Spis treści WSTĘP Zagadnienie 1. PRAWA CZŁOWIEKA- WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1.Podstawowe pojęcia 1.2.Historia praw człowieka 1.3.Prawa człowieka w XXI wieku Zagadnienie 2. MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA 2.1.Ochrona Praw Człowieka w systemie ONZ 2.2. Ochrona Praw Człowieka w systemie Rady Europy Zagadnienie 3. WYBRANE PRAWA CZŁOWIEKA OMÓWIENIE 3.1. Prawo do życia 3.2. Zakaz tortur 3.3. Prawo do prywatności 3.4. Prawo do wolności sumienia i wyznania WNIOSKI WSTĘP Każdemu człowiekowi bez względu na kolor skóry, wyznanie czy miejsce zamieszkania przysługują prawa, których nie może się wyrzec. Są one nienaruszalne bez względu na władzę. Państwo ma za zadanie ochronę tych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie, dlatego jest to tak ważny temat. Moja praca ma na celu ukazanie jak prawa człowieka zmieniały się przez lata, jakie akty prawne je regulują. Postaram się również przybliżyć kilku ważnych praw. Temat poszanowania ludzkiej godności jest na tyle poważny, iż nie we wszystkich krajach przestrzega się tych praw. Do tej pory mimo licznych instytucji oraz sankcji i kar ludzka godność nadal nie jest szanowana. Przedstawię również jak wyglądają Prawa człowieka i obywatela w XXI wieku, z jakimi problemami przyjdzie nam się zmierzyć oraz jak można nad nimi pracować aby je zminimalizować. Zagadnienie 1. PRAWA CZŁOWIEKA- WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Podstawowe pojęcia Pojęcie „praw człowieka” jest wieloznaczne, a wynika to przede wszystkim z dużej liczby koncepcji formułowanych w tej dziedzinie. Termin prawa człowieka oznacza doniosłe prawa, które służą jednostce według jakiejś koncepcji filozoficznej odnoszącej się do jej pozycji w państwie czy też służą jej w świetle norm prawa międzynarodowego, wewnątrzkrajowego lub ponad państwowego. Współczesne koncepcje praw człowieka dzielą się na trzy rodzaje takich praw: - wolności i prawa osobiste - wolności i prawa społeczne, ekonomiczne i kulturowe - wolności i prawa polityczne Takie wyodrębnienie zaproponował Karel Vasak, francuski prawnik pod koniec lat siedemdziesiątych. Wolności i prawa osobiste są to Prawa I generacji, zalicza się do nich prawa związane z egzystencją ludzką, wolnością światopoglądu, egzystencją prawną człowieka, prawami politycznymi ( obywatelskimi). Prawa I generacji to podstawowe (fundamentalne), wynikające z natury ludzkiej, niezależne od stanu prawnego obowiązującego w państwie. Źródła tych praw można odnaleźć w filozofii oświecenia oraz ideologii liberalnej. Współcześnie zapisane są w każdej konstytucji państwa...