Zakład gastronomiczny To jednostka prowadząca działalność gastronomiczną, czyli zajmująca się żywnością ( jej przetwarzaniem, wprowadzeniem do obrotu, przygotowaniem lub dostarczaniem konsumentowi. Gospodarstwo domowe jest społeczną jednostka organizacyjną. Zazwyczaj jest ono utożsamiane z rodzina. Często zdarza się, że dwie rodziny prowadzą jedno gospodarstwo domowe. Materiałoznawstwo Jest to dziedzina wiedzy technicznej badająca i opisująca właściwości chemiczne i fizyczne oraz możliwości wykorzystywania materiałów ( tworzyw) do wytwarzania produktów o wyższym stopniu zaawansowania technicznego oraz konkretnych zastosowaniu w różnych dziedzinach działalności człowieka. Podział materiałów 4 podstawowe kryterium - ze względu na właściwości chemiczne( metale i niemetale) - sposób otrzymywania( materiały pochodzenia naturalnego i wytwarzane przez przemysł) - stopnia przetwarzania( materiały wyjściowe, półfabrykaty i wyroby gotowe) - zastosowanie Drewno- ścięte pnie drzew poddane obróbce mechanicznej: korowaniu w celu przystosowania ich do potrzeb człowieka i zastosowań budowlanych. Do zalet drewna należą jego: dostępność, umiarkowana cera, niska masa wyrobów z niego wytworzonych, nie toksyczność, estetyka. Wadami są: silna absorpcja cieczy oraz problemy z myciem i dezynfekcją. Najważniejsze wymagania materiałów konstrukcyjnych - technologiczne( np. wytrzymałość utrzymania, łatwość obróbki) - sanitarnohigieniczne (np. łatwość utrzymania w czystości, objętość chemiczna wobec żywności) - ekonomiczne (np. koszt) - estetyczne (np. wygląd) Metale określa się zarówno pierwiastki w czystej postaci jak: żelazo, miedź i glin oraz stopy metali. Metale i stopy metali zawierające żelazo( metale żelazne) jak i niezawierające go w swoim składzie ( metale nieżelazne) posiadają zróżnicowane właściwości Żelazo- szerokie zastosowanie mają rude stopy żelaza. Wśród stopów żelaza wyróżniamy: stal, żeliwo Stal to stop żelaza z węglem, w którym ilość węgla nie przekracza 1,5%. Cechy stali to: wytrzymałość, ciągliwość i kujność ( daje się plastycznie formować) Staliwo to materiał powstały w wyniku wlania stali do formy o określonym kształcie. Żeliwo to stop żelaza z węglem zawiera 2,5- 4, 5 % węgla. Żeliwo ma dobre właściwości odlewnicze, wykorzystuje się je do odlewów części maszyn i urządzeń, płyt grzejnych, kuchennych, rusztów, zlewów, części instalacji wodnych, kanalizacji. Materiały nieżelazne występują jako czyste pierwiastki: miedź bądź jako...