji techniczno-budowlanej.

• okres realizacji zadania: do 12 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

• okres kredytowania: do 5 lat

• okres karencji: do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia zadania określonej w umowie kredytu

• oprocentowanie: zmienne, aktualnie: WIBOR 3M pomniejszony o 1,25 p.p., lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku

• prowizja:

o osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe – od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 200,- zł

o podmioty segmentu korporacji i finansów publicznych – od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 1.000,- zł

V.

Przedmiot kredytowania:

BUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW o przepustowości od 10 m3/dobę do 500 m3/dobę oraz KANALIZACJI SANITARNEJ

Z kredytu finansowane mogą być:

• zakupy materiałów i urządzeń celem budowy nowych, rozbudowy i modernizacji istniejących oczyszczalni, w tym również samodzielnych urządzeń i modułów oczyszczalni usprawniających ich pracę,

• roboty budowlano-montażowe związane z technologią oczyszczalni ścieków,

• zakup i montaż podczyszczalni ścieków i wód opadowych, separatorów wód deszczowych, osadników,

• zakup i montaż przepompowni ścieków,

• budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie kredytobiorcy oraz ich podłączenie do zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków,

• budowa, rozbudowa i modernizacja przyłączy wodociągowych z budynku do sieci na terenie kredytobiorcy oraz ich podłączenie do zorganizowanej sieci wodociągowej, w przypadku równoczesnego realizowania bądź posiadania oczyszczalni lub przyłącza kanalizacyjnego.

Procedura:

kredyty dla osób fizycznych i osób prawnych (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) oraz wspólnot mieszkaniowych.

Warunki kredytowania:

• kwota kredytu: do 70% wartości zadania obejmującego zakup materiałów i urządzeń oraz roboty budowlano-montażowe

• okres realizacji zadania: do 24 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

• okres kredytowania: do 5 lat

• okres karencji: do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia zadania określonej w umowie kredytu

• oprocentowanie: zmienne, aktualnie: WIBOR 3M pomniejszony o 1,25 p.p., lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku

• prowizja:

o osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe – od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 200,- zł

o podmioty segmentu samorządów i finansów publicznych – od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 1.000,- zł

VI.

Przedmiot kredytowania:

ENERGETYKA ODNAWIALNA

Z kredytu finansowane mogą być zadania inwestycyjne polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla celów energetycznych, w następującym zakresie:

• zakup i montaż nowych instalacji z ogniwami fotowoltaicznymi służącymi do produkcji energii elektrycznej o mocy do 25 kW, w tym również poszczególnych urządzeń i elementów instalacji,

• zakup i montaż nowych mikro i małych elektrowni/siłowni wiatrowych i mocy do 110 kW, produkujących energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej lub na potrzeby własne użytkownika, w tym również poszczególnych urządzeń i elementów instalacji,

• budowa, odbudowa lub modernizacja małych elektrowni wodnych o mocy do 300 kW, w tym również poszczególnych nowych urządzeń i elementów instalacji,

• zakup i montaż nowych urządzeń do produkcji z odpadów, biomasy drzewnej lub słomy brykietów, peletów, toryfikatów, paliwa do celów grzewczych/energetycznych, w tym również poszczególnych urządzeń i elementów instalacji.Procedura:

kredyty dla osób fizycznych i osób prawnych (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) oraz wspólnot mieszkaniowych.

Warunki kredytowania:

• kwota kredytu: do 250.000 zł, lecz nie więcej niż 80% wartości przedsięwzięcia (zakup urządzeń i roboty budowlano-montażowe)

• okres realizacji zadania: do 18 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

• okres kredytowania: do 5 lat

• okres karencji: do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia zadania określonej w umowie kredytu

• oprocentowanie: zmienne, aktualnie: WIBOR 3M pomniejszony o 1,25 p.p., lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku

• prowizja:

o osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe – od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 200,- zł

o podmioty segmentu samorządów i finansów publicznych – od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 1.000,- zł

Przedmiot kredytowania:

zgodny z „Listą przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu”

Procedura:

Wniosek o udzielenie dopłaty należy złożyć w WFOŚiGW. Po uzyskaniu zawiadomienia o warunkach udzielenia dopłaty do kredytu i jej maksymalnej wysokości Wnioskodawca dokonuje wyboru banku kredytującego. W okresie 3 miesięcy od daty zawiadomienia o przyznaniu dopłaty Wnioskodawca przedkłada w Funduszu umowę z bankiem oraz umowę z wykonawcą zadania, które wraz ze złożonym wnioskiem stanowią podstawę do zawarcia umowy trójstronnej pomiędzy Wnioskodawcą, Funduszem i Bankiem.

Warunki kredytowania:

• kwota kredytu: do 60% kosztów zadania

• kwota dopłat:

• dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz spółek komunalnych ze 100% udziałem kapitału jst, realizujących zadania własne tych jednostek – max. 5% w skali roku

• dla przedsiębiorców i pozostałych osób prawnych mających zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych – max. 3% w skali roku. Oprocentowanie wypadkowe (dla kredytobiorcy) nie może być niższe niż 3,5% w skali roku

• okres dopłat:

• dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz spółek komunalnych ze 100% udziałem kapitału jst, realizujących zadania własne tych jednostek – max. 6 lat

• dla przedsiębiorców i pozostałych osób prawnych mających zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych – max. 5 lat

Ad.11

Kredyt EKOodnowa dla Firm to długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizowanie przez Klienta przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości jego majątku trwałego poprzez realizację inwestycji przyjaznych środowisku, w tym:

• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

• Termomodernizację obiektów usługowych i przemysłowych

• Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

• Pozostałe projekty inwestycyjne o charakterze proekologicznym

Komu oferujemy kredyt?

• Przedsiębiorcom z sektora MŚP, w tym mikroprzesiębiorstwom

Warunki kredytu:

• Przeznaczenie: finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska mających na celu zwiększenie wartości majątku trwałego

• Okres finansowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta

• Waluta:

o PLN

o EUR

o kredyty denominowane do EUR

• Kwota kredytu: 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 250.000 EUR lub równowartość w PLN

• Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat

• Spłata kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych ratach

Ad. 12 Kredyty z linii kredytowej NIB

Kredyt inwestycyjny z linii NIB (Nordic Investment Bank) to długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizowanie przez Klienta przedsięwzięć mających na celu poprawę środowiska naturalnego w Polsce w trzech strategicznych sektorach związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną wód i gospodarką wodną oraz gospodarką odpadami.

Kredyt oferujemy Klientom z sektora:

• MŚP

• dużych przedsiębiorstw,

• spółdzielni mieszkaniowych,

• jednostek samorządu terytorialnego,

• przedsiębiorstw komunalnych.

Przedmiot kredytowania:

• projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, których celem jest redukcja oddziaływania na środowisko,

• projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko,

• projekty dotyczące gospodarki stałymi odpadami komunalnymi,

• wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą turbin wiatrowych,

• termomodernizacja, remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji emisji do powietrza i poprawiają efektywność energetyczną budynku bądź polegają na zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych.

Warunki kredytu:

• Okres kredytowania: minimum 3 lata - nie dłużej niż do 30 maja 2019 r.

• Waluta : PLN lub EUR.

• Struktura finansowania: Maksymalny udział NIB w finansowaniu projektu wynosi 50%.

Ad. 13 Kredyt z linii kredytowej CEB

Podmioty uprawnione:

Jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa komunalne.

Przedmiot kredytowania:

• Inwestycje gminne z zakresu ochrony środowiska, które będą współfinansowane zgodnie z programem,

są następujące:

o oczyszczalnie ścieków,

o rekultywacja powierzchni ziemi i ochrona wód podziemnych,

o modernizacja urządzeń wodnych na śródlądowych ciekach wodnych,

o zagospodarowanie odpadów

o monitoring i ograniczenie hałasu,

o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

o inwestycje dotyczące redukcji wpływu na środowisko istniejących instalacji, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, ograniczenie ilości i ładunku zanieczyszczeń w ściekach, minimalizowanie ilości i szkodliwości odpadów oraz ich recykling (z wyjątkiem odpadów nuklearnych).

• Inwestycje infrastrukturalne, mające na celu poprawę jakości życia, które będą współfinansowane zgodnie

z programem, są następujące:

o infrastruktura użyteczności publicznej służąca zaopatrzeniu ludności w wodę pitną, gaz, energię elektryczną oraz infrastruktura służąca odprowadzeniu ścieków,

o budowa dróg,

o obiekty stwarzające udogodnienia socjalne i kulturalne, obiekty podstawowej opieki zdrowotnej, szkoły podstawowe i średnie, zawodowe centra szkoleniowe, placówki społeczno-kulturalne

i sportowe, boiska, tereny wystawowe, systemy dotyczące tworzenia nowych miejsc pracy itp.

Okres kredytowania: minimum 4 lata, maksimum 15 lat (obecnie do 20.04.2023 r.)

Karencja w spłacie kapitału (nieobowiązkowa) : do 5 lat

Waluta: EUR lub PLN

Całkowity koszt inwestycji: do 20 milionów EUR

Maksymalna wartość kredytu: do 5 milionów EUR

Struktura finansowania

Maksymalny udział CEB w finansowaniu projektu wynosi 50%.

Możliwe jest sfinansowanie tego samego projektu kredytem ze środków CEB i EIB (Europejski Bank Inwestycyjny). Łączny udział finansowania ze środków obu banków może wynieść do 100%. Możliwe jest współfinansowanie projektów z udziałem funduszy pomocowych UE.

Ad. 14 Kredyty z linii kredytowej EIB

Kredyt inwestycyjny z linii EBI MŚP (Europejski Bank Inwestycyjny) to długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizowanie przez Klienta przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości majątku trwałego firmy.

Komu oferujemy kredyt?

• Klientom z sektora MŚP, w tym mikroprzedsiębiorstwom

• Klientom posiadającym rachunek BOŚ S.A. ( w przypadku nie posiadania zalecane jest założenie rachunku)

• Klientom, którzy złożą wniosek wraz z niezbędną dokumentacją

• Klientom posiadającym zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty kredytów i innych rodzajów finansowania wraz z odsetkami w terminach i na warunkach określonych w umowie

• Klientom posiadającym prawne zabezpieczenie zwrotu kredytu

Warunki kredytu:

• Przeznaczenie: projekty inwestycyjne związane z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

• Okres finansowania: od 2 lat do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta. Maksimum 10 lat od podpisania umowy kredytu

• Waluta: PLN, EUR

• Kwota kredytu: nawet do 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 12,5 mln EUR lub równowartość w PLN

• Wartość projektu: do 25 mln EUR lub równowartość w PLN

• Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat

• Spłata kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych ratach

Ślad węglowy w BOŚ banku

Ślad węglowy – całkowita "suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt"[1]. Jest rodzajem śladu ekologicznego.

Bank Ochrony Środowiska S.A. podjął próbę oszacowania „śladu węglowego”. Wspólnie z Fundacją Instytut na Rzecz Ekorozwoju, w ramach programu „BOŚ Bankiem przyjaznym Klimatowi” zapoczątkowana została realizacja projektów mających na celu obliczenie i offsetowanie emisji gazów cieplarnianych, wynikającej z funkcjonowania Banku, a także projektów zmierzających do ograniczenia tej emisji. Na bazie danych z 2007 roku obliczono wielkość emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością Banku Ochrony Środowiska S.A. Obliczenie śladu węglowego określono na podstawie zużycia:

• energii elektrycznej (oświetlenie, urządzenia biurowe i bankowe itp.),

• ciepłej wody użytkowej i energii cieplnej na potrzeby ogrzania pomieszczeń,

• paliwa w samochodach służbowych,

• paliwa lotniczego – w przypadku służbowych podróży pracowników,

• energii – w przypadku służbowych podróży kolejowych.

• Oszacowano również emisję metanu pochodzącą z wytwarzanych odpadów komunalnych i biurowych, która została przeliczona na emisję dwutlenku węgla.

Obliczenia wykazały, że w wyniku działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. łączna emisja gazów cieplarnianych w 2007 roku wyniosła ok. 7 700 ton CO2. W ramach pierwszego etapu kompensacji „bankowej emisji CO2” pracownicy BOŚ S.A. posadzili około 15 tysięcy drzew różnych gatunków na terenie 2,74 ha.

BOŚ Bank – realizując proekologiczną misję – zobowiązuje się do ciągłego minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Prowadzi kompleksowe działania, mające na celu wypełnianie założeń polityki środowiskowej. Wśród nich są m.in.:

• Respektowanie obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska i uwzględnianie jego wymogów w przepisach wewnętrznych;

• Ograniczenie wykorzystania surowców i zasobów naturalnych poprzez racjonalizację zużycia wody, energii elektrycznej, ciepła i paliw;

• Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez ograniczenie ich powstawania, selektywną zbiórkę i przekazywanie do recyklingu bądź unieszkodliwiania;

• Prowadzenie praktyki zakupów materiałów i urządzeń z uwzględnieniem, jako jednego z istotnych parametrów, jak najmniejszego ich wpływu na środowisko;

• Popularyzacja, wśród pracowników Banku i Grupy Kapitałowej BOŚ S.A., wiedzy na temat proekologicznych zachowań, podnoszenie ich świadomości i kształtowanie postaw;

• Upowszechnianie idei ochrony środowiska wśród Klientów, zarówno poprzez kreowanie proekologicznej oferty bankowej, jak i działania promocyjno-marketingowe;

• Promowanie zrównoważonego rozwoju wśród partnerów biznesowych i firm współpracujących z Bankiem;

• Współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele są ukierunkowane na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną.

Dzięki zakończonym i przekazanym do użytkowania w 2011 roku inwestycjom współfinansowanym przez BOŚ S.A. osiągnięto istotne efekty ekologiczne:

• redukcja emisji pyłu - 221 ton/rok,

• redukcja emisji dwutlenku siarki - 366 ton/rok,

• redukcja emisji tlenków azotu - 172 ton/rok,

• redukcja emisji dwutlenku węgla - 115 867 ton/rok,

• zmniejszenie zużycia i strat ciepła - 112 207 GJ/rok,

• produkcja energii z OZE - 72 643 MWh/rok.

• w dziedzinie ochrony wód i gospodarki wodnej

• wzrost długości sieci kanalizacyjnej - 328 km,

• wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków - 28 213 m3/d.

• w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi

• unieszkodliwianie odpadów i odzysk surowców wtórnych - 3 528 844 ton/rok.

Certyfikat „Zielonego Biura” został nadany Bankowi w lutym 2011 roku przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Jego otrzymanie poprzedził szereg działań z zakresu zrównoważonego zarządzania energią elektryczną, cieplną, wodą i ściekami oraz materiałami eksploatacyjnymi, przyjaznym środowiskiem pracy, a także edukacją ekologiczną pracowników i klientów. Wdrożona w czasie projektu Polityka Środowiskowa BOŚ S.A. jest dziś prawdziwą wizytówka Banku. Starania prowadzące do uzyskania Certyfikatu doprowadziły do ograniczenia negatywnego wpływu funkcjonowania Banku na środowisko, a także baczniejszego uwzględniania aspektów środowiskowych w jego codziennej działalności.