ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Zarządzanie nieruchomościami jest to działalność zawodowa, prowadzona przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości.  Polega ona na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:

a) prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości,

b) planowaniu krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości,

c) doradztwie w zakresie zarządzenia nieruchomością.

FORMY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Do podstawowych form zarządzania nieruchomościami należą:

zarządzanie operacyjne

zarządzanie strategiczne

planowanie ekonomiczno-finansowe

planowanie techniczno-budowlane

ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różnorakie formy i choć z zewnątrz nie widać większych różnic między mieszkańcem bloku, który dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, a mieszkańcem - właścicielem stanowiącego odrębną własność lokalu, w rzeczywistości prawnej są to bardzo odległe sobie konstrukcje. Najczęstszą formą władania lokalem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Spółdzielnia buduje mieszkania, przyjmuje zainteresowanych w poczet członków, a następnie podejmuje zarząd nieruchomością, w której zamieszkują lokatorzy - członkowie spółdzielni. Zarząd ten jest odpłatny i przymusowy dopóki lokal stanowi przedmiot spółdzielczego prawa do lokalu. Sytuacja kształtuje się zupełnie inaczej, gdy mieszkańcy przestają być członkami spółdzielni, gdyż zażądali przeniesienia własności, bądź też na innej podstawie przysługuje im odrębna własność lokalu.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZARZĄDCY I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zarówno na zarządcy, jak i na właścicielu obiektów budowlanych spoczywa obowiązek utrzymywania i użytkowania tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. Zobowiązaniami są oni także do prowadzenia nadzoru budowlanego w celu utrzymania prawidłowego stanu technicznego budynków oraz reagowania na wszelkie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi w związku z wykonywaniem czynności.