Zakres przedmiotowy k.p.a. K.p.a. reguluje 4 rodzaje postępowań: 1) Postępowanie administracyjne ogólne 2) Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość (art. 22-23) 3) Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń (Dział VII) 4) Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) Pojęcie postępowania administracyjnego ogólnego (powszechnego) Jest to postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnej. Obejmuje 4 elementy konstruktywne: 1) Element podmiotowy: jest to postępowanie przed organem administracji publicznej 2) Element właściwości organu: organ administracji musi być w sprawie właściwy 3) Element charakteru sprawy: postępowanie dotyczy sprawy indywidualnej 4) Element formy rozstrzygnięcia sprawy: sprawa podlega rozstrzygnięciu w formie decyzji administracyjnej Pojęcie organu administracji publicznej – Legalna definicja – art. 5 § 2 pkt. 3 k.p.a. Funkcjonalne rozumienie organu administracji publicznej: 1) Ze względu na ostatnią grupę podmiotów uznawanych przez k.p.a. za organy administracji publicznej można mówić o funkcjonalnym rozumieniu organu 2) Znaczenie ma wyłącznie powołanie podmiotu do załatwienia spraw indywidualnych w formie decyzji 3) Powołanie może wynikać z mocy prawa lub porozumienia administracyjnego Właściwość organu administracji publicznej: 1) Organ z urzędu przestrzega swojej właściwości (art. 19 i art. 65 k.p.a.) 2) Naruszenie przepisów o właściwości – wada nieważności decyzji administracyjnej (art. 156 § 1 pkt. 1 k.p.a.) 3) Dwie zasadnicze postacie właściwości organu: właściwość rzeczowa (jej elementem składowym jest właściwość instancyjna) oraz właściwość miejsca Właściwość rzeczowa: 1) Zdolność prawna organu do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej określonego rodzaju np. sprawy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2) Ustalanie właściwości rzeczowej następuje według przepisów o zakresie działania organu (art. 20 k.p.a.) Właściwość miejscowa: 1) To zdolność prawna organu do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w danej jednostce podziału terytorialnego (gminie, powiecie, województwie, obwodzie, okręgu lub jeszcze innej jednostce podziału terytorialnego) 2) Ustalenie właściwości miejscowej następuje w oparciu o łączniki (kryteria) określone w art. 21 k.p.a. Kryteria...