POJĘCIE PATOLOGII Termin patologia (z gr. pathos - cierpienie, logos – nauka) był początkowo używany w medycynie, a w późniejszym czasie tj. koniec XIX wieku zaczęto go używać do określania zjawisko społecznych. Patologia społeczna to zjawisko powstające i utrzymujące się w społeczeństwie, a które jest sprzeczne z wyznawanymi przez ogół wartościami. Oznacza stan zakłócenia równowagi społecznej, czego przejawem jest osłabienie więzi społecznych. Stanem zakłóconej równowagi społecznej możemy zaobserwować w zbiorowościach, w których postawy aspołeczne są akceptowane co najmniej przez niektóre grupy społeczne. Takie zjawisko ma miejsce na przykład w subkulturach (neonaziści, dresiarze, skini) gdzie agresja, alkoholizm, narkomania są akceptowane. Według J. Malca: „patologią społeczną jest ogół przypadków śmiertelnych, obniżenia poziomu moralnego, pogorszenia samopoczucia i strat materialnych spowodowanych naruszeniem reguł prakseologicznych, moralnych i prawnych oraz postępowanie autodestruktywne”. Według tej definicji jako patologiczne traktuje się te zachowania, które przynoszą człowiekowi cierpienie (ofierze, czy sprawcy) – natomiast wyłącza się z tej grupy (i akceptuje) te, które są osobistym wyborem dorosłej jednostki i współuczestników relacji, których one dotyczą i jest tak nawet wówczas, gdy nie mieszczą się one w normach obyczajowych czy stereotypach ról społecznych. W patologii społecznej mogą być następujące problemy: 1. dotyczy zjawisk związanych z życiem jednostki i określany jest mianem patologii indywidualnej; 2. obejmuje negatywne zjawiska związane z życiem rodziny i nosi nazwę patologii rodziny; 3. stanowią ujemne zjawiska powstające w grupach społecznych. RODZAJE PATOLOGII SPOŁECZNYCH Zjawisko alkoholizmu, czyli nadużywania alkoholu prowadzącego do uzależnienia jest w Polsce jednym z najpoważniejszych zjawisk patologicznych. Dotyka różne osoby, niezależnie od ich wieku i statusu majątkowego. W ostatnich latach obserwujemy wzrost spożycia alkoholu wśród młodzieży. Narkomania jest równie poważnym problemem społecznym co alkoholizm. Rozpowszechniła się w latach 90. i nadal stanowi zagrożenie, szczególnie wśród ludzi młodych. W badaniach na ten temat padają dane wskazujące, że co trzeci uczeń szkoły ponadgimnazjalnej miał kontakt z narkotykami. Zjawisko ma swoją genezę w otwarciu granic państwowych po 1989 roku i łatwym dostępie do narkotyków, a nawet modzie panującej na nie. Rozwój narkomanii może być również tłumaczony jako ucieczka przed trudnymi wyzwaniami współczesnego świata. Niezależnie od przyczyn, społeczne skutki zjawiska są bardzo...