INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW CASIO WYPOSAŻONYCH W NASTĘPUJĄCY

MODUŁ

4397

DOTYCZY M.IN. MODELU:

EFA-123D

O PONIŻSZEJ INSTRUKCJI

Ogólne wskazówki

• Zmianę trybów pracy zegarka umożliwia naciskanie przycisku C.

• Naciśnięcie w dowolnym trybie przycisku B powoduje podświetlenie wyświetlacza zegarka.

TRYB TIMEKEEPING (GODZINA I DATA)

Tryb Timekeeping umożliwia ustawienie bieżącej godziny oraz daty.

• Wszystkie operacje opisane w tym rozdziale wykonane są w Trybie Timekeeping, do którego wchodzi się poprzez naciśnięcie przycisku C.

• W Trybie Timekeeping, poprzez naciskanie przycisku A można zmienić format wyświetlania jak pokazano poniżej.

Cyfrowy czas i data

Podczas ustawiania czasu cyfrowego, można także konfigurować ustawienia dla czasu letniego, kodu własnej strefy czasowej oraz formatu 12/24-godzinnego.

• Zegarek zawiera zdefiniowane kody miast, które reprezentują odpowiednie dla nich strefy czasowe. Podczas ustawiania czasu cyfrowego istotne jest, aby prawidłowo wybrać kod miasta dla własnej strefy czasowej. Jeżeli twoja lokalizacja nie odpowiada miastu z tabeli kodów miast, należy wybrać kod miasta zgodny z twoją strefą czasową.

• Należy pamiętać, że wszystkie czasy w trybie World Time wyświetlane są odpowiednio do ustawień czasu lub daty w trybie Timekeeping.

• Po prawidłowym ustawieniu czasu i daty własnej strefy czasowej można przystąpić do ustawień strefy czasowej poprzez zmianę kodu miasta w Trybie Timekeeping.

Ustawienie cyfrowego czasu i datyMODUŁ 4397 2

3. Naciskanie przycisku C umożliwia przesunięcia migającego kursora w celu wybrania innych ustawień.

4. Kiedy ustawione zmiany migają, należy używać przycisków D i B, aby je zmienić (tabela poniżej).

Ekran Czynność Przyciski

TYO Zmiana kodu miasta. Naciśnij przycisk D (na wschód), przycisk B (na zachód).

OFFDST Przełączanie pomiędzy czasem letnim DST (ON), a czasem standardowym (OFF). Naciśnij przycisk D.

12H Zmiana formatu wyświetlania czasu 12- (12H) lub 24-godzinny (24H).

36 Reset sekund na 00.

P10:08 Zmiana godziny lub minut. Użyj przycisków D (+) i B (-).

20 07 Zmiana roku.

6.30 Zmiana miesiąca lub dnia.

5. Aby wyjść z ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk A.

• Resetowanie (ponownie ustawienie) sekund do 00 podczas, gdy aktualna wartość sekund znajduje się w zakresie od 30 do 59 minut powoduje powiększenie ich wartości o 1. W przedziale 00 do 29 - sekundy są ponownie ustawione do 00 bez zmieniania minut.

• W formacie 12-godzinnym dla godzin w zakresie od południa do 11:59 popołudniu na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik P (PM), natomiast dla godzin w zakresie od północy do 11:59 przedpołudniem, wskaźnik P nie jest wyświetlany.

• W formacie 24-godzinnym czas jest wyświetlany w zakresie od 00:00 do 23:59 bez żadnego wskaźnika.

• Ustawiony w Trybie Timekeeping format czasu, (12H/24H) dotyczy również wszystkich pozostałych trybów.

• Rok może być ustawiony w przedziale od 2000 do 2099.

• Zegarek wyposażony jest w pełny automatyczny kalendarz uwzględniający różne długości miesiąca i lata przestępne. Raz ustawiona data, powinna być ustawiana na nowo tylko podczas wymiany baterii. Dzień tygodnia jest pokazywany automatycznie zgodnie z ustawioną datą (rok, miesiąc i dzień).

Ustawienie czasu letniego (DST)

Ustawienie czasu letniego (DST) powoduje dodanie jednej godziny do czasu standardowego. Należy pamiętać, iż we wszystkich krajach lub strefach czasowych stosowany jest czas letni (DST).

Przełączanie pomiędzy DST, a czasem standardowym w Trybie Timekeeping

• Analogowy czas tego zegarka jest zsynchronizowany z czasem cyfrowym i jest dostosowany automatycznie.

Uwaga:

• Wskazówki analogowego zegarka dostosowują do nowego ustawienia jakiegokolwiek z następujących zdarzeń.

Kiedy zmieniasz ustawienia czasu cyfrowego,

Kiedy zmieniasz kod miasta i/lub ustawiasz czas letni (DST).

• Jeżeli analogowy czas nie dopasowuje się do cyfrowego czasu z jakiejkolwiek przyczyny, należy użyć procedury opisanej poniżej "Dostosowanie czasu analogowego" by dopasować analogowe ustawienia do ustawienia cyfrowego.

• Jeśli potrzebujesz dostosować zarówno cyfrowe jak i analogowe ustawienia czasu ręcznie, upewnij się, że jako pierwsze dostosowujesz ustawienie cyfrowe.

Ustawienia czasu analogowego

MODUŁ 4397 3

3. Użyj przycisków D i B do dostosowania ustawień jak opisuje poniższa tabela.

Aby zmienić ustawienie Wykonaj operację

Move the hand setting forward 20 seconds • Naciśnij przycisk D.

Move the hand setting a short way forward at high speed • Przytrzymaj przycisk D.

• Po zakończeniu ręcznego ustawienia czasu zwolnij przycisk D.

Move the hand setting a long way torward at high speed • While holding down D to move the hands at high speed, press B to lock the high-speed hand movement.

• To stop the hand movement, press any button.

• Hands movement stops automatically if the hour hand makes one full ( 12-hour) revolution or if a daily alarm or Hourly Time Signal starts to sound.

4. Należy wcisnąć przycisk A, aby wyjść z ekranu ustawień.

• Zegarek automatycznie ustawi wskazówkę minutową do wskazań sekund w trakcie wyjścia z ekranu ustawień.

• Aby powrócić do Trybu Timekeeping należy nacisnąć przycisk C.

TRYBY WORLD TIME (CZAS NA ŚWIECIE)

Wyświetlanie czasu w innym mieście ( w innej strefie czasowej)

1. W Trybie Word Time, naciśnij przycisk D by pokazać aktualnie wybrany kod miasta.

2. Podczas gdy pokazany jest kod miasta, naciskaj przycisk D, by przewijać kody miasta.

• Kod miasta jest pokazany przez około jedną sekundę, później zastępowany jest czasem bieżącym dla tamtego kodu miasta.

Przełączanie pomiędzy czasem standardowym a czasem letnim (DST) dla kodu miast

• Wskaźnik DST będzie wyświetlany po przejściu do danego kodu miasta (strefy czasowej), dla którego został włączony czas letni.

• Należy zwrócić uwagę, że ustawienie czasu letniego DST/czas standardowy ma zastosowanie tylko i wyłącznie dla danego kodu miasta.

TRYB STOPWATCH (STOPER)

Pomiar czasu stoperem

MODUŁ 4397 4

ALARM

Kiedy alarm jest załączony (ON) ton alarmu brzmi, gdy czas alarmu jest osiągnięty. W zegarku można również włączyć Sygnał Pełnej Godziny (zabrzmi podwójny sygnał o każdej pełnej godzinie).

• Wszystkie operacje w tym rozdziale wykonywane są w Trybie Alarm, do którego wchodzi się za pomocą przycisku C.

Ustawienie czasu alarmu

Obsługa alarmu

Gdy czas alarmu zostanie osiągnięty, to zegarek emituje dźwięk przez 10 sekund niezależnie od tego, w jakim trybie zegarek się znajduje.

• Aby wyłączyć dźwięk alarmu naciśnij dowolny przycisk.

Testowanie alarmu

Dla usłyszenia sygnału alarmowego należy przytrzymać w trybie Alarm przycisk D.

Włączanie/Wyłączanie Alarmu i Sygnału Pełnej Godziny

W Trybie Alarm naciśnij przycisk D śledząc ustawienia pokazane poniżej.

Ciemne figury na jasnym tle

Jasne figury na ciemnym tle

PODŚWIETLENIE

.

Podświetlenie tarczy zegarka

W jakimkolwiek trybie (z wyjątkiem, gdy na ekranie wyświetlane są ustawienia ekranu), naciśnij przycisk B by włączyć oświetlenie.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

Ten rozdział zawiera bardziej szczegółowe i techniczne informację o działaniu zegarka. Zawiera również informacje o zachowaniu środków ostrożności oraz o różnych cechach i funkcjach tego zegarka.

Przycisk dźwięku operacji

MODUŁ 4397 5

Włączanie/wyłączanie przycisku dźwięku

W jakimkolwiek trybie (z wyjątkiem, gdy na ekranie pokazane są ustawienia ekranu), przytrzymanie przycisku C powoduje przełączenie przycisku dźwięku operacji ON (wskaźnik wyciszenia niepokazany) i OFF (wskaźnik wyciszenia pokazany).

• Odtąd przytrzymanie przycisku C powoduje przełączanie dźwięku operacji ON/OFF.

• Wskaźnik wyciszenia jest pokazany we wszystkich trybach pracy zegarka, gdy przycisk dźwięku operacji jest wyłączony.

Funkcja automatycznego powrotu

• Jeżeli zostawisz zegarek w trybie ręcznego ustawienia alarmu przez około 2-3 minuty bez wykonywania jakiejkolwiek operacji to automatycznie tryb ten zmieni się na Tryb Timekeeping.

• Jeżeli zostawisz zegarek pozostawiony bez obsługi z migającymi cyframi na wyświetlaczu przez około 2-3 minuty nastąpi automatycznie zapisanie ostatnio wykonanych ustawień.

Przewijanie

Przyciski D i B używane są w różnych trybach i ekranach ustawień do przewijania danych. W większości przypadków wciśnięcie i przytrzymanie tych przycisków powoduje przewijanie (zmianę wartości) ze zwiększoną prędkością.Ekrany początkowe

Po wejściu do Trybu World Time, dane przeglądane jako ostatnie w trybie ukazują się jako pierwsze.

World Time

• Sekundowe odliczanie w Trybie World Time jest zsynchronizowane z sekundami liczonymi w trybie Timekeeping.

• Wszystkie Tryby World Time są obliczone od aktualnej strefy czasowej w Trybie Timekeeping wykorzystującym zróżnicowane wartości czasu UTC.

• UTC jest wartością zróżnicowaną, która wskazuje różnicę czasu między punktem odniesienia w Greenwich, Anglii i strefie czasu, gdzie miasto jest położone.

Wodoszczelność

Wodoszczelność zegarków określana jest w przedziale od I do V.

Właściwości zegarka, należy ustalić według poniższej tabeli:

Klasa wodoodporności Opis Pryskanie, deszcz, itp. Pływanie, mycie auta, itp. Nurkowanie bez akwalungu, itp. Nurkowanie z akwalungiem, itp.

I - nie nie nie nie

II wodoszczelny tak nie nie nie

III wodoszczelny do 50m tak tak nie nie

IV wodoszczelny do 100m tak tak tak nie

V wodoszczelny do 200-300m tak tak tak tak

Uwaga:

I Zegarek nie jest wodoszczelny. Należy chronić go przed wilgocią.

III Nie używaj przycisków pod wodą.

IV Jeśli zegarek był poddany działaniu słonej wody, należy go dokładnie wyczyścić (umyć i wytrzeć do sucha)

V Zegarek można mieć przy sobie, podczas nurkowania (oprócz głębokości , na których wymagane jest posiadanie gazu helowo-tlenowego)

• Niektóre zegarki wodoszczelne wyposażone są w skórzane paski. W przypadku ich zwilgocenia należy je dokładnie wytrzeć do sucha. Długotrwałe noszenie zegarka z wilgotnym paskiem może obniżyć jego żywotność oraz wywołać odbarwienie. Może to spowodować również wejście w reakcje ze skóra

Środki ostrożności:

• Nie otwierać koperty i nie usuwać jej tylnej pokrywy.

• Działanie silnego ładunku elektrostatycznego, może spowodować błędne wyświetlanie godziny, a nawet uszkodzić wewnętrzne elementy elektroniczne.

• Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować również pojawienie się zakłóceń. Nie świadczy to o błędnym działaniu zegarka.

• Uszczelka zabezpieczająca zegarek przed wodą i kurzem powinna być wymieniana regularnie, co 2-3 lata.

• W przypadku pojawienia się wilgoci, należy niezwłocznie oddać go do sprawdzenia, do autoryzowanego serwisu.

• Zegarek należy chronić przed uszkodzeniami i upadkami.

• Nie należy zapinać paska zegarka zbyt ciasno.

MODUŁ 4397 6

• Do czyszczenia zegarka i paska należy używać miękkiej, suchej szmatki lub zwilżonej roztworem łagodnego środka czyszczącego (np. mydła). Nie używać do czyszczenia alkoholu i benzyny.

• Zegarka nie należy narażać na bezpośredni kontakt z lakierami do włosów, wodami kolońskimi, kremami do opalania oraz innymi środkami kosmetycznymi, mogącymi pogorszyć jakość jego plastikowych elementów. Gdy zegarek wejdzie w kontakt z wyżej wymienionymi lub innymi środkami kosmetycznymi, wytrzeć go natychmiast za pomocą miękkiej, suchej szmatki.

• Gdy zegarek nie jest używany, należy przechowywać go w suchym miejscu.

• Nie poddawać zegarka działaniu benzyny i rozpuszczalników.

• Niektóre modele posiadają na pasku sitodruk. Podczas czyszczenia takich pasków, należy uważać, aby nie trzeć za mocno wydrukowanych wzorów.

• Przechowuj baterie zegarka poza zasięgiem małych dzieci. Jeżeli bateria zostanie przypadkowo połknięta, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Zegarki wyposażone w paski z żywicy syntetycznej:

• Na paskach wykonanych z żywicy syntetycznej może pojawić się biały nalot. Substancja ta nie jest szkodliwa dla skóry czy ubrania i można ją usunąć zwykłą szmatką.

• Poddanie paska działaniu wody czy wilgoci, może spowodować jego zniszczenie. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, należy jak najszybciej usunąć z paska wodę i wysuszyć go.

Zegarki wyposażone we fluorescencyjne paski i koperty:

• Poddawanie zegarka długotrwałemu działaniu promieni słonecznych może spowodować wyblaknięcie fluoryzujących kolorów.

• Długotrwały kontakt z wilgotną powierzchnią lub przetrzymywanie zegarka w warunkach wysokiej wilgotności, może spowodować wyblaknięcie fluoryzujących kolorów. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, należy jak najszybciej wysuszyć zegarek i pasek.

• Pocieranie fluoryzującej powierzchni o inną powierzchnię, może spowodować zabarwienie farbą fluorescencyjną.

TABELA KODÓW MIAST

Kod miasta Miasto Różnica UTC Inne główne miasta w tej samej strefie czasowej

PPG Pago Pago -11,0

HNL Honolulu -10,0 Papeete

ANC Anchorage -9,0 Nome

LAX Los Angeles -8,0 Vancouver, San Francisco, Las Vegas, Seattle, Dawson City

DEN Denver -7,0 El Paso, Edmonton

CHI Chicago -6,0 Meksyk, Houston, Dallas / Fort Worth, Nowy Orlean, Winnipeg

NYC Nowy York -5,0 Miami, Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Hawana, Lima, Bogota

CCS Caracas -4,0 La Paz, Santiago, Port of Spain

RIO Rio de Janeiro -3,0 Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo

--- -2,0

--- -1,0 Azory, Praia

LON Londyn +0,0 Dublin, Lizbona, Casablanca, Dakar, Abidjan

PAR Paryż +1,0 Mediolan, Rzym, Berlin, Madryt, Frankfurt, Amsterdam, Wiedeń, Algier, Sztokholm, Hamburg

CAI Kair +2,0 Istambuł, Ateny, Helsinki, Bejrut, Damaszek, Cape Town

JRS Jerozolima

JED Jeddah +3,0 Moskwa, Kuwejt, Riyadh, Aden, Addis Abeba, Nairobi

THR Teheran +3,5 Shiraz

DXB Dubaj +4,0 Abu Drabi, Muscat

KBL Kabul +4,5

KHI Karachi +5,0 Male

DEL Delhi +5,5 Mombaj, Kalkukta

DAC Dhaka +6,0 Colombo

RGN Rangun +6,5

BKK Bangkok +7,0 Dżakarta, Pnohm Penh, Hanoi, Vientiane

HKG Hong Kong +8,0 Singapur, Kuala Lampur, Taipei, Perth Pekin, Manila, Ułan Bator

TYO Tokio +9,0 Seul, Pyongyang

ADL Adelaide +9,5 Darwin

SYD Sydney +10,0 Guam, Melbourne, Rabaul

NOU Noumea +11,0 Port Vila

WLG Wellington +12,0 Christchurch, Nadi, wyspy Nauru