Planowanie cywilne to całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzysowego

1. Co głosi teistyczna teoria pochodzenia państwa

2. Co głosi teoria umowy społecznej

3. Przyklad państwa z systemem prezydenckim

4. Państwo z systemem kanclerskim

5. Przykład kraju w którym Glowa państwa jest monarcha

6. Przykład państwa federacyjnego

7. Nazwa izb w parlamencie angielskim

8. Nazwa izb w parlamencie niemieckim

9. W którym roku przyjęto aktualną konstytucje RP

10. Jaka nazwę nosi się uroczysty wstęp do konstytucji - preambuła

11. Jak brzmi w terminologii łacińskiej odniesienie do boga we wstępie do konstytucji [invocatio dei]

12. Inna nazwa konstytucji jako aktu prawnego

13. Jak nazywa się akt spoleczno-prawny w którym Polacy zaakceptowali konstytucje

14. Jak nazywa się zasada ustrojowa zawarta w art. 4 Konstytucji: wladza zwierzchnia w RP należy do narodu. Narod sprawuje władze poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. [suwerenności]

15. Jak nazywa się zasada sformułowana w art.3 konstytucji: rzeczpospolita polska jest państwem jednolitym.

16. Czy postulat federacji państwa polskiego zgodny jest z zasada unitaryzmu.

17. Jak nazywa się zasada zapisana w art., 7 konstytucji: Organy władzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa.

18. Jak nazywa się zasada obecna w art. 10 konstytucji: Ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat; wykonawczą Prezydent RP i Rada Ministrów, a sądowniczą sądy i trybunały

19. Na czym polega zasada trójpodziału

20. Jak nazywa się zasada w art. 16 konstytucji:

21. Jak nazywa się zasada w art. 11 konstytucji. [pluralizmu polityczny]

22. Jak nazywa się zasada w art. .12 konstytucji.

23. Jak nazywa się zasada w art. 30 Konstytucji.

24. Jak nazywa się zasada w art. 173 Konstytucji.

25. Jak nazywa się zasada w art. 26 Konstytucji.

26. Jak nazywa się zasada w art. 14 Konstytucji.

27. …………………………….. 8 ………

28. Jak nazywa się zasada w art. 20 konstytucji.

29. Sposób zmiany konstytucji RP

30. Organy władzy ustawodawczej w Polsce

31. Progi wyborcze procentowe do sejmu

32. Jaka instytucja rozstrzyga o ważności wyborów parlamentarnych?

33. Z ilu posłów składa się sejm

34. Na czym polega bierne prawo wyborcze

35. Czy osoba 18-letnia może zostać posłem

36. Skład prezydium sejmu

37. Skład konwentu seniorów

38. Ile wynosi bezwzględna większość przy 200 głosujących posłów

39. Glosowanie nad ustawa wymagalo bezwglednej większości glosow. Glosowalo 200 poslow z czego 90 było za, 50 przeciw, 60 wstzymalo się. Czy ustawa została uchwalona czy odrzuczona.

40. Warunek zgłoszenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

41. Czym jest zgromadzenie narodowe

42. Jedno z uprawnieni zgromadzenia narodowego

43. Ilość senatorów

44. Czy osoba 18-letnia może zostać senatorem

45. W jakim systemie wyborczym organizowane sa wybory do senatu: proporcjonalnym czy większościowym?

46. Która izba parlamentu sprawuje funkcje kontrolna nad działalnością rządu

47. Długość kadencji prezydenta

48. Co to jest rada gabinetowa

49. Nazwa organu doradczego przy prezydencie w zakresie bezpieczeństwa

50. Który artykul konstytucji mowi o radzie bezpieczeństwa narodowego

51. Kto mianuje szefa sztabu generalnego

52. Kto mianuje dowódców rodzajów sil zbrojnych

53. Na czyj wniosek prezydent ogłasza mobilizacje i użycie sil zbrojnych

54. Czy prezydent może zawetować ustawę budżetowa

55. Sposób przełamania prezydenckiego weta

56. Inna nazwa funkcji premiera

57. Opisz wariantowy mechanizm powoływania rządu

58. Kto reprezentuje rade ministrów na terenie województwa

59. Szczeble samorządu terytorialnego w Polsce

60. Jak powoływany jest wojewoda

61. Jak powoływany jest starosta

62. Jak powoływany jest burmistrz

63. Źródła dochodów gmin

64. Struktura sadownictwa w Polsce

65. Struktura sądów powszechnych

66. Struktura sądów administracyjnych

67. Struktura sądów wojskowych

68. Jakie orzeczenie może podjąć sad administracyjny odnośnie rozpatrywanej decyzji administracyjnej?

69. Inne określenie sadu najwyższego

70. Podstawowe zadanie trybunału konstytucyjnego

71. Z ilu sędziów składa się trybunał konstytucyjny

72. Długość kadencji sędziego trybunału konstytucyjnego

73. Jaki organ państwa wybiera sędziów trybunalu konstytucyjnego

74. Zadania trybunału stanu

75. którzy funkcjonariusze państwa ponoszą odpowiedzialność przed trybunalem stanu

76. jakie gremium wnioskuje o postawienie prezydenta przed trybunalem stanu

77. jaki organ państwa odbiera czlonkow trybunalu stanu

78. czy poseł może być członkiem trybunalu stanu

79. czy można być członkiem trybunału stanu nie będąc sędzią

80. jakiej instytucji podlega najwyższa izba kontroli

81. jaka instytucja powołuje prezesa NIK

82. Przetlumacz Nullum crimen sine lege

83. Przetłumacz: Nulla poena sine lege

84. Przetłumacz: Lex posterior derogat legi priori;

85. Przetłumacz: lex superior derogat legi inferiori

86. Przetłumacz: Audiatur el altera pars

87. Na czym polega zasada, ze prawo nie dziala wstecz

W którym roku przyjęto w Polsce Ustawę o mniejszości narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Jaki wymóg ilościowo- procentowy musi spełniać mniejszość w danej gminie, aby jej język stał się pomocniczym w urzędach.

Jaki wymóg ilościowo- procentowy musi spełniać mniejszość w danej gminie, aby mogły w niej pojawić się dwujęzyczne nazwy miejscowości

Wymień jedną mniejszość narodową w Polsce.