Fazy zarządzania kryzysowego

Wyróżniamy cztery fazy zarządzania kryzysowego:

zapobieganie sytuacjom kryzysowym

przygotowanie do podejmowania kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w drodze zaplanowanych działań

reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej

usuwanie skutków sytuacji kryzysowej oraz odtwarzanie zasobów i infrastruktury krytycznej

Faza zapobiegania sytuacjom kryzysowym:

Do szczególnych zadań zespołu należy:

Podejmowanie działań redukujących lub eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej, albo w znacznym stopniu ograniczającej jej skutki, w szczególności do jego obowiązków naleęy:

ocena występujących i potencjanych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeńśtwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,

rozpoznawanie i analizowanie potencjalnych sytuacji kryzysowych na obszarze Gminy,

zbieranie informacji o źródłach potencjalnych sytuacji kryzysowych,

ocena możliwości powstania sytuacji kryzysowej oraz opracowanie wniosków i propozycji dotyczącej zapobieganiu tym zagrożeniom,

ocena elementów infrastruktury technicznej, środowiska naturalnego oraz grup i środowisk społecznychszczególn ie wrażliwych na skutki sytuacji kryzysowej,

monitorowanie i czynny udział w granicach okreslonych obowiązującymi przepisami, w procesie planowania przestrzennego w celu wyodrębnienia rejonów, obszarów i stref Gminy szczególnie podatnych na skutki sytuacji kryzysowej oraz redukowaniu lub eliminowaniu tych skutków na etapie planowania przestrzennego,

opracowanie projektów aktów prawnych oraz opiniowanie przepisów z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, przygotowanych przez inne instytuacje i służby,

prowadzenie działań zapobiegających wystąpieniu sytuacji kryzysowej i jej skutkom,

planowanie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć realizowanych we wszystkich fazach prac Zespołu,oraz trybu i źródeł ich pozyskiwania,

prganizowanie i prowadzenie ćwiczeń w celu przygotowania Członków i innych służb i jednostek do skoordynowanego i skutecznego prowadzenia działań

Faza przygotowania do przejmowania kontorli nad sytuacją kryzysową:

Działania mające na celu wypracowanie sposobów reagowania w sytuacji kryzysowej oraz działania służące tworzeniu zasobów sił i środków niebędnych do efektywnego reagowania, w szczególności:

opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego i zmian do niego,

przygotowanie propozycji działań i przedstawienie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie,

opracowanie, weryfikacja i aktualizowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz technicznych z zakresu komunikacji (łączności) pomiędzy wszystkimi ogniwami organizacyjnymi systemu zarządzania kryzysowego, monitorowania zagrożeń i ich skutków, utrzymania w gotowości systemu ostrzegania i alarmowania,

przeygotowanie zasad wymiany informacji, ich form i zakresu w relacjach ze wszystkimi jendostkami organizacyjnymi mogącymi brać udział w pracach Zespołu,

opracowanie, przyjęcie i wdrożenie procedur w zakresie zwracania się o pomoc oraz trybu i zakresu jej udzielania,

planowanie, koordynowanie i udział w realizacji procesu szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego,

określenie oraz zabezpieczenie potrzeb technicznych i finansowych niezbędnych do realizacji przyjętych zadań

Faza reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej:

Działania polegające na zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń, ograniczeniu strat i zniszczeń oraz dostarczeniu pomocy ewentualnym poszkodowanych, w szczególności:

zapoznanie się z zaistniałą sytaucją kryzysową i skalą zagrożenia,

analizowanie przedstawionych przez członków Zespołu ocen oraz proponowanych działań,

prognozowanie przebiegu zdarzeń oraz działań ograniczających straty wśród ludności, mienia oraz środowiska naturalnego,

bieżące analizowanie napływających informacji,

koordynacja działań o charakterze ratowniczym, porządkowym i ochronnym, prowadzonych przez jednostki organizacyjne na terenie Gminy,

uruchamianie systemów, struktur i procedur w celu zabezpieczenia możliwości wykonywania przez (wskazanie organiu – wójta, burmistrza, prezydenta miasta) jego zadań w warunkach sytuacji kryzysowej,

zabezpieczenie procesu stałej, całodobowej wymiany informacji w zakresie zagrożeń i podejmowanych działań oraz współdziałanie w tym zakresie ze służbami innych organów administracji publicznej, resortów, organizacji pozarządowych i społecznych,

monitorowanie zagrożeń, ich skutków i prognozowanie dalszego ich rozwoju,

wypracowanie optymalnych propozyji decyzji i rozwiązań operaycjno taktycznych mających na celu własciwe i skuteczne wykorzystanie sił i środków oraz korygowanie przebiegu działań,

powiadamianie ludności o sytuacji, skali zagrożenia oraz sposobie postępowania,

uruchomienie punktów informacji dla ludności,

korygowanie działań w ramach procesu ewakucji oraz z zakresu pomocy społecznej i humanitarnej,

stworzenie doraźnych warunków do przestrwania osób poszkodowanych, w tym zapewnienie opieki medycznej i psychologicznej,

przyjmowanie meldunków i informacji i stanie realizacji poszczególnych zadań,

opracowywanie raportów z prowadzonych działań

Faza usuwania skutków sytuacji kryzysowej oraz odtwarzania zasobów infrastruktury krytycznej:

zbieranie informacji o powstałych szkodach,

nadzorowanie przebiegu szacowania szkód oraz opiniowanie wniosków uprawnionych organów i instytucji o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej na usunięcie skutków sytuacji kryzysowej,

zapobieganie powstawaniu wtórnych zagrożeń spowodowanych skutkami sytuacji kryzysowej,

organizowanie pomocy poszkodowanym oraz współuczestniczenie w systemie pomocy społecznej oraz dystrybucji środków pochodzących z pomocy humanitarnej na rzecz ludności poszkodowanej,

organozwanie prac mających na celu szybkie usunięcie skutków sytuacji kryzysowej,

minotorowanie możliwości systemu służby zdorwia w zakresie leczenia i rehabilitacji ludności poszkodowanej,

minitorowanie prawidłowości i skuteczności funkcjonowania instytucji ubezpieczeniowych i procesu wypłat świadczeń odszkodowawczych na rzecz instytucji i osób fizycznych,

podjęcie przedsięwzięć wkutkujących odtworzeniem infrastruktury krytycznej,

podjęcie przedsięwzięć skutkujących odwrworzeniem sił, środków i zasobów ratowniczych do poziomu gwarantującego pełną gotowośc do działań,

koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć realizowanych i związanych z przywróceniem równowagi i bezpieczeństwa ekologicznego i pierwotnego stanu środowiska naturalnego,

opracowanie ocen, opinii i analiz mających na celu uniknięcie w przyszłości wystapienia sytuacji kryzysowej oraz zminimalizowanie jej skutków,

przedstawienie propozycji zmian organizacyjnych mających na celu podniesienie sprawności i skuteczności organów administracyjnych służb i instytucji w sytuacji kryzysowej,

wnioskowanie o potrzebie zmian w gminnym planie zarządzania kryzysowego i przedstawienie propozycji tych zmian