Modele wychowania w literaturze. Na podstawie analizy fragmentów Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz

Ferdydurke Witolda Gombrowicza scharakteryzuj postawy bohaterów, uwzględniając ich stosunek do tradycji

i nowoczesności.

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz (fragmenty)

Goście weszli w porządku i stanęli kołem;

Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem;

Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy.

Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży.

Przy nim stał kwestarz, Sędzia tuż przy Bernardynie,

Bernardyn zmówił krótki pacierz po łacinie. [...]

Pan Tadeusz, choć młodzik, ale prawem gościa

Wysoko siadł przy damach obok Jegomościa;

Między nim i stryjaszkiem jedno pozostało

Puste miejsce, jak gdyby na kogoś czekało. [...]