Rotary International To najstarsze stowarzyszenie tzw. klubów służebnych ( ochotnicza, działająca nie dla zysku organizacja, której członkowie spotykają się regularnie w celu pomocy potrzebującym osobom w lokalnych społecznościach. Pomoc ta przekazywana jest w formie pracy własnej członków klubu i/lub poprzez zbieranie pieniędzy i przekazywanie ich na określone (np. przez inne organizacje) cele. W pierwszym rzędzie misją klubu jest służba; dodatkowo członkowie klubów okazują sobie wsparcie, spotykają się i inspirują wzajemnie do indywidualnego rozwoju) na świecie. Zrzesza około 32 000 klubów Rotary w prawie 170 krajach. Należy do nich ponad 1 200 000 Rotarian. Członkowie klubów wywodzą się ze wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu. Oficjalne credo RI to „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść”. Najkrótsza zaś definicja tej organizacji brzmi: Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie. Pierwszy klub rotariański został założony w Chicago 23 lutego 1903 r. przez Amerykańskiego prawnika Paula P. Harrisa. Celem Harrisa było stworzenie organizacji, która rozwijałaby współpracę pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów i prowadziła do realizacji programów pomocy ludziom w potrzebie niezależnie od ich przynależności społecznej, etnicznej, narodowościowej bądź rasowej. Popularność idei Harrisa doprowadziła do powstania coraz to nowych klubów. W 1921 funkcjonowały one już na wszystkich kontynentach. Celem RI jest wspieranie i umacnianie ideału służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności: rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej, uznania wartości wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu, stosowanie ideału służby przez każdego rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, budowy zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju przez światową wspólnotę osób o różnych zawodach połączonych ideałem służby. Według dr Doroty Heidrich, Kluby Rotary są zgrupowane w regiony geograficzne, zwane Dystryktami (każdy około 45 klubów). Na czele każdego z nich stoi gubernator dystryktu, występujący przez jeden rok, jako członek zarządu RI i reprezentujący międzynarodową radę dyrektorów. Obecnie na całym świecie istnieje...