Zielone(proekologiczne) kredyty udzielane przez BOŚ Bank 1. Słoneczny EkoKredyt 2. Kredyt z Dobrą Energią 3. Kredyty z dopłatami NFOŚiGW 4. Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska 5. Kredyt Termoulga 6. Kredyty w formule "trzeciej strony" 7. Kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę 8. Kredyt EnergoOszczędny 9. Ekologiczne kredyty hipoteczne 10. Kredyt z Klimatem 11. Kredyty we współpracy z WFOSiGW 12. Kredyt EKOodnowa dla firm (ze środków Banku KfW) 13. Kredyty z linii kredytowej NIB Ad. 1 Słoneczny EkoKredyt Słoneczny EkoKredyt w BOŚ Banku to ekologiczny kredyt przeznaczony na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Ze Słonecznym EkoKredytem możesz otrzymać zwrot nawet 45 % kosztów inwestycji z dotacji ze środków NFOSiGW. Adresaci kredytu: • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie, • wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), którym to budynkom mają służyć zakupione kolektory słoneczne z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania wody użytkowej Przeznaczenie kredytu: Finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania, polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych do: • ogrzewania wody użytkowej • ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach mieszkalnych. Wymagana dokumentacja techniczna: • Projekt • Projekt budowlano-wykonawczy – jeśli wymagane jest pozwolenie na budowę • Projekt instalacji lub oferta – jeśli pozwolenie nie jest wymagane. • Projekt budowlano-wykonawczy sporządza osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, zgodnie z Prawem budowlanym (art. 14, ust. 1 pkt 4 – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych). Projekt ten jest bezwzględnie wymagany przez Fundusz w przypadku wspólnot mieszkaniowych. • Projekt instalacji musi zawierać schemat instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) wraz z kosztorysem przedsięwzięcia. Projekt instalacji powinien być sporządzony zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy kolektorów przez wykonawcę dokonującego montażu, pod warunkiem, że jest to osoba posiadająca certyfikat/ świadectwo w zakresie doboru i montażu kolektorów słonecznych wydane przez producenta kolektorów (lub jest przedstawicielem podmiotu posiadającego certyfikat autoryzacji w tym zakresie). Wymagana...