Przywódca to osoba obdarzona charakterem odcinającym go od szarej rzeczywistości i mas. Czasem sytuacja powoduje, że ktoś zostaje przywódcą. Wzorce kulturowe powodowały, że to w większości mężczyźni stawali się przywódcami. XIX w. – usystematyzowanie wiedzy o przywództwie. Przywództwo – słowo wywodzi się z j. angielskiego – leading oraz leadership – staroangielskie lithon - „podążać” W języku polskim: przywództwo i przywódca pochodzą od: wieść / wodzić czyli sprawiać by ktoś za kimś podążał. Przywództwo – wskazanie drogi, zwłaszcza stając na czele, pociągając innych za sobą. Wymaga wyprzedzania innych i wpływania na innych w równej mierze poprzez swoje czyny i słowa. I pogląd na przywództwo (Aureliusz, Pacal) Każda jednostka w historii jest jej narzędziem, historia kreuje przywódców. II pogląd na przywództwo (Homer, Sofokles) Przywódca jest podmiotem, historia jest ciągiem wzlotów i upadków przywódców, tylko oni mogą dyktować masom co mają robić. III pogląd na przywództwo (Marks) Człowiek jest wielki nie ze względu na wpływ cech na wydarzenia historyczne, ale dlatego, że te cechy predysponują go do bycia wielkim, osoba właściwa do zarządzania i zaspakajania potrzeb innych. 1904 rok – Termann – książka w której mówi, że przywództwo nie jest domeną ludzi, ale występuje także u zwierząt, dlatego zaczęto je rozpatrywać punktu widzenia psychobiologicznego. Wprowadził badania nad przywództwem. W małej grupie realizowane są cele, które determinują wybór przywódcy grupy – twierdzenie Termanna. Badania empiryczne w celu wypisania listy cech przywódcy nie odpowiedziały na pytania nurtujące badaczy: jakie są typowe cechy przywódców. Teoria interakcji – opozycyjna do teorii cech, uporządkowała problematykę przywództwa, ale trudno było postawić hipotezę od strony empirycznej. Sposób rozumienia przywództwa zależy od jego genezy. Przywództwo jest jedna z zasad na podstawie której buduje się funkcjonowanie organizacji, instytucji i organizacji społecznych. W takim ujęciu przywództwo rozumiane jest jako zinstytucjonalizowana możliwość kontrolowania, decydowania i egzekwowania decyzji, mająca umocowanie w oficjalnych procedurach administracyjnych, przepisach prawnych itp. Wpływanie na poglądy i opinie innych ludzi dzięki: 1) szczególnym cechom osobowościowym i/lub 2) manifestowanie szczególnych zachowań w interakcjach z innymi i/lub 3) pełnieniu określonych funkcji w grupie społecznej i/lub 4) zajmowaniu określonej pozycji w strukturze grupy Przywództwo – stosunek (wywieranie wpływu i uleganie wpływowi) w jakim pozostają względem siebie członkowie grupy społecznej. 5...