Fazy zarządzania kryzysowego Wyróżniamy cztery fazy zarządzania kryzysowego: zapobieganie sytuacjom kryzysowym przygotowanie do podejmowania kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w drodze zaplanowanych działań reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej usuwanie skutków sytuacji kryzysowej oraz odtwarzanie zasobów i infrastruktury krytycznej Faza zapobiegania sytuacjom kryzysowym: Do szczególnych zadań zespołu należy: Podejmowanie działań redukujących lub eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej, albo w znacznym stopniu ograniczającej jej skutki, w szczególności do jego obowiązków naleęy: ocena występujących i potencjanych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeńśtwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń, rozpoznawanie i analizowanie potencjalnych sytuacji kryzysowych na obszarze Gminy, zbieranie informacji o źródłach potencjalnych sytuacji kryzysowych, ocena możliwości powstania sytuacji kryzysowej oraz opracowanie wniosków i propozycji dotyczącej zapobieganiu tym zagrożeniom, ocena elementów infrastruktury technicznej, środowiska naturalnego oraz grup i środowisk społecznychszczególn ie wrażliwych na skutki sytuacji kryzysowej, monitorowanie i czynny udział w granicach okreslonych obowiązującymi przepisami, w procesie planowania przestrzennego w celu wyodrębnienia rejonów, obszarów i stref Gminy szczególnie podatnych na skutki sytuacji kryzysowej oraz redukowaniu lub eliminowaniu tych skutków na etapie planowania przestrzennego, opracowanie projektów aktów prawnych oraz opiniowanie przepisów z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, przygotowanych przez inne instytuacje i służby, prowadzenie działań zapobiegających wystąpieniu sytuacji kryzysowej i jej skutkom, planowanie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć realizowanych we wszystkich fazach prac Zespołu,oraz trybu i źródeł ich pozyskiwania, prganizowanie i prowadzenie ćwiczeń w celu przygotowania Członków i innych służb i jednostek do skoordynowanego i skutecznego prowadzenia działań Faza przygotowania do przejmowania kontorli nad sytuacją kryzysową: Działania mające na celu wypracowanie sposobów reagowania w sytuacji kryzysowej oraz działania służące tworzeniu zasobów sił i środków niebędnych do efektywnego reagowania, w szczególności: opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego i zmian do niego, przygotowanie propozycji działań i przedstawienie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie, opracowanie, weryfikacja i aktualizowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz technicznych z zakresu...