1.Napisz konfigurację elektronową atomów

Wapń ( Ca ) Liczba PROTONÓW = 20

Liczba ELEKTORNÓW = 20

Konfiguracja -> [2, 8, 10]` Krzem ( Si ) Liczba PROTONÓW = 14

Liczba ELEKTRONÓW = 14

Konfiguracja -> [2, 8, 4]

` Fosfor ( P ) Liczba PROTONÓW = 15

Liczba ELEKTRONÓW = 15

Konfiguracja -> [2, 8, 5]

2.Opisz wiązania koordynacyjne

Wiązanie koordynacyjne (donorowo-akceptorowe) – rodzaj kowalencyjnego wiązania chemicznego, którego istotą jest uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomami, przy czym oba te elektrony formalnie pochodzą od jednego atomu.

Przykład tworzenia wiązania koordynacyjnego pomiędzy zasadą Lewisa (amoniakiem) a kwasem Lewisa (fluorkiem boru)[1]

Wiązanie koordynacyjne jest zazwyczaj klasyfikowane jako podtyp wiązania kowalencyjnego. Różnica między wiązaniem kowalencyjnym a koordynacyjnym polega głównie na źródle współdzielonych elektronów, jest więc głównie formalna. Zarówno energia wiązań koordynacyjnych, jak i inne jego cechy często nie odbiegają od zwykłych wiązań kowalencyjnych, w których współdzielone elektrony należą od obu atomów. Typowym przykładem tworzenia wiązań koordynacyjnych jest dostarczanie pary elektronowej przez zasadę Lewisa do kwasu Lewisa

3.Opisz ,jakie czynniki wpływają na szybkość reakcji.

Reakcje chemiczne przebiegają z bardzo różnymi szybkościami. Na przykład po zmieszaniu roztworu azotanu srebra z roztworem chlorku sodowego wytrąca się natychmiast chlorek srebra. Reakcja ta przebiega do końca tak szybko, że nie można prześledzić różnych jej stadiów. Jeśli natomiast zmieszamy gazowy wodór i tlen w temperaturze pokojowej, to reakcja powstawania wody bez udziału katalizatorów przebiega wolno i nie można doświadczalnie uchwycić jakiejkolwiek zmiany w układzie nawet po wielu latach.

Między tymi dwoma granicznymi przypadkami istnieje wiele reakcji o szybkościach pośrednich, zarówno wśród związków nieorganicznych jak i organicznych. Reakcje te przebiegają w zwykłych temperaturach i warunkach dostępnych w laboratoriach i technice, z szybkościami mierzalnymi.

Najważniejszymi czynnikami decydującymi o szybkości reakcji chemicznej są: rodzaj i stężenie reagujących substancji lub ciśnienie gazów /jeżeli reakcja przebiega w faziegazowej/, temperatura, obecność katalizatorów, wpływ promieniowania itp. Aby zrozumieć i zdefiniować pojęcie szybkości reakcji, należy rozpatrzyć reakcje utleniania - redukcji przebiegającą w roztworze pomiędzy jodkiem a nadtlenodwusiarczanem: