WYKŁADY I-II OCHRONA PAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH WYKŁAD I Kultura - zespół norm reguł, zachowań indywidualnych dotychczas niespotykanych przejawów umysłu ludzkiego czego efektem jest powstanie oryginalnego dzieła w sferze kultury duchowej lub materialnej. Kultura duchowa- ogół dzieł naukowych, literackich i dzieł sztuki tworzących dorobek ludzkości w danym okresie historycznym. Kultura materialna- ogół dóbr materialnych i umiejętności produkcyjno-materialnych społeczeństwa w danym okresie historycznym. 1710 rok Anglia przyjecie pierwszego dokumentu odnoszący się do praw ochrony intelektualnej. Ochrona własności przemysłowej – konwencja Paryska 1883 rok – jest kluczową ustawą 4.02.1994 rok Ustwa Praw autorskich i prawa pokrewne 30.036.2011 Prawo własności przemysłowej Ustawa praw intelektualnych wymienia - utwory prawa autorskiego - przedmioty praw pokrewnych - bazy danych - wynalazki - wzory użytkowe, przemysłowe, znaki towarowe - topografie układów scalonych - oznaczenia geograficzne - odmiany roślin Źródła prawa- formalnie- akty normatywne, akty prawne, zawierające przepisy prawa oraz tworzenia (tzw. samoistne źródła prawa). Źródła poznania prawa wszelkiego rodzaju materiały służące poznania tego prawa, wszelkie formy przekazu o tym prawie (dokumenty, publikacje) System prawa jest systemem zamkniętym jak i od strony przedmiotowej i podmiotowej. Przedmiotowy- konstytucja wyczerpująco wymienia źródła prawa powszechnie obowiązującego zalicza do nich: • Konstytucje, ustawy, ratyfikowane umowy MN, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, rozporządzenie prezydenta z mową ustawy, przepisy stanowione przez organizacje M Aby akt był powszechnie obowiązujący musi zostać podany do wiadomości publicznej. Są ograniczone od strony podmiotowej- tylko podmioty wymienione w konstytucji mogą stanowić Źródło Prawa Powszechnie Obowiązującego. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego- jest to system źródeł otwartych jak i ze strony przedmiotowej jak też podmiotowej. Historia – źródła prawa- prawa autorskie Pierwsze dokumenty pojawiły w okresie zaborów Rosyjska ustawa o cenzurze z 15.04.1857 roku później została zastąpiona ustawą o prawach autorskich z 11,03,1911 roku Zabór Pruski- 1907 rok o prawie autorskim do utworów sztuk plastycznych i fotograficznych. 26.03.1926 rok ustawa o prawach autorkich 10.07.1952 rok kolejna ustawa praw autorskich Umowy międzynarodowe 1. Konwencja Warneńska 9.09.1886 rok o chronię dzieł literackich i artystycznych 2. Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej Ochrona praw autorskich trwa za życia autora oraz 50 lat po jego śmierci....