Agresja - jej uwarunkowania i radzenie sobie z nią. Agresja - zachowanie mające na celu skrzywdzenie innej osoby Agresja to zachowanie ukierunkowane na zewnątrz lub do wewnątrz, mające na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej. Czynniki determinujące siłę agresywności: Częstotliwość i intensywność doznawanych napaści, frustracji i przykrości, jako warunki poprzedzające agresję, Stopień wzmacniania agresywnego czy napastliwego zachowania, Facylitacja społeczna, Temperament Przemoc w mass mediach Obecność przedmiotów kojarzonych z agresją Rodzaje agresji Ze względu na kierunek realizacji agresji: Bezpośrednia – zachowanie mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy w trakcie bezpośredniej konfrontacji „twarzą w twarz”. Pośrednia – zachowanie mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy jednak bez konfrontacji „twarzą w twarz”. Przemieszczona – przeniesienie agresji na osobę lub rzecz, która nie jest jej źródłem. Ze względu na cel agresji: Emocjonalna – działanie na czyjąś szkodę powodowane uczuciem złości. Instrumentalna – działanie na czyjąś szkodę zmierzające do osiągnięcia jakiegoś nieagresywnego celu, innego niż skrzywdzenie tej osoby. Ze względu na formę realizacji agresji: Fizyczna – np. bicie, kopanie, popychanie. Słowna – np. zniewagi, groźby, przekleństwa. Agresja werbalna polega na posłużeniu się bodźcami werbalnymi szkodliwymi dla atakowanej osoby, wywołującymi u niej strach, poczucie krzywdy lub odrzucenie uczuciowe. Wyraża się ona w niektórych żądaniach, rozkazach, konflikcie słownym, lekceważącym traktowaniu, podjudzaniu do agresji, odmowie udziału we wspólnym działaniu, odbieraniu przysługujących komuś uprawnień, zawstydzaniu, pretensjach, groźbach . Formy agresji werbalnej - jawne formy napaści językowej z użyciem słownictwa znieważającego lub podlegającego tabu - jawne formy napaści językowej z użyciem słownictwa skodyfikowanego - formy zachowań implikujących domniemaną agresję - zakamuflowane formy agresji językowej - agresywne zachowania językowe angażujące otoczenie - przezywanie, - wyśmiewanie, - zastraszanie, - plotkowanie, - ośmieszanie, - grożenie, - obgadywanie, - poniżanie, - szantażowanie Funkcje agresywnych działań językowych: - rozładowanie negatywnych emocji - osiągnięcie katharsis - wyrządzenie szkody odbiorcy przez pomniejszenie jego statusu - autostymulowanie do odparcia ataku - ustanowienie hierarchii w relacji między osobami o różnym statusie - socjalizacja - zdobywanie statusu i podnoszenie prestiżu w grupie - wyrażenie solidarności z odbiorcą i dodanie mu odwagi do działania - integracja grupy -...