Według mnie Chiny są państwem autokratycznym z nielicznymi cechami ustroju demokratycznego. Przemawia za tym fakt, iż Chińska Republika Ludowa początkowo od 1949 do 1970 roku opierała się na ustroju totalitarnym po czym w latach 80 Komunistyczna Partia Chin rozpoczęła reformy ekonomiczne, takie jak odejście od gospodarki planowej i otwarcie się na świat. Natomiast ustrój zaczął przesuwać się w stronę autorytaryzmu. Chińska partia posiadała nieograniczoną władzę będącą poza jakąkolwiek kontrolą społeczną. W latach 80 i 90 nastąpiła liberalizacja życia społecznego i kulturalnego, umożliwiło to rozwój gospodarczy, migrację ludzi do miast, a przez to rozwój ośrodków przemysłowych. Obecnie ustrój Chin ma pewne cechy kapitalistyczne, m.in. panuje wolny rynek czemu państwo zawdzięcza sukces gospodarczy. Chiny są w pełni państwem komunistycznym. Niepodzielną władzę w kraju sprawuje Komunistyczna Partia Chin. Niemal wszyscy członkowie parlamentu – Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych liczącego 2979 osób, należą do tej partii. Taka jednolitość umożliwia sprawowanie autokratycznych rządów przejawiających się kontrolowaniem życia społecznego wśród ludności. Dochodzi do aktów represji na osobach, które mają odmienne poglądy polityczne niż wiodąca partia. Mają miejsce zatrzymania dziennikarzy, publicystów. Na wielką skalę naruszane są prawa człowieka, w szczególności prawo do wolności słowa. Wszelkie przejawy nieposłuszeństwa wobec polityki partii karane są z całą surowością. Według danych...