W Państwie Polskim władzę sądowniczą sprawują określone w Konstytucji organy takie jak:

Sąd Najwyższy, Sądy powszechne, sądy wojskowe oraz sądy administracyjne. Wymiar sprawiedliwości normuje:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.

Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r.

Prawo o ustroju sądów wojskowych z 21 sierpnia 1997 r.

Prawo o ustroju sądów administracyjnych z 25 lipca 2002 r.

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa

Ustawa o Trybunale Stanu z 26 marca 1982 r.

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 1 sierpnia 1997 r.

Sąd Najwyższy nadzoruje prace sądów powszechnych i wojskowych. Sąd ten dzieli się na izby: Cywilną, Karną, Wojskową oraz Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Na czele Sądu Najwyższego stoi Prezes Sądu Najwyższego którego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród osób przedstawionych przez ZOSSN (Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Sądy Powszechne składają się z trójszczeblowego podziału na Sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Sąd rejonowy nazywamy Sądem pierwszej instancji co oznacza, że w przypadku każdego wyroku przysługuje nam prawo do odwołania się od tego orzeczenia (apelacja) do sądu nadrzędnego wobec sądy wydającego wyrok do sądu II Instancji którym jest Sąd apelacyjny i Okręgowy. W przypadku sądów wojskowych Sądem II Instancji jest Wojskowy Sąd okręgowy oraz Izba Wojskowa Sądu Najwyższego.

Sądy powszechne orzekają w zakresie prawa karnego, cywilnego, pracy, gospodarczego i rodzinnego. W 2001r. zniesiono funkcjonowanie Kolegiów do spraw Wykroczeń, które razem z Sądem Rejonowym orzekały w pierwszej instancji w sprawach wykroczeń. Po likwidacji organami właściwymi do rozpatrywania spraw dotyczących wykroczeń są wydziały karne sądów rejonowych.

Sądy Wojskowe są sądami karnymi, które orzekają głównie w sprawach przestępstw których dopuścili się żołnierze w czasie czynnej służby wojskowej. Na Sądownictwo sądowe składają się Sądy garnizonowe i Wojskowe Sądy Okręgowe.

W trakcie postępowania karnego jest możliwość kasacji która jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego. Kasacji podlega wyrok w którym zaistniały tzw. Bezwzględne przesłanki odwoławcze lub innego rodzaju rażące naruszenia prawa, które mogły mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.

Sądownictwo administracyjne są dwuinstancyjne. W I instancji wyroki orzeka Wojewódzki Sąd Administracyjny. Mają one za zadanie kontrolę legalności decyzji administracyjnych wobec władzy sądowej jaki samorządowej. Prezesa NSA powołuje Prezydent podobnie jak prezesa Sądu Najwyższego na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów wskazanych przez ZOSSNSA (Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Władzą sądowniczą w Polsce jest także Trybunał Stanu którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych gdy naruszą Konstytucję lub ustawy w związku ze stanowiskiem które zajmują lub w zakresie swojego urzędowania.