ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Zarządzanie nieruchomościami jest to działalność zawodowa, prowadzona przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości. Polega ona na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości: a) prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości, b) planowaniu krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości, c) doradztwie w zakresie zarządzenia nieruchomością. FORMY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Do podstawowych form zarządzania nieruchomościami należą: zarządzanie operacyjne zarządzanie strategiczne planowanie ekonomiczno-finansowe planowanie techniczno-budowlane ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różnorakie formy i choć z zewnątrz nie widać większych różnic między mieszkańcem bloku, który dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, a mieszkańcem - właścicielem stanowiącego odrębną własność lokalu, w rzeczywistości prawnej są to bardzo odległe sobie konstrukcje. Najczęstszą formą władania lokalem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Spółdzielnia buduje mieszkania, przyjmuje zainteresowanych w poczet członków, a następnie podejmuje zarząd nieruchomością, w której zamieszkują lokatorzy - członkowie spółdzielni....