System monitorowego odwzorowania typu MOR-1. System ten odwzorowuje stację. Zastosowanie tego typu struktury wynikło z potrzeby unowocześnienia standardowego systemu kostkowego przekaźnikowego, komputerowym stanowiskiem sterowania. Dzięki temu otrzymano idealny interfejs, zapewniający dyżurnemu ruchu możliwość wprowadzania poleceń nastawczych, odbiór informacji o stanie urządzeń oraz sytuacji ruchowej w obrębie jednej lub kilku stacji. Zaletą systemu jest koherencja z urządzeniami przekaźnikowymi (np. typu E, SUP) oraz komputerowej (np. MOR-3). Ponadto struktura przewiduje możliwość przebiegowego nastawiania – ustawianie zwrotnic i sygnałów dla kilku przebiegów. Funkcjonalność systemu to jedna z wielu zalet. Możliwe jest sterowanie z miejscowego stanowiska obsługi (pulpitu miejscowego) oraz sterowanie nadrzędne (zdalne sterowanie) – MOR-2zs, Ebiscreen-3. System współpracuje z blokadami liniowymi oraz z systemami niezajętości torów. Struktura systemu obejmuje: • Miejscowe stanowisko obsługi (komputerowy pulpit nastawczy na którym przedstawiona jest m.in. sytuacja ruchowa, polecenia wydawane przez dyżurnego itp.) • Sterownik stacyjny (komputer połączony z komputerem stanowiska obsługi, sterownikami poleceń, systemem we/wy VP oraz z blokadą liniową) • Sterownik poleceń (dwa sterowniki PLC oznaczone jako SPA i SPB; odpowiadają za sterowanie i kontrolę przekaźników) • Zespół przekaźników pośredniczących (zastosowany zamiast przycisków pulpitu kostkowego przekaźnikowego; służą do realizacji poleceń zwykłych - ich moduły wykluczają się i poleceń specjalnych - realizowane przez dwa przekaźniki) • System wejść/wyjść rozproszonych VersaPoint ( zebranie i wprowadzenie informacji o stanie sterowanych obiektów) 4. System zdalnego sterowania typu MOR-2zs: Jest to komputerowy system organizacji ruchu na odcinku linii lub w obszarze sieci kolejowej. Nastawianie przebiegu na odcinku zdalnego prowadzenia ruchu (zpr) odbywa się z nastawni odcinkowej przez dyżurnego ruchu odcinkowego. MOR-2zs współpracuje z systemem MOR-3 oraz z urządzeniami przekaźnikowymi. Umożliwia wykonywanie poleceń indywidualnych, grupowych, a także specjalnych. Ponadto umożliwia kooperację z innymi systemami technicznymi, np. sterowanie oświetleniem zewnętrznym na stacjach, wyświetlaniem informacji dla podróżnych, itp. System ten składa się z komponentów: • Centralne Stanowisko Obsługi (umożliwia realizacji funkcji nastawczych; maksymalnie 16 CSO w systemie; od 1 do 4 monitorów; zawiera informacje o sytuacji na odcinku zpr, zawiera komunikaty alarmowe oraz rozkład jazdy pociągów) • Serwer Numerów...