–umożliwienie kierownictwu osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez zaangażowanie personelu,

–pełne wykorzystywanie możliwości i umiejętności wszystkich zatrudnionych osób

–podwyższanie zaangażowania pracowników poprzez ścisłą kontrolę jakości ich działań, a także kontrolę jakości całej organizacji

–spajanie i integrowanie zasad polityki dotyczącej zasobów ludzkich z planami rozwoju firmy oraz umacnianie odpowiedniej kultury organizacyjnej

–opracowanie spójnego zestawu zasad polityki personalnej i zatrudnienia dla optymalnej obsady stanowisk oraz poprawy jakości pracy

–stworzenie takich warunków, w których innowacyjność, praca zespołowa oraz jakość absolutna będą się mogły w pełni rozwinąć.

–podtrzymywanie gotowości do elastycznego działania w ramach tzw. „organizacji zdolnej do adaptacji” dla podniesienia procesów doskonalenia organizacyjnego.

zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa,

-pozyskiwanie i zatrzymywanie w firmie wykwalifikowanych, zaangażowanych i dobrze umotywowanych pracowników,

-podnoszenie i rozwijanie wrodzonych możliwości ludzi,

-stworzenie klimatu umożliwiającego utrzymywanie harmonijnych relacji między kadrą kierowniczą a pracownikami,

-stworzenie warunków sprzyjających pracy zespołowej i rozwijaniu elastyczności,

-pomaganie organizacji w utrzymaniu równowagi i przystosowaniu się do potrzeb rozmaitych grup interesów (stakeholders),

-właściwe ocenianie i nagradzanie pracowników za ich wkład i osiągnięcia,

-uwzględnianie różnic w potrzebach poszczególnych osób i grup pracowników, w stylu pracy i aspiracji,

-zapewnienie wszystkim równych szans,

-przyjęcie etycznych zasad zarządzania pracownikami,

-utrzymanie i polepszanie fizycznej i umysłowej kondycji pracowników.