1Norma prawna- norma narzucona przez władzę państwową i zagwarantowana przymusem prawnym. Przepis prawny- redakcyjna jednostka aktu prawnego. Prawo naturalne- prawo przyrodzone człowiekowi, wypływające z jego ludzkiej natury. Prawo dobre- stabilne prawo zapewniające człowiekowi bezpieczeństwo i ochronę jego praw. Prawo pozytywne- prawo obowiązujące w danym państwie, czyli ogół norm zachowania ustawionych lub uznanych przez władzę państwową i zagwarantowanych przymusem. Ratyfikacja- zatwierdzenie umowy międzynarodowej przez upoważnionych do tego organ państwowy(z reguły przez głowę państwa). Jurysdykcja- uprawnienie organu państwa do rozstrzygania spornych spraw. Hierarchia aktów prawnych: 1.Konstytucja (ustawa rządowa), 2.Ustawa, 3.Rozporządzenie mające moc ustawy, 4.Rozporzadzenie(akt wykonawczy), 5.Uchwala(akt wewnętrzny), 6.Zarządzanie (akt wewnętrzny), 7.Akt o najmniejszym znaczeniu prawnym). Język prawny- język, w którym opracowywane są akty normatywne. Język prawniczy- język tworzony przez prawników. Funkcje prawa: Regulacja życia społecznego( utrwalenie ładu społecznego); Wychowawcza( kształtowanie pozytywnych zachowań); Dystrybucyjna( Rozdział dóbr społecznych); Represyjna( Wymierzenie kar za przestępstwa); Kulturotwórcza( utrzymanie ciągłości historycznej narodu i państwa). Gałęzie i dziedziny prawa: Prawo wewnętrzne: P. konstytucyjne- przepisy dotyczące politycznej i społeczno- gospodarczej organizacji państwa ; P. administracyjne- normy regulujące działalność administracji państwowej; P. miedzynarodowe prywatne- normy wskazujące, który system prawny (własny lub obcy) ma być stosowany w danej sprawie ; P. pracy- przepisy dotyczące umowy o pracę, bezpieczeństwa i higienę pracy ; P. rodzinne i opiekuńcze- przepisy normujące stosunki majątkowe i niemajątkowe rodziny ; P. karne- przepisy zawierające zakazy i nakazy, których naruszenie lub niespełnienie zagrożone jest karą ( p. procesowe, p. wykonawcze, p. materialne); P. finansowe- normy regulujące tworzenie i wydawanie publicznych finansów ( p. budżetowe, p. bankowe, p. ubezpieczeniowe, p. finansowania przedsiębiorstw); P. cywilne – przepisy regulujące stosunki osobowe i majątkowe jednostki (p. spadkowe, p. wynalazcze, p. rzeczowe, p. autorskie, p. zobowiązań); Prawo międzynarodowe: P. europejskie- porządek prawny obowiązujący w państwach członkowskich Unii Europejskiej; p. miedzynarodowe publiczne- normy regulujące stosunki międzynarodowe. Prawa człowieka: przyrodzone( człowiek nabywa je przez urodzenie się, a niektóre ma nawet przed urodzeniem); powszechne( przysługują bez wyjątku każdej...