Ustawa o notariacie : Art. 16. § 1.Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli notariusz: 1) zrezygnował z prowadzenia kancelarii, 2) z powodu choroby lub ułomności został orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia uznany za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków notariusza lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił poddania się takiemu badaniu, mimo zalecenia rady właściwej izby notarialnej, 3) przekroczył 70 lat życia, 4) został pozbawiony prawa prowadzenia kancelarii orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, 5) utracił z mocy wyroku sądowego prawa publiczne lub prawo wykonywania zawodu notariusza. § 2.Odwołanie notariusza z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 2 następuje po uprzednim wysłuchaniu notariusza, chyba że nie jest to możliwe. § 3.Minister Sprawiedliwości może odwołać notariusza, który uzyskał dwie ujemne oceny w wyniku kolejnych wizytacji przeprowadzonych przez wizytatora samorządu notarialnego lub właściwy organ Ministra Sprawiedliwości. Odwołanie następuje po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej wydanej na wniosek Ministra Sprawiedliwości, w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku. Bezskuteczny upływ tego terminu nie wstrzymuje rozpatrzenia odwołania. Art. 18. § 1.Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. § 2.Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza. § 3.Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości. § 4.Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Art. 20. § 1.Kancelaria powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej 6 godzin dziennie. § 2.Rada właściwej izby notarialnej może ustalić 1 dzień powszedni tygodnia jako wolny za przepracowaną sobotę. § 3.W wypadkach niecierpiących zwłoki albo szczególnych potrzeb kancelaria może być czynna także w niedziele i święta. Art. 79.Notariusz dokonuje następujących czynności: 1) sporządza akty notarialne, 2) sporządza poświadczenia, 3) doręcza oświadczenia, 4) spisuje protokoły, 5) sporządza protesty weksli i czeków, 6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, 7) sporządza wypisy, odpisy i...