1.1 Relacje między sportem a biznesem Rozważania nad marketingiem klubów sportowych należy rozpocząć od definicji pojęcia, które jest zasadniczym tematem tej pracy. Według Philipa Kotlera marketing jest działalnością, która przez proces wymiany zmierza do zaspokajania potrzeb i życzeń konsumentów . Koncepcja ta znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Początkowo działania marketingowe prowadziły wyłącznie przedsiębiorstwa wytwarzające dobra materialne. Od pewnego czasu marketing rozwija się nie tylko w firmach produkcyjnych, usługowych czy organizacjach non-profit, ale także w polityce i sporcie.. Definicja Kotlera jest na tyle wszechstronna, że można ją przenieść wprost w dziedzinę sportu. Marketing w sporcie obejmuje więc wszystkie czynności, które wychodzą naprzeciw potrzebom i pragnieniom konsumentów sportowych, dokonujących się za pomocą procesów wymiany . Z kolei Henryk Mruk w swojej pracy definiuje marketing sportowy jako zestaw przemyślanych i zaplanowanych działań, podejmowanych w procesie tworzenia satysfakcji podmiotów uczestniczących w rywalizacji w odniesieniu do sprawności fizycznej i umysłowej . Pierwsza definicja marketingu sportowego została opublikowana w amerykańskiej prasie w 1979 roku, a jej autorem był L. Kesler. Twierdził on, że „marketing sportowy należy rozumieć jako działania podejmowane przez specjalistów marketingu produktów przemysłowych i usług, którzy wykorzystują sport jako instrument promocji produktów i usług. Te działania realizowane są poprzez sponsoring sportowy” . Definicja Keslera jest dziś mało aktualna, ponieważ powstała w otoczeniu, w którym organizacje i związki sportowe, kluby oraz zawodnicy nie używali narzędzi zarządzania marketingowego. Współcześnie sport jest wykorzystywany do kreowania i rozwijania marek. Kluby i organizacje sportowe stosują narzędzia marketingu strategicznego i świadomie budują swoją rynkową pozycję. Sport integruje działania jednostek ludzkich i organizacji. Jest uniwersalną wartością. Kojarzy się ze zdrowiem, sprawnością, sukcesem, perspektywą aktywnego i dynamicznego życia i przyjemnym spędzeniem wolnego czasu. Właśnie dlatego pojawia się przestrzeń sportu. Rozumiemy przez nią obszar wartości, idei, więzi emocjonalnych budowanych poprzez sport. Są one odczuwane przez osoby aktywnie uprawiające sport oraz przez kibiców biernie biorących udział w spektaklu . Funkcje zarządzania przestrzenią organizacji sportowej dają szczególne efekty, gdy organizacja chce budować prestiż i osiągać sukcesy. Niektóre dyscypliny sportu czy nawet konkretne imprezy są bardziej...