Spis treści:

1.Streszczenie

2. Opis przedsięwzięcia

2.1. Cele przedsięwzięcia

2.2. Forma organizacyjno-prawna firmy

2.3. Rodzaj działalności

2.4. Właściciel

3. Plan Marketingowy

3.1. Strategia marketingowa

3.2. Oferta firmy

3.3. Klienci firmy

3.4. Konkurencja

3.5. Dostawcy

4. Plan funkcjonowania firmy

4.1. Lokal i wyposażenie

4.2. Pracownicy

5. Plan finansowy

5.1. Zapotrzebowanie na kapitał potrzebny do uruchomienia firmy

5.2. Charakterystyka opłacalności przedsięwzięcia i płynności finansowej

5.2.1. Konsekwencje finansowe (analiza działalności przez 1 miesiąc)

6. Czynniki ryzyka i powodzenia

6.1. Mocne strony

6.2. Słabe strony

6.3. Atuty firmy

7. Kalendarium

7.1 Harmonogram działań związanych z uruchomieniem firmy

8. Produkty jakie można nabyć w naszym sklepie

1. Streszczenie

W niniejszym biznesplanie zawarte są wszelkie informacje dotyczące sklepu informatycznego „My.Com”. Biznesplan stworzony jest z myślą udokumentowania rentowności działalności naszego przedsiębiorstwa.

Zawarliśmy analizę finansową, która niezbędna jest do oceny przewidywanych zysków.

Firma „My.Com” różni się od innych firm przemyślaną strategią rozwojową i fachowym kierownictwem co doprowadzi do ekspansji rynkowej na danym obszarze.

2. Opis przedsięwzięcia

2.1. Cele przedsięwzięcia

Sklep informatyczny „My.Com” powstał z myślą o utworzeniu nowoczesnej firmy, w której poprzez szeroki wybór artykułów komputerowych można dostosować aktualny asortyment do potrzeb klientów.

Celem firmy jest zyskanie odpowiedniego wizerunku na rynku i tym samym pozyskanie odpowiedniego segmentu rynku.

Nadrzędnym priorytetem w założeniu firmy był przewidziany zysk, który to posłużyłby na modernizacje i unowocześnianie systemów sprzedaży.

2.2. Forma organizacyjno prawna firmy.

Firma jest utworzona w formie spółki cywilnej, której to wspólnikami są XXX, XXX, XXX.

Firma zostanie utworzona z dniem 15. 12. 2011 r..

Wspólnicy podpisali umowę, zgodnie z którą podział zysku zależny jest od wniesionych kapitałów własnych i kształtuje się następująco:

XXX 33%

XXX 33%

XXX 33%.

2.3. Rodzaj działalności

Firma „My.Com” zajmować się będzie dystrybucją na rynku lokalnym sprzętu komputerowego. Usytuowanie lokalu sprzyja zyskaniu licznych klientów.

Oferta kierowana jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej, która w swych wyborach kieruje się aktualnymi nowinkami technicznymi.

Firma ma zakres lokalny, jednakże planuje rozwój na najbliższe miejscowości.

2.4. Wspólnicy

Wspólnikami w prowadzeniu działalności gospodarczej są: XXX,XXX,XXX

XXX uzyskał tytuł magistra ekonomii a jednocześnie tytuł biegłego rewidenta, co świadczy o dobrej znajomości finansowego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas stażu w firmie handlowo – usługowej zyskał niezbędne doświadczenie w zakresie doboru asortymentu.

XXX poprzez naukę w Akademii Ekonomicznej na kierunku rachunkowość zyskał wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ramach fakultatywnych zajęć zyskał znajomość z zakresu promocji sprzedaży.

W związku z wysokimi notami zyskał możliwość odbycia praktyki zagranicznej w Wielkiej Brytanii, co dało możliwość na poszerzenie horyzontów i zgłębienie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Plan marketingowy

3.1. Strategia marketingowa

Firma „My.Com” zamierza poprzez racjonalną i zaplanowaną politykę zarządczą doprowadzić do utworzenia sprawnie działającej firmy, w której zachowana by została płynność finansowa.

Działania zarządcze dążyłby do doprowadzenia stabilizacji i osiągnięcia odpowiednich wskaźników przyrostu zysku.

Stosując ekskluzywne i oryginalne ekspozycje asortymentowe firma pozyska klientów, którzy kierując się wysublimowanym gustem sięgaliby chętniej do oferty „My.Com” niż firm konkurencyjnych.

3.2. Oferta firmy

Asortyment firmy byłby dostosowywany do obecnie panujących warunków na ogólnoświatowym rynku technologii informatycznej . Poprzez liczne kontakty z producentami uznawanych marek komputerowych sklep zaopatrzony byłby w najlepsze jakościowo towary.

Ceny kształtowały by się w oparciu o badania marketingowe przedstawiające zasoby potencjalnych klientów.

Częste stosowanie promocji i obniżki cenowe przyciągałyby nowych klientów, co pozwoliłoby na dalszy ekspansywny rozwój firmy.

3.3. Klienci firmy

Sklep proponuje wygodne formy rozliczeń. Transakcje przebiegałyby zarówno gotówkowo jak i w formie bezgotówkowej. Zamontowane czynniki kart kredytowych dałyby możliwość stosowania tej formy płatności.

Na podstawie przeprowadzonych badań marketingowych można stwierdzić, iż na obecnym rynku lokalnym nie ma podmiotu świadczącego podobne towary, w związku z czym sklep miałby realne szanse na podbicie rynku lokalnego.

3.4. Konkurencja

W pobliskim rejonie znajdują się sklepy konkurencyjne o podobnym profilu działalności. W naszym mieście można spotkać dużo takich sklepów, w skutek czego jest możliwość odstąpienia pozyskanych klientów przez firmę „My.Com” na rzecz firm konkurencyjnych.

W naszym mieście znajdują się następujące sklepy komputerowe proponujące podobny asortyment:

*Vico

*Komputronik

3.5. Dostawcy firmy

Firma będzie korzystała z zagranicznych dostaw towarowych. Dostawy te będą realizowane w ramach współpracy z firmą „Intel” .

Płatność z dostawcami będzie przeprowadzana w formie rozliczeń bezgotówkowych na podstawie wcześniej zawartych umów przedwstępnych.

Dostawy będą na bieżąco ustalane zgodnie z zapotrzebowaniem i normą zapasu ustalaną w danym miesiącu.

4. Plan funkcjonowania firmy

4.1. Lokal i wyposażenie

Lokal usytuowany jest przy głównym ośrodku handlowym. Miejsce sprzyja przemieszczaniu się dużej liczby potencjalnych klientów, gdyż w pobliżu znajduję się „Plaza Lublin”. Lokalizacja sklepu przewidywana jest na:

My.Com Sp. z o.o.

ul. Lipowa 24

20-020 Lublin

NIP: 895-17-21-625

Regon: 932135187

Wnętrze lokalu będzie wyposażone w nowoczesne urządzenia takie jak czytniki kodów kreskowych i czynniki kart kredytowych. Poprzez nowoczesny wystrój i odpowiednie oświetlenie sklep będzie przyciągał swym wyglądem.

W sklepie zostanie wygospodarowana przestrzeń na utworzenie ekspozycji, która będzie prezentować nowości i promocji.

4.2. Pracownicy

Firma będzie zatrudniała dwie ekspedientki, które jednocześnie będą studentkami, ze względu na możliwość zmniejszenia świadczeń na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Księgowością i finansową częścią działalności zajmie się Natalia Kowalska. Nadzorem nad działalnością i doborem asortymentu, a także kontaktami z formami zagranicznymi zajmie się Katarzyna Nowak.

5. Plan finansowy

5.1. Zapotrzebowanie na kapitał potrzebny do uruchomienia firmy

Przed rozpoczęciem działalności firma musi zaopatrzyć się w niezbędne towary a także wyposażenie sklepu. Przewidziane koszty związane z nabyciem tych aktywów kształtują się następująco:

- wyposażenie sklepu 4 000 zł

- kasa fiskalna 3 000 zł

- towary 10 000 zł

Razem: 17 000 zł

Przewidziane wydatki kierownictwo sklepu zamierza pokryć z wniesionych udziałów.

5.2. Charakterystyka opłacalności przedsięwzięcia i płynności finansowej

5.2.1. Konsekwencje finansowe (analiza działalności przez 1 miesiąc)

Wydatki:

Rodzaj Wydatku :

Podatek dochodowy :2513

Ubezpieczenie społeczne (w przybliżeniu): 1220,80

Ubezpieczenie majątkowe i osobowe: 150

Energia elektryczna: 200

Woda + kanalizacja: 200

Gaz: 50

Wywóz nieczystości :30

Telekomunikacja: 425+75

Wynagrodzenia netto: 6000

RAZEM:10863,80 zł

Dochody:

Firma będzie osiągała dochody w postaci:

- marży ze sprzedaży sprzętu komputerowego

Biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę klientów przyjęto, że codziennie będą sprzedawane sprzęty

za 1500 zł, z czego marża narzucona przez sklep wyniesie ok. 6 000 zł Średnia ilość dni w miesiącu to 30 co daje utarg miesięczny około 18 000 zł.

Zysk

18000 -10863,80 = 7136,20 zł

Podsumowanie:

Wydatki w ciągu miesięcznej działalności wyniosły 10 863,80 zł, a dochody 18 000 zł. Wobec tego zysk netto = 7136,20 zł, co świadczy, że pomimo tak skromnej działalności firma osiągnęła zysk, mogący świadczyć o dobrych perspektywach rozwojowych naszej działalności.

6. Czynniki ryzyka i powodzenia

6.1 Mocne strony

- zapewnienie ludziom możliwości pełnego zaspokojenia swoich potrzeb jeśli chodzi o względy estetyczne

- dostarczenie zamówionej towarów do miejsca przeznaczenia (domu odbiory w przypadku większej ilości zakupionego sprzętu)

- duży wybór różnorodnej gamy produktów komputerowych pozwala na realizacje ustalonego planu działalności.

6.2. Słabe strony:

- dużo tego typu placówek na terenie miasta

- konieczność posiadania środków transportu w przypadku dostarczania towarów do domu klienta

- niskie zarobki klientów

- niemożność spełnienia na raz wielu zamówień z powodu ograniczonych możliwości przedsiębiorstwa

6.3. Atuty firmy:

Miła i fachowa obsługa

Bliski kontakt z naszymi partnerami

Możliwość negocjacji cen

Dogodna forma składania zamówień: telefon, fax, e-mail

Doskonałe warunki gwarancji

Fachowe doradztwo techniczne

7. Kalendarium

7.1 Harmonogram działań związanych z uruchomieniem firmy

Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawierające: oznaczenie podmiotu gospodarczego i jego siedziby, podmiotu i miejsca wykonywania działalności oraz wskazanie daty rozpoczęcia działalności. Przy tej operacji (dokonywanie wpisu) pobierana jest opłata skarbowa w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej. Organ dokonujący wpisu ma obowiązek doręczenia z urzędu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, zaświadczenia o wpisie. Ponadto kopie są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu oraz oddziałowi ZUS. Wszystko to realizuje się w Urzędzie Miejskim

Posiadanie NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej). Przyznaje go Urząd Skarbowy .

Posiadanie REGON (numeru statystycznego podmiotów gospodarki narodowej). Przyznaje go Wojewódzki Urząd Statystyczny .

Zgłoszenie o formie opodatkowania, składane do Urzędu Skarbowego.

Założenie konta bankowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą w dowolnym banku. Wybrano tu Bank PKO S.A.

Posiadania zawartych następujących umów:

- dostarczenie energii elektrycznej z Rejonem Energetycznym

- o podłączenie i korzystanie z sieci telefonicznej (konwencjonalnej) z zakładem Telekomunikacji, Telekomunikacja Polska S.A..

- O korzystanie z sieci wodno-kanalizacyjnej z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym .

- O podłączenie i korzystanie z sieci gazowej z Zakładem Gazowniczym .

- O korzystanie z sieci telefonii komórkowej "Orange GSM”

8. Produkty jakie można nabyć w naszym sklepie

Aparaty Cyfrowe

Chłodzenie

Drukarki I Tusze

Dyski Twarde I Akcesoria

Głośniki Słuchawki Mikrofony

Joysticki Pady Kierownice

Kamery

Karty TV I Video

Karty Graficzne

Karty Muzyczne

Klawiatury

Konsole I Gry

Kontrolery Adaptery Kable

Monitory

Myszki I Podkładki

Napędy Optyczne I Inne

Notebooki Laptopy

Nośniki Danych

Obudowy

Odtwarzacze Mp3, Mp4

Oprogramowanie

Pamięci Flash

Pamięci Ram

Procesory

Płyty Główne

Akcesoria Sieciowe

Skanery

Tablety Graficzne

Ups - Zasilacze Awaryjne

Zasilacze I Listwy Zasilające

Zestawy Komputerowe

ANKIETA

1. Czy są Państwo usatysfakcjonowani z zakupionego sprzętu?

 Tak

 Nie

2. Czy czas realizacji zamówienia spełniał Państwa oczekiwania?

 Tak

 nie

3. Czy uważacie Państwo, że firma My.Com jest konkurencyjna cenowo?

 Tak

 nie

4. Czy podoba się Państwu obsługa?

 Tak

 nie

5. Skąd dowiedzieliście się Państwo o naszej firmie?

 Reklama

 Ogłoszenie

 Od przyjaciela

7. Czy podoba się Państwu nasza witryna internetowa? (http://trololo.mycom.cba.pl/)

 Tak

 Przeciętna

 Nie