Jak to jest z tymi prawami człowieka?

,,Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa”.

Takie oto słowa przedstawia nam Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku, które na świecie w pełni niestety nie obowiązują. Moim zdaniem najważniejszą rażącą sprawą współczesności, która odbiera człowiekowi wszelkie prawa i poczucie godności jest niewolnictwo. Formalnie we wszystkich krajach świata jest ono zakazane, ale praktykowane jest w dużej w skali. Według organizacji, które starają się zapobiegać i zmniejszać niewolnictwo szacuję się, iż na świecie jest ok. 27 mln ludzi pozbawionych wolności słowa i normalnego życia. Według kolejnych danych największa część ludzi będących w niewoli odnotowano w takich krajach i kontynentach jak: Chiny, Birma, Afryka oraz Azja. Przy tym można a nawet trzeba nadmienić, iż najbardziej dochodową formą współczesnego niewolnictwa jest handel dziećmi i kobietami, które następnie zmuszane są do prostytucji.

Początki łamania praw człowieka.

Godzenie w prawa człowieka znane jest już od starożytności. Ludzie byli zmuszani do ciężkiej pracy niewolniczej, po czasy średniowiecza, gdzie na większą skalę handlowano ludźmi, jako siłą roboczą.

Taki proceder miał miejsce także później w Polsce ( dosyć mocno rozwinięty). I na jej przykładzie można ujrzeć różne rodzaje niewolnictwa. Zaczęto od średniowiecza gdzie do Polski głównie sprowadzano murzynów, którzy jak ,,roboty” pracowali dla wyższych klas społecznych, po czasy najistotniejsze dla polskiej historii, czyli II wojnę światową, która pochłonęła miliony ofiar w obozach zagłady i pracy, gdzie niewolnictwo i brak poszanowania człowieka było elementem strategii wojsk wroga a do dziś budzi światowe kontrowersje. Kolejną bulwersującą kwestią była sprawa kolonizacji się Europy na terenie Ameryki i Australii. Zagłada plemion obu kontynentów ( Ameryki: Indian oraz Australii: Aborygenów). Zasiedlanie się europejczyków pozbawiło praw do ziem i życia rdzennym mieszkańcom.

Prawa kobiet.

Niewolnictwo, jak już wspomniałam bardzo mocno godziła w poczucie godności kobiet. Warto, więc zatem zwrócić uwagę na prawa kobiet na świecie, ponieważ sprawa budzi sprzeciw i kontrowersje ludzi i organizacji, które walczą we współczesnym świecie o ich poszanowanie.

W większości krajach kobiety uzyskały ustawowo pełnię praw, ale znany dosyć powszechnie jest problem traktowania kobiet w krajach muzułmańskich.

Młode kobiety wcześnie wychodzą za mąż, są traktowane przez swoich partnerów bardzo przedmiotowo, bite za nieposłuszeństwo a w nierzadkich wypadkach bestialsko mordowane. Takie traktowanie kobiet jest w tych krajach ,,normalne” podczas gdy w większości krajach świata za takie traktowanie grożą surowe sankcję.

Ten zły rasizm.

Najbardziej ,,rozwijającym” się we współczesnym czasach oraz najbardziej powszechnym jest przypadek rasizmu. Dotyka on każdego kontynentu na świecie i dzieli ludzi na grupy, klasy wywołując agresję. Obrażanie publiczne w sieci internetowej, na portalach, forach a także wyrażanie swojej niechęci wobec ludzi na tzw. ,,ulicy” którzy są innej rasy, religii, pochodzenia kierowane jest stereotypami i wpływami mediów, które w sposób rażący ranią uczucia i godność drugiego człowieka. Rasizm to pogląd, który wciąż się zmienia tak jak zmieniają się wartości bytowe, osobowościowe oraz intelektualne. Rasizm zbiera niebezpieczne żniwa na całym świecie. W Afryce trwają wojny domowe na tle religijnym.

W Rosji, Niemczech, Austrii tworzą się grupy społeczne skrajnie nacjonalistyczne, które nawołują do agresywnych zachowań wobec mniejszości narodowych, Żydów bądź czarnoskórych ludzi. W Polsce pojawił się stereotyp tzw. ,,Rumuna i Cygana”, który nawołuję do agresji wobec tych mniejszości narodowych, bo uważane są one za złodziei i żebraków. Rasizm nabrał takiego tempa i stopnia niebezpieczeństwa, że przez owe brutalne zachowania wielu ludzi ,,niepasujących” do tego świata (według rasistów) traci swoje zdrowie a nawet i życie. I tutaj po raz kolejny wkraczają Państwa nakładając kary na osoby, które łamią w ten sposób prawo i traktowane jest to, jako przestępstwo. W Polsce wygląda to nieco inaczej. W polskich sądach mały odsetek zachowań rasistowskich ma swój finał w sądzie. Wiele ofiar tego rodzaju przemocy nie szuka pomocy, nie czuję się w obcym kraju komfortowo a przede wszystkim nie wierzą w sukces sprawy a w sprawach na tle typowo rasowym odmawiają wezwania nawet organów ścigania.

Co i kto daje nam gwarancję i ochrania nasze prawa, jako ludzi wolnych?

Przede wszystkim istotnym aspektem w tej kwestii jest prawo. Dzięki niemu do dziś przestrzegane są:

a. Karta Praw Wirginii z 1776 roku

b. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku.

c. Konwencje genewskie

d. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, która została przyjęta przez zgromadzenie ONZ w 1948 roku.

e. Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 roku.

f. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka z 1966 roku.

g. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Konwencję w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet 18 grudnia 1979 roku.

h. Do roku 1989 powstało około 60 konwencji i najważniejsze o prawach dziecka.

i. Dokument Kopenhaski 1990 rok.

Prócz prawnych aspektów ochrony praw człowieka najważniejszą kwestią są organy rządowe: Rada Praw Człowieka ONZ, Komitet Praw Człowieka ONZ oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka, które są organami międzynarodowymi, do których mogą się zwracać obywatele każdego kraju europejskiej ze skargą, gdy uzna, że jego kraj nie przestrzega praw człowieka.

Strażnikami praw i godności człowieka są także organizacje pozarządowe t.j: Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Human Rights Watch, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, które są niezależne od rządów krajów. Ich zadaniem jest ujawnianie łamania praw człowieka i walka z tym.

Uogólniając kwestię praw człowieka dochodzimy do wniosku, iż są one powszechnie obowiązujące, ale niestety nieprzestrzegane. Każde państwo ma obowiązek ochrony tych praw i ich przestrzegania niezależnie od swojego ustroju i regulacji prawnych. Niektóre sytuacje łamania praw i godności człowieka możemy sami zmieniać. Zwyczajnie reagując na złe zachowania a przede wszystkim zacząć zmianę od samego siebie na przykład w przypadku rasizmu. Każdemu z nas zależy na tym samym: na spokojnym życiu w świecie sprawiedliwości i poczucia bezpieczeństwa, więc, zatem śmiało możemy stwierdzić, że poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka jest podstawą sprawiedliwości i pokoju na świecie.