I. POLITYKA FINANSOWA PAŃSTWA. 1. Pojęcie polityki finansowej państwa. P.f. – decyzje rządu odnośnie podatków i wydatków; działalność państwa polegająca na wykorzystywaniu narzędzi pieniężnych do osiągania określonych celów (powodowania zmian w gospodarce; w produkcji, inwestycjach, eksporcie, zatrudnieniu). Podmiotem polityki finansowej jest państwo. 2. Rodzaje polityki finansowej państwa. a. Polityka monetarna. P.m. – zastosowanie narzędzi monetarnych dla realizacji określonych celów. Podmiotem polityki monetarnej jest bank centralny, który decyzje odnośnie wykorzystania instrumentów monetarnych podejmuje niezależnie od rządu. Bankowi centralnemu nie wolno udzielać pożyczek rządowi na finansowanie bieżących potrzeb budżetowych. Instrumentami polityki monetarnej są: - stopa procentowa (stopy: referencyjna/interwencyjna/repo, lombardowa, redyskontowa, depozytowa), - stopa rezerw obowiązkowych, - operacje otwartego rynku. b. Polityka fiskalna. P.f. – zastosowanie narzędzi fiskalnych do realizacji określonych celów. P.f. to całokształt polityki podatkowej państwa; decyzje władzy ustawodawczej (parlamentu), rządu, ministra finansów odnośnie ilości, rodzajów i wysokości wprowadzanych podatków. Instrumentami polityki fiskalnej są: - podatki, - wydatki związ. z tworzeniem nowych miejsc pracy i z finansowaniem programów zmiany kwalifikacji zawodowych, - wydatki promujące restrukturyzację gospodarki, - wydatki promujące rozwój drobnej przedsiębiorczości, - wydatki na roboty publiczne, - deficyt budżetowy, - dług publiczny, - zasiłki dla bezrobotnych, - poręczenia i gwarancje państwa dla podmiotów zaciągających pożyczki. 3. Podmioty polityki finansowej państwa. Podmiotem polityki monetarnej jest bank centralny. Podmiotami polityki fiskalnej są: parlament, rząd, minister finansów, aparat skarbowy. a. działalność i zakres odpowiedzialności banku centralnego. DZIAŁALNOŚĆ Bank centralny pełni w gospodarce trzy ważne funkcje, ponieważ jest: - centralnym bankiem państwa, - emitentem pieniądza, - bankiem nadrzędnym dla innych banków. CENTRALNY BANK PAŃSTWA Bank centralny jest bankiem państwa – oznacza to, że świadczy usługi bankowe instytucjom rządowym, w tym między innymi prowadzi rachunek Ministerstwa Finansów. Bank centralny zajmuje się także bieżącym rozliczaniem dochodów i wydatków państwa, obsługuje przy tym emisje skarbowych papierów wartościowych (emitowanych przez państwo). BANK EMISYJNY Bank centralny zajmuje się – w imieniu państwa – emisją pieniądza. Bank centralny jest jedyną instytucją, uprawnioną do emitowania znaków pieniężnych danego państwa. Określa...