Konflikt to nic innego jak występowanie sprzecznych lub konkurencyjnych interesów. Niezgodność interesów nie wyczerpuje jednak pojęcia konfliktu. Może on bowiem wynikać również z różnic pełnionych ról, przekonań, emocji czy niezgodności intencji. Konflikt jest zjawiskiem naturalnym nawet w dobrze funkcjonujących, organizacjach. Pojawia się najczęściej tam, gdzie dwie lub więcej stron dąży do sprzecznych, niezgodnych celów. Wystąpienie realnych problemów nie jest jednak konieczne do powstania konfliktu. Czasem wystarczy już samo przekonanie zaangażowanych stron o wrogim nastawieniu przeciwnika. W ostatnich latach pogląd na konflikt w organizacjach uległ istotnej ewolucji. Wcześniej konflikt traktowany był jako szkodliwy i niepotrzebny, uważano, że odgrywa przede wszystkim rolę destrukcyjną i prowadzi do spadku efektywności działań. Wzmaga także pojawianie się negatywnych emocji, które sprzyjają dezintegracji zespołów pracowniczych oraz szkodliwych konsekwencji tak dla jednostek, jak i organizacji. Natomiast obecnie podkreśla się pozytywną rolę, jaką może pełnić konflikt w organizacji. Wskazuje się na jego funkcjonalny wymiar czyli pobudzenie aktywności jednostek, wzrost zaangażowania w interes własnej grupy i zwiększenie motywacji do określonych działań. Bez wątpienia, konflikt może zdezorganizować pracę, jednak właściwie traktowany prowadzi do większej kreatywności członków organizacji oraz umożliwia znalezienie szerszego zakresu możliwych rozwiązań problemu. W podstawowym podziale, tj. ze względu na przedmiot, można wyróżnić: - konflikty rzeczowe – nie mają charakteru personalnego i dotyczą określonych spraw, a raczej różnicy zdań co do sposobu ich rozwiązania. Przedmiot sporu jest dosyć łatwy do określenia, a rozstrzygnięcie tkwi w odpowiednim podziale dóbr lub przeprowadzeniu zmian w organizacji; - konflikty emocjonalne – dotyczą zjawisk frustracyjnych i związanych z nimi napięć emocjonalnych spowodowanych negatywną postawą między pracownikami. Tutaj przedmiot sporu bywa trudny do uchwycenia, natomiast najlepszym rozwiązaniem jest przeciwdziałanie powstawaniu tego typu konfliktów Z uwagi na zasięg konfliktu najczęściej występują: - konflikt między grupami pracowniczymi – pojawia się w wyniku rozbieżności interesów poszczególnych grup, odmiennych horyzontów czasowo-przestrzennych, celów, a także sposobów rozwiązywania problemów; - konflikt między jednostkami – powodują różnice osobowości, na ogół jednak powodowany jest złymi relacjami między jednostkami, wynikającymi z pełnienia odmiennych ról; - konflikt intrapersonalny – pojawia się, w momencie...