Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Autorka artykułu, omawia zjawisko komunikowania się miedzy ludzkiego, na podstawie książki „Mosty zamiast murów”. Owe dzieło jest polskim wydaniem szóstej edycji, analogicznej pracy zbiorowej pod redakcją Johna Stewarta – Bridges Not Walls. A Book about Interpersonal Communication. Polska publikacja zachowała tytuł i kompozycję angielskiego oryginału: treść książki jest przedstawiona w 18 rozdziałach, które z kolei ustrukturyzowane są w sześć głównych części. Joanna Jabczyk zauważa, że pierwszy rozdział poświęcony jest najważniejszym ideom, które zdaniem redaktora tomu, stanowią elementarne założenia całej książki: (a) przekonanie, że istnieje bezpośredni związek miedzy jakością komunikacji, a jakością ludzkiego życia oraz (b) teza głosząca, iż każdy człowiek kształtuje siebie poprzez kontakty z innymi osobami. Z kolei w rozdziale drugim stwierdza, że pojęcie komunikacji interpersonalnej jest fundamentalnym terminem tej publikacji i podkreśla wpływ kontaktów międzyludzkich, na fizyczną kondycję i zdrowie człowieka. W części drugiej autorzy opisują problematykę, ludzkiej umiejętności postrzegania świata na drodze komunikacji gdzie pierwszym etapem tego procesu, jest postrzeganie samego siebie – o czym mówi autorka. W rozdziale 5 i 6 można zauważyć iż została poruszona problematyka, samoświadomości i barier komunikacyjnych z nią związanych. Trzecia część opisuje, koncepcję komunikacji „ujawniającej” interlokutora, oraz przedstawia...