Rotary International To najstarsze stowarzyszenie tzw. klubów służebnych ( ochotnicza, działająca nie dla zysku organizacja, której członkowie spotykają się regularnie w celu pomocy potrzebującym osobom w lokalnych społecznościach. Pomoc ta przekazywana jest w formie pracy własnej członków klubu i/lub poprzez zbieranie pieniędzy i przekazywanie ich na określone (np. przez inne organizacje) cele. W pierwszym rzędzie misją klubu jest służba; dodatkowo członkowie klubów okazują sobie wsparcie, spotykają się i inspirują wzajemnie do indywidualnego rozwoju) na świecie. Zrzesza około 32 000 klubów Rotary w prawie 170 krajach. Należy do nich ponad 1 200 000 Rotarian. Członkowie klubów wywodzą się ze wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu. Oficjalne credo RI to „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść”. Najkrótsza zaś definicja tej organizacji brzmi: Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie. Pierwszy klub rotariański został założony w Chicago 23 lutego 1903 r. przez Amerykańskiego prawnika Paula P. Harrisa. Celem Harrisa było stworzenie organizacji, która rozwijałaby współpracę pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów i prowadziła do realizacji programów pomocy ludziom w potrzebie niezależnie od ich przynależności społecznej, etnicznej, narodowościowej bądź rasowej. Popularność idei Harrisa doprowadziła do powstania coraz to nowych klubów. W 1921 funkcjonowały one już na wszystkich kontynentach. Celem RI jest wspieranie i umacnianie ideału służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności: rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej, uznania wartości wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu, stosowanie ideału służby przez każdego rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, budowy zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju przez światową wspólnotę osób o różnych zawodach połączonych ideałem służby. Według dr Doroty Heidrich, Kluby Rotary są zgrupowane w regiony geograficzne, zwane Dystryktami (każdy około 45 klubów). Na czele każdego z nich stoi gubernator dystryktu, występujący przez jeden rok, jako członek zarządu RI i reprezentujący międzynarodową radę dyrektorów. Obecnie na całym świecie istnieje ponad 520 Dystryktów Rotary, zgrupowanych w 6 regionów, a jednym z nich jest CEEMA (Europa kontynentalna, wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, Afryka). W rejonach, gdzie nie istnieje struktura podziału na dystrykty, Rotary jest zorganizowane w formie special extension areas. Wszyscy członkowie kierownictwa Rotary szczebla międzynarodowego oraz lokalnego sprawują swe funkcje jako wolontariusze nie pobierający wynagrodzenia. Światowa siedziba Rotary mieści się na przedmieściu Chicago. Regionalne biuro RI na Europę i Afrykę ma siedzibę w Zurychu w Szwajcarii. Pozostałe siedem biur działa w Argentynie, Australii, Brazylii, Indiach, Japonii, Korei i na Filipinach.

Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1986 r. historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina. Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. Dr Dorota Heidrich w książce Wybrane międzynarodowe organizacje pozarządowe w Polsce mówi o dość skomplikowanej procedurze przyjmowania członków do Klubu Rotary. Najczęściej osoby ubiegające się o przyjęcie w poczet członków muszą spełnić następujące warunki: prezentować daną grupę zawodową i cieszyć się ogólnym szacunkiem w swoim środowisku, uiścić wpisowe w określonej wysokości, mieć nieposzlakowaną opinię, a także uzyskać rekomendację co najmniej dwóch członków klubu. Decyzję o przyjęciu podejmuje zarząd stowarzyszenia po uzyskaniu pozytywnej opinii członków klubu. Widać więc, że kluby rotariańskie są organizacjami o stosunkowo elitarnym charakterze.

Bibliografia:

Literatura:

1. Heidrich Dorota, Wybrane międzynarodowe organizacje pozarządowe w Polsce [w:] Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, pod red.: Parzymies Stanisław, Popiuk-Rysińska Irena, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

2. Madera Andrzej, Organizacje międzynarodowe – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SAS, Warszawa 2006.

Strony internetowe:

1. http://www.rotary.org.pl/