CZY SKUTKI KLĘSK I KATASTROF UZASADNIAJĄ NIEPRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA? Ciężko uzasadnić i konkretnie odpowiedzieć na takie na pierwszy rzut oka nie zbyt trudne pytanie. Tym bardziej jako niedoświadczona w tej kwestii osoba do niedawna uważałam, że niektóre sytuacje dotyczące lekceważenia praw człowieka mogą być usprawiedliwiane. Chodzi mi tu o działanie wedle zasady tzw. czynienia mniejszego zła w celu większego dobra. Jednak po głębszym zapoznaniu się z informacjami na ten temat całkowicie zmieniłam myślenie co do postrzegania tej kwestii. Swoje zdanie oparłam na przykładach i zaistniałych sytuacji podczas trzęsienia ziemi i tsunami z dnia 24. 12. 2004 roku. Oparłam się na tym przykładzie ponieważ, owe zjawisko na Oceanie Indyjskim było punktem zwrotnym dla ruchów działających na rzecz praw człowieka. Głównie skupiłam się na przedstawieniu kilku wybranych zasad oraz przeanalizowaniu ich w celu zobrazowania przykładów nieprzestrzegania praw człowieka. 1.ZASADA NIEDYSKRYMINACJI, która brzmi: „pomoc powinna być stosowana bez jakiejkolwiek dyskryminacji, bez względu na czynniki takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, światopogląd, opinie polityczne lub inne, pochodzenie etniczne albo pochodzenie społeczne, status prawny lub status społeczny, wiek, niepełnosprawność, majątek, urodzenie, lub z innych analogicznych powodów.” Jednak jak wskazywały doniesienia, w rzeczywistości prawo to zostało nagięte. Przykładem może być tutaj sytuacja świadczenia pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej Tamilu (jeden ze stanów Indii). Pomoc była ograniczana ze względu na konflikt zbrojny pomiędzy rządem a Tygrysami Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu (tamtejsza grupa powstańcza). Występowała również dyskryminacja ze względu na płeć. Kobiety były wykluczane z możliwości otrzymywania łodzi rybackich i innych pomocy albo zatrudnienia jako pracownicy pomocy na owym terenie. Kobiety zarzucały, że pomoc była czasem rozpowszechniana w pierwszej kolejności dla mężczyzn przy założeniu, że bezzasadne byłoby dostarczanie pomocy kobietom, ponieważ mężczyźni automatycznie dostarczaliby ją do kobiet i dzieci. Dyskryminacja pod względem klas ekonomicznych była również dość widocznym zjawiskiem. Bogate i duże przedsiębiorstwa mogły korzystać z żądania szybszego wpływu pieniężnego. Otrzymywali odszkodowania i pożyczki w celu odbudowy lub przebudowy luksusowych kurortów. Podczas gdy, w niektórych obszarach ubogich, rolników i ludzi z wiosek rybackich przymusowo przeniesiono do tymczasowych schronień, przy niewielkich szansach odzyskania swoich ziem, domów i źródeł utrzymania....