TEMAT: Stosunki wodne – wody powierzchniowe i podziemne oraz zagrożenia powodziowe w Polsce. PRACĘ WYKONAŁ KAROL GÓRAL STUDENT II ROKU BN Wody powierzchniowe Niemal cały obszar Polski leży w zlewisku Morza Bałtyckiego – 99,7%, w tym dorzecza: –Wisły i Odry zajmują 87,9% powierzchni kraju, –rzek Przymorza (np. Rega, Słupia, Reda) – 9,2%, –Niemna (Czarna Hańcza, Świsłocz) – 0,8%, –Pregoły (Łyna, Węgorapa) – 1,8%. Pozostałą, niewielką powierzchnię zajmują: –zlewisko Morza Czarnego – 0,2% powierzchni kraju, w tym: dorzecze Dunaju (Orawa odwadniająca skrawek Beskidu Żywieckiego) – 0,12% i dorzecze Dniestru (Strwiąż odwadniający okolice Ustrzyk Dolnych) – 0,08%; –zlewisko Morza Północnego – 0,1% powierzchni kraju odwadnianej przez Izerę i Orlicę (Sudety), leżące w dorzeczu Łaby. Zlewiska i dorzecza rzek w Polsce System rzeczny Polski charakteryzuje się kilkoma ważnymi cechami: –większość rzek spływa w kierunku północno-zachodnim, co jest zgodne z nachyleniem powierzchni kraju; –asymetria dorzeczy Wisły i Odry polega na zdecydowanie lepszym rozwinięciu prawej części dorzeczy – w dorzeczu Wisły stosunek powierzchni prawobrzeżnej do lewobrzeżnej części dorzecza wynosi 73:27, w dorzeczu Odry 70:30. Przyczyną asymetrii jest nachylenie niżowej części kraju ze wschodu na zachód; –pradoliny i działy wodne między dorzeczami są położone bardzo nisko nad poziomem morza, co jest dogodne do budowy kanałów łączących systemy rzeczne, np. Kanał Bydgoski, Kanał Augustowski; –niskie działy wód, asymetria dorzeczy i znaczna gęstość sieci rzecznej decydują o spójności hydrograficznej terytorium Polski; –reżim rzek polskich określa się jako deszczowo- -śnieżny, co oznacza, że głównym źródłem zasilania rzek są opady deszczu i śniegu wraz z jego wiosennymi roztopami; –na rzekach w ciągu roku występują dwa wysokie stany wód: wiosenny (głównie w marcu) spowodowany roztopami na południu kraju i tworzeniem się zatorów lodowych w środkowej i północnej części Polski oraz letni (lipiec) będący wynikiem obfi tych opadów, widoczny zwłaszcza na rzekach górskich; –niskie stany wód, tzw. niżówki, występują na nizinach w okresie późnego lata, w górach jesienią i zimą; –większość polskich rzek ma swoje źródła w trzech regionach kraju, nazywanych obszarami źródliskowymi. Są to: •Karpaty i Sudety – gdzie początek biorą Wisła i Odra oraz większość ich górskich dopływów; •wyżyny – gdzie znajdują się źródła dużych dopływów Wisły i Odry; •Pojezierze Pomorskie i Pojezierze Mazurskie – skąd wypływają rzeki wpadające bezpośrednio do morza lub będące dopływami dolnych odcinków Wisły i Odry. W Polsce...