Chcąc rozmawiać o roli państwa w stosunkach międzynarodowych, trzeba najpierw wyjaśnić czym są najważniejsze pojęcia związane z tym tematem, otóż: państwo i stosunki międzynarodowe. Według M. Gulczyńskiego, państwo: "Państwo jest przymusową organizacją, wyposażoną w atrybuty władzy zwierzchniej po to, by ochraniać przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi ład, zapewniający zasiedlającej jego terytorium społeczności, składającej się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, warunki egzystencji korzystne odpowiednio do siły ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów". Oznacza to, że społeczność muszą jednoczyć się w państwa, dla własnego bezpieczeństwa i czerpania korzyści egzystencjonalnych oraz ekonomicznych. Państwo jest jednym z wielu uczestników stosunków międzynarodowych, który charakteryzuje się znacznym stopniem świadomości podmiotowej oraz zdolności do trwałego oddziaływania na innych uczestników. Reprezentuje, z reguły, wielkie i zorganizowane grupy społeczne, przejawiając nie tylko różne formy aktywności, lecz posiadając zarazem możliwość do podejmowania określonych czynności prawnych, utrzymywania stosunków dyplomatycznych, zawierania umów oraz ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej. W odróżnieniu od innych uczestników stosunków międzynarodowych, posiada zatem nie tylko podmiotowość politycznomiędzynarodową, lecz także prawnomiędzynarodową. Drugim istotnym elementem powyższego tematu jest pojęcie stosunków międzynarodowych (SM). Współczesne stosunki międzynarodowe zaczęły sie kształtowac po 1648 roku po Trkatacie Westfalskim, kończącym wojnę trzydziestoletnią. SM można określić jako szereg wzajemnych powjązań między pojedynczymi lub zbiorowymi uczestnikami społeczności międzynarodowych albo też jako relacje pomiędzy różnymi grupami interesów wychodzących zasięgiem działań poza granice jednego państwa. (Teresa Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2000, s.29) Według profesora J. Kukułki istotą SM jest wyrażanie potrzeb i dążeń społeczności na arenie międzynarodowej. Są one przejawem współdziałania, współzawodnictwa lub wręcz walki tych grup w środowisku międzynarodowym. Wiodąca rola państwa w SM związana jest z równoległym oddziaływaniem czterech cech oraz ich istnienia i aktywności. Pierwszą taka ważną cechą państwa w SM jest to, iż państwa są jednostkami politycznymi najwyższego rzędu, w którego skład wchodzą terytorium, ludność oraz władza. Terytorium państwa ograniczone są przez granic, które obramowują istotę wewnętrzną państw oraz tworzą linie krzyżowania się procesów...