Woda jest najbardziej ruchliwym związkiem chemicznym występującym na Ziemi. Znajduje się ona we wszystkich warstwach Ziemi i odgrywa ważną rolę jako czynnik klimatotwórczy, jest również podstawowym składnikiem organizmów oraz ich środowiska. Cykl hydrologiczny. Całkowita ilość wody w przyrodzie jest stała. Występuje ona w trzech stanach skupienia: ciekłym, stałym i gazowym. Większość jej zgromadzona jest w oceanach i morzach. Lądy otrzymują wodę w postaci opadów atmosferycznych. Część tego opadu wyparowuje szybko w wyniku zetknięcia się z rozgrzaną powierzchnią gleby i roślin, część w wyniku spływu powierzchniowego dostaje się do cieków wodnych i z nimi odpływa do mórz i oceanów, reszta jest zaabsorbowana przez: glebę. Woda zatrzymana w glebie zwiększa jej wilgotność, częściowo zaś spływa do warstwy wodonośnej1 i tu powiększa zapas wód gruntowych. Część tego zapasu przedostaje się przez nieszczelności w warstwie wodonośnej jeszcze niżej, gdzie tworzy wody głębinowe, a pozostała część wód gruntowych spływa po pochyłościach warstwy wodonośnej do cieków i odbywa dalszą drogę, podobną do drogi wód spływu powierzchniowego. Ważną rolę w procesie obiegu wody odgrywa jej parowanie i przedostawanie się do atmosfery. Parowanie to odbywa się zarówno, Z powierzchni wód, gleby, jak i żywych organizmów. Szczególnie ważną rolę odgrywa przy tym transpiracja roślin. Cykl hydrologiczny (obieg wody w przyrodzie) opisuje istnienie i ruch wody na, w i ponad powierzchnią Ziemi. Woda na Ziemi jest w ciągłym ruchu i zmienia swoje formy, od stanu ciekłego, poprzez gazowy do stałego i na odwrót. Obieg wody trwa od miliardów lat i całe życie na Ziemi jest od niego zależne. Obieg wody nie ma punktu początkowego, ale możemy prześledzić cały cykl poczynając od oceanu. Siłą napędową procesu obiegu wody jest Słońce. Podgrzewa ono wodę w oceanie, ta zaczyna parować i w postaci pary unosi się nad oceanem. Wznoszące prądy powietrzne przenoszą parę wyżej, do atmosfery, gdzie niska temperatura wywołuje proces kondensacji, powstają chmury. Poziome prądy powietrzne, z kolei, przenoszą chmury wokół globu ziemskiego. Drobne cząsteczki wody w chmurach zderzają się ze sobą, powiększają swoją masę i w końcu, w postaci opadu spadają na ziemię. Opadem może być śnieg, który gromadząc się na powierzchni Ziemi z czasem przekształca się w pokrywę lodową i lodowce. Te ostatnie mogą zatrzymać zamrożoną wodę na tysiące lat. W cieplejszym klimacie pokrywa śnieżna zwykle wiosną roztapia się. Część wód opadowych i roztopowych spływa po powierzchni ziemi, tworząc odpływ powierzchniowy. Dociera do rzek i...