W Państwie Polskim władzę sądowniczą sprawują określone w Konstytucji organy takie jak: Sąd Najwyższy, Sądy powszechne, sądy wojskowe oraz sądy administracyjne. Wymiar sprawiedliwości normuje: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych z 25 lipca 2002 r. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa Ustawa o Trybunale Stanu z 26 marca 1982 r. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 1 sierpnia 1997 r. Sąd Najwyższy nadzoruje prace sądów powszechnych i wojskowych. Sąd ten dzieli się na izby: Cywilną, Karną, Wojskową oraz Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Na czele Sądu Najwyższego stoi Prezes Sądu Najwyższego którego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród osób przedstawionych przez ZOSSN (Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Sądy Powszechne składają się z trójszczeblowego podziału na Sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Sąd rejonowy nazywamy Sądem pierwszej instancji co oznacza, że w przypadku każdego wyroku przysługuje nam prawo do odwołania się od tego orzeczenia (apelacja) do sądu nadrzędnego wobec sądy wydającego wyrok do sądu II Instancji którym jest Sąd apelacyjny i Okręgowy. W przypadku sądów wojskowych Sądem II Instancji jest Wojskowy Sąd okręgowy oraz Izba Wojskowa Sądu Najwyższego. Sądy powszechne orzekają w zakresie prawa karnego, cywilnego, pracy, gospodarczego i rodzinnego. W 2001r. zniesiono funkcjonowanie Kolegiów do spraw Wykroczeń, które razem z Sądem Rejonowym orzekały w pierwszej instancji w sprawach wykroczeń. Po likwidacji organami właściwymi do rozpatrywania spraw dotyczących wykroczeń są wydziały karne sądów rejonowych. Sądy Wojskowe są sądami karnymi, które orzekają głównie w sprawach przestępstw których dopuścili się żołnierze w czasie czynnej służby wojskowej. Na Sądownictwo...