Wraz z Boną Sforzą, włoską żoną Zygmunta Starego, na dwór polski przybyli Włosi, którzy upowszechnili w Polsce idee renesansu. Panowanie Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta to okres ogromnej pomyślności państwa Polskiego, rozwój reformatorskiej myśli politycznej, a także uzyskanie sławy między innymi narodami. Zakon Krzyżacki w Prusach został zlikwidowany (sekularyzowany). Ostatni wielki mistrz zakonny (Albert Hohenzollern) złożył hołd lenniczy królowi polskiemu, uznając jego władzę nad Prusami Książęcymi (1525). W kolejnej zawartej w Lublinie unii polsko-litewskiej (1569r) powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Przebudowano zamek na Wawelu na wspaniałą renesansową siedzibę. Na dwór przybyło wielu humanistów i artystów. Ogromne znaczenie zyskali Polscy humaniści, m.in.: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Andrzej Frycz Modrzewski. Humaniści brali udział w życiu politycznym kraju, wspierali ruch egzekucyjny i reformatorski. Nowe tędy, dominujące w sztuce, ujawniły się zwłaszcza w dziedzinie architektury. Zrezygnowano ze strzelistości gotyku, a wprowadzono proporcjonalnie wyważone bryły. Starym budowlom nadawano nowy charakter np.: zamek na Wawelu. Doskonałym odzwierciedleniem renesansowej harmonii jest Zamość, miasto zbudowane przez kanclerza Jana Zamojskiego. Akademia krakowska nie była już tak świetną uczelnią. Wzrósł w prawdzie poziom wykształcenie szlachty, ale coraz częściej wyjeżdżała ona na naukę poza zagranicami Polski. Na początku XVI wieku rozwinęły się folwarki, będące główną formą produkcji rolnej. Dzień pracy w folwarkach trwał od wschodu do zachodu słońca. Szlachta rozbudowywała folwarki i zabierała chłopom lepsze ziemie. Dzięki folwarkom Polska zyskała miano spichrza Europy. Zygmunt II August Zygmunt II August koronowany na króla Polski w 1530r., był synem Zygmunta Starego i Bony Sforza. Lata jego panowania uważane są za szczytowy okres złotego wieku w Polsce: rozkwitu sztuk pięknych, potęgi ekonomicznej i politycznej, a także tolerancji religijnej. W 1561r. objął panowanie nad Inflantami, rok później poparł ruch egzekucyjny szlachty żądającej m.in.: egzekucji dóbr, reform skarbu i wojska. Zaś w 1569r doprowadził do zawarcia unii polsko-litewskiej. Ważne daty 1505- Sejm uchwala konstytucję "Nihil novi", gwarantującą szlachcie udział w kierowaniu państwem. 1515- Jagiellonowie zawierają z Habsburgami układ w Wiedniu. Poślubieni sobie potomkowie tych dynastii dziedziczą duże obszary Europy Środkowej. Korona Węgier i Czech ma przypaść Ludwikowi Jagiellończykowi, mężowi Marii Habsburskie, w razie jego śmierci ma ona przejść na jego siostrę Annę....