FRANK PARSONS JOHN HOLLAND ANNA ROE DONALD SUPER PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE Kluczowe słowa tego teoretyka i praktyka brzmią " Człowiek pracuje najlepiej, kiedy robi to do czego stworzyła go natura". Jest to teoria cech i czynników. Holland jest twórcą modelu heksagonalnego typów osobowości. Te sześć typów osobowości to: realista, badacz, artysta, otwarty na kontakty z ludźmi, przedsiębiorczy i konwencjonalista. Zajmowała się ona wpływem stosunków wewnątrzrodzinnych na rozwój kariery zawodowej. Wczesne dzieciństwo ma duży wpływ na rozwój zawodowy. Teoria Anny Roe to teoria psychodynamiczna. "Teoria oparta na koncepcji rozwoju. W porównaniu z innymi teoriami, podejścia rozwojowe są na ogół “bardziej wszechstronne, przywiązują większą wagę do zachowań związanych z karierą zawodową rozciągniętymi w czasie oraz wskazują na istotną rolę koncepcji na samego siebie”. Według tej teorii rozwój zawodowy to proces wdrażania obrazu samego siebie. Poglądy ludzi na to, kim są zostają odzwierciedlone w tym co robią. " Wybór zawodu: wg Parsonsa jest to jednorazowy akt, wg Roe i Hollanda proces specyficzny dla określonej fazy rozwojej człowieka, wg Supera proces trwający przez większą część życia. Istnieje konieczność dopasowania cech jednostki i wymagań stawianych przez określony zawód. Oznacza to, że zawody oczekują pewnych umiejętności i kompetencji, a jednostki charakteryzują się pewnymi cechami. Każdy z tych typów posiada pewne cechy i we właściwy dla siebie sposób rozwiązuje problemy, które stawia przed nim życie.Analogicznie do typów sobowości Holland wskazał na typy środowisk zawodowych. Jednostka w zależności od tego jak długo i w jakich relacjach była z rodzicami podejmuje decyzje o zawody. Wybiera zawód określonego typu: zawody z ludźmi bądż zawody z rzeczami. Donald Super wychodzi z założenia, że naturalnym dla człowieka jest rozwój rozumiany jako rozwój filozoficzny. Zmiany w rozwoju filozoficznym są wyznaczane przez kontekst fizyczny i psychiczny, a to z kolei determinuje każdego do wchodzenia w odpowiednie dla siebie i swojego wieku role społeczne. Oznacza to, że człowiek, który jest osadzony w konkretnych realiach życia, wraz z rozwojem na osi czasu, wraz ze upływem lat i zdobywaniem doświadczenia, nabiera przekonań dotyczących pracy. To z kolei wpływa na jego postawę i na decyzje, jakie podejmuje, co do tego kim jest lub kim będzie w danym momencie, w kontekście zawodowym. "Teoria cech i czynników (Parsons i Holland) podkreśla skojarzenie jednostki z pracą, która odpowiada jej uzdolnieniom. Holland, tak jak Parsons przywiązuje wagę do samopoznania jako...