Sprawozdawczość i analiza finansowa Zakładowe zasady rachunkowości a sprawozdanie finansowe na podstawie przedsiębiorstwa „MatriX” S.A.*) Co to jest sprawozdanie finansowe? Jaki jest jego cel? W jaki sposób odzwierciedlone są w sprawozdaniu finansowym zakładowe zasady rachunkowości? Czym są te zasady i jaki jest ich związek z polityką rachunkowości? Nasze rozważania zaczniemy od odpowiedzi na powyższe pytania, aby następnie zagłębić się w ten, naszym zdaniem niezwykle interesujący, problem. Sprawozdanie finansowe jest to pewien rodzaj raportu, który zawiera zapis przeszłych zdarzeń i ich skutków. Przedstawia sytuację finansową, majątkową i dochodową przedsiębiorstwa. Jego treść jest uregulowana głównie w Ustawie o rachunkowości, lecz mają tu także zastosowanie Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzi zawsze bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Natomiast jednostki, których sprawozdanie podlega badaniu i ogłaszaniu, muszą sporządzać także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Według założeń koncepcyjnych MSR, celem sporządzenia sprawozdań jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach w sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Sprawozdanie ilustruje także sposób, w jaki kierownictwo jednostki zarządza nią i ochrania majątek, oraz odpowiedzialność kierownictwa za powierzone zasoby. Co to są zasady rachunkowości? Jakie są różnice między nadrzędnymi zasadami rachunkowości a zakładowymi zasadami rachunkowości? Co wspólnego ma polityka rachunkowości z zakładowymi zasadami? Czy można utożsamiać te dwa pojęcia? Zasady rachunkowości dzielą się na nadrzędne oraz zakładowe zasady. Zasady nadrzędne muszą być bezwzględnie stosowane przez wszystkie jednostki. Należą do nich zasady: - memoriału – według art. 6 ust. 1 UoR, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. - współmierności kosztów i przychodów (art. 6 ust. 2 UoR) – dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. - kontynuacji działania (art. 5 ust. 2 UoR) – przy...