Zdarzenie kryzysowe to sytuacja będąca następstwem zdarzenia rodzącego zagrożenie, na tyle istotna dla bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska, że może prowadzić do zerwania więzów społecznych przy równoczesnym poważnym ograniczeniu funkcjonowania organów administracji publicznej. Myślą przewodnią działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych jest możliwie jak najszybsze dotarcie z niezbędnym zaopatrzeniem i usługami logistycznymi do wszystkich poszkodowanych (potrzebujących). Wielkość niezbędnie koniecznych dostaw zaopatrzenia oraz zakres usług logistycznych mogą być określone wg minimalnych norm, bowiem istotą działań logistycznych w sytuacjach kryzysowych jest zapewnienie osobom poszkodowanym możliwości przetrwania. W dostarczaniu środków zaopatrzenia priorytetowymi są: - woda pitna, - żywność, - odzież i energia (elektryczna i cieplna), W usługach logistycznych: - pomoc medyczna (przedsięwzięcia ratujące życie i zdrowie), - usługi gospodarczo‐bytowe (przygotowanie posiłków, wypiek chleba, zakwaterowanie, usługi handlowe itp.). Z logistycznego punktu widzenia na organizację, w tym szczególnie na realizację dostaw zaopatrzenia oraz świadczenia usług logistycznych i medycznych mają wpływ przede wszystkim czynniki (zdarzenia) które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także ich mienia, dziedzictwa kulturowego lub infrastruktury krytycznej. Wobec tego sytuacja kryzysowa przez specjalistów służb logistycznych postrzegana jest przez pryzmat czterech powodujących ją zdarzeń: Katastrofa naturalna Awaria techniczna Niepokoje społeczne Zdarzenia (działania) terrorystyczne Przedsięwzięcia logistyczne muszą obejmować adekwatne procedury, uwzględniające kolejność realizacji dostaw zaopatrzenia oraz świadczenia usług logistycznych i medycznych na rzecz ludności poszkodowanej, w zależności od zdarzeń, ich skali oraz stopnia zagrożenia. W zależności od rodzaju zdarzenia kolejność działań (zadań) logistycznych może być następująca: Podczas katastrof naturalnych: 1. Pomoc medyczna rannym i chorym; 2. Dostawy podstawowych artykułów żywnościowych; 3. Ewakuacja ludności z rejonów zagrożonych; 4. Rozwijanie tymczasowych miejsc zakwaterowania; 5. Usługi transportowe; ratowanie mienia; infrastruktury krytycznej i środowiska; usługi gospodarczo – bytowe; pomoc socjalna; Podczas awarii technicznych: 1. Pomoc medyczna rannym; 2. Ewakuacja zagrożonych osób i mienia; 3. Dostawy zaopatrzenia i usługi gospodarczo- bytowe dla ludności poszkodowanej; 4. Przedsięwzięcia na rzecz infrastruktury krytycznej i środowiska; Podczas niepokojów...