1.Rodzaje wiązań międzymetalicznych: JONOWE-powstają wówczas gdy elektrony walencyjne atomu elektrododatniego dostaną przyłączone przez atom elektroujemny, wówczas oba atomy maja zapełnione powłoki walencyjne, a .... cząsteczka staje się obojętna. Równocześnie jest ona dipolem gdyż ma wyraźnie zaznaczone bieguny, sprzyja to łatwemu łączeniu się cząsteczkę. ATOMOWE-mają miejsce gdy elektrony walencyjne pierwotnie różnych atomów elektroujemnych stworzą pary elektronów należące wspólnie do jąder dwóch atomów. MIĘDZYCZĄSTECZKOWE-powstają w wyniku przyciągania siłami Van-der-waalsa, które występują między chwilowymi dipolami elektrycznymi powstałych atomów na wskutek nierównomiernego rozmieszczenia ładunków w ich chmurach elektronowych. METALICZNE-występują w dużych skupiskach atomów pierwiastków metalicznych, które po zbliżeniu się na odległość charakterystyczna dla stałego stanu skupienia oddają swoje elektrony walencyjne na rzecz całego zbioru atomów. Przemieszczają się swobodnie pomiędzy rdzeniami atomowymi tworząc gaz elektronowy, jest on charakterystyczny dla wiązań metalicznych 2.Elementarna komórka sieciowa. Jest to najmniejszy wycinek sieci przestrzennej mająca taką samą symetrię jak cały kryształ Do określenia budowy elementarnej komórki sieciowej potrzeba: -długości trzech jej krawędzi -kąty które te krawędzie tworzą między sobą -rodzaj, ilość i położenie atomów, jonów wchodzących w ich skład. Najprostszy wycinek sieci przestrzennej kryształu. Rozróżnia się 7 rodzajów sieci krystalicznej: układ regularny, tetragonalny, heksagonalny, romboedryczny, jednoskośny, trójskośny, rombowy. 3.Podstawowe wielkości sieci przestrzennej. a)prosta sieciowa-prosta łącząca środki dowolnych atomów w krysztale; b)węzeł sieci-miejsce przecięcia się prostych sieciowych; c)parametr sieci krystalicznej-najmniejsza odległość atomów na prostej sieciowej; d)płaszczyzna sieciowa-znajduje się ją przez przesunięcie prostej sieciowej o parametr sieci w kierunku różnym od kierunku prostej; e)sieć przestrzenna-tworzy ją płaszczyzna sieciowa poddana translacji w kierunku do niej równoległym. 5.Defekty punktowe budowy krystalograficznej. Wada punktowa jest to brak atomów węzłów w sieci krystalograficznej zwane wakanse lub obecność atomów w położeniu międzywęzłowym. Brak atomu w węźle powoduje zapadniecie się do 3-4 warstw, a tym samym pozostałe węzły otaczające takie miejsca zmieniają swoje położenie. Takie zapadanie się nazywamy kontrakcją. Natomiast rozpychanie sieci krystalicznej przez atom międzywęzłowy nazywa się ekspansją. W rzeczywistych kryształach występują dwa rodzaje...