I. Postrzeganie obiektów

1. Jak rozpoznajemy kontury?

„Pierwszym i ważnym krokiem przy poznawaniu wzorów jest analiza, tego co mamy przed sobą, przyporządkowanie konturów do określonych obiektów z jednej strony i do tła z drugiej.”

2. Jak rozpoznajemy obiekty?

„Obiekty jako takie można rozpoznać tylko, ponieważ ich właściwości pozwalają na ich odgraniczenie jako jednostek od innych (obiektów/jednostek). Jedna z podstawowych operacji wszystkich procesów rozpoznawania wzorów polega na tym, żeby odgraniczyć obiekt do zidentyfikowania od otaczających go go a nie przynależnych do niego konturów.”

3. Jak rozpoznajemy wzory?

„Zawsze chodzi o skanowanie świata rzeczy widzialnych na okoliczność cech, które w danych przestrzeniach cech wykazują wzajemne odniesienia i przez to nadają się do odgraniczenia.”

4. Co sprzyja rozpoznawaniu?

Wszystkie właściwości pozwalające na:

• ich odgraniczenie jako jednostek od innych

• od otaczających a nie przynależnych do nich konturów

• przyporządkowanie konturów do określonych obiektów z jednej strony i tła z drugiej