Inspekcja pracy w Polsce została powołana 3 stycznia 1919 r. jednym z pierwszych dekretów naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Głównym celem Państwowej Inspekcji Pracy jest dążenie do systematycznej poprawy stanu warunków pracy i poszanowania praw pracowniczych w Polsce. P Inspekcja Pracy nie tylko sprawuje kontrolę czy nadzór, ale też prowadzi instruktaż i poradnictwo w zakresie prawa pracy. Kwestie związane z Państwową Inspekcją Pracy reguluje ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która zastąpiła ustawę z dnia 6 marca 1981 r. Kwietniowa ustawa jest konsekwencją prezydenckiego projektu, który miał dwa przewodnie założenia: nowa ustawa miała zmienić na tyle strukturę i zadania PIP, by instytucja ta skuteczniej funkcjonowała w zakresie kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, PIP miała się stać organem uprawnionym do kontroli legalności zatrudnienia, przejmując tę funkcję od wojewodów. Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy. Jest on powoływany przez Marszałka Sejmu, po zasięgnięciu opinii ROP. Główny Inspektor Pracy sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy w kraju oraz przedkłada właściwym organom oceny, opinie i wnioski w tej dziedzinie. Czynności kontrolne wykonują lub nadzorują podlegli mu inspektorzy pracy. Warto wspomnieć, iż Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi własną placówkę szkoleniową – Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, do którego należy szkolenie i doskonalenie kadr inspekcji oraz upowszechnianie wiedzy i informacji, a także doradztwo w zakresie ochrony pracy. Do podstawowych zadań inspekcji pracy należy: kontrola i nadzór przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia i innych świadczeń, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych, kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz kontrola szczegółowych obowiązków z tym związanych, kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców, kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii, uczestnictwo w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części na zasadach ustalonych w przepisach prawa budowlanego, kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania wymagań BHP, podejmowanie działań...