System monitorowego odwzorowania typu MOR-1.

System ten odwzorowuje stację. Zastosowanie tego typu struktury wynikło z potrzeby unowocześnienia standardowego systemu kostkowego przekaźnikowego, komputerowym stanowiskiem sterowania. Dzięki temu otrzymano idealny interfejs, zapewniający dyżurnemu ruchu możliwość wprowadzania poleceń nastawczych, odbiór informacji o stanie urządzeń oraz sytuacji ruchowej w obrębie jednej lub kilku stacji. Zaletą systemu jest koherencja z urządzeniami przekaźnikowymi (np. typu E, SUP) oraz komputerowej (np. MOR-3). Ponadto struktura przewiduje możliwość przebiegowego nastawiania – ustawianie zwrotnic i sygnałów dla kilku przebiegów. Funkcjonalność systemu to jedna z wielu zalet. Możliwe jest sterowanie z miejscowego stanowiska obsługi (pulpitu miejscowego) oraz sterowanie nadrzędne (zdalne sterowanie) – MOR-2zs, Ebiscreen-3. System współpracuje z blokadami liniowymi oraz z systemami niezajętości torów.

Struktura systemu obejmuje:

• Miejscowe stanowisko obsługi (komputerowy pulpit nastawczy na którym przedstawiona jest m.in. sytuacja ruchowa, polecenia wydawane przez dyżurnego itp.)

• Sterownik stacyjny (komputer połączony z komputerem stanowiska obsługi, sterownikami poleceń, systemem we/wy VP oraz z blokadą liniową)

• Sterownik poleceń (dwa sterowniki PLC oznaczone jako SPA i SPB; odpowiadają za sterowanie i kontrolę przekaźników)

• Zespół przekaźników pośredniczących (zastosowany zamiast przycisków pulpitu kostkowego przekaźnikowego; służą do realizacji poleceń zwykłych - ich moduły wykluczają się i poleceń specjalnych - realizowane przez dwa przekaźniki)

• System wejść/wyjść rozproszonych VersaPoint ( zebranie i wprowadzenie informacji o stanie sterowanych obiektów)

4. System zdalnego sterowania typu MOR-2zs:

Jest to komputerowy system organizacji ruchu na odcinku linii lub w obszarze sieci kolejowej. Nastawianie przebiegu na odcinku zdalnego prowadzenia ruchu (zpr) odbywa się z nastawni odcinkowej przez dyżurnego ruchu odcinkowego. MOR-2zs współpracuje z systemem MOR-3 oraz z urządzeniami przekaźnikowymi. Umożliwia wykonywanie poleceń indywidualnych, grupowych, a także specjalnych. Ponadto umożliwia kooperację z innymi systemami technicznymi, np. sterowanie oświetleniem zewnętrznym na stacjach, wyświetlaniem informacji dla podróżnych, itp.

System ten składa się z komponentów:

• Centralne Stanowisko Obsługi (umożliwia realizacji funkcji nastawczych; maksymalnie 16 CSO w systemie; od 1 do 4 monitorów; zawiera informacje o sytuacji na odcinku zpr, zawiera komunikaty alarmowe oraz rozkład jazdy pociągów)

• Serwer Numerów Pociągów/Dziennik Ruchu (zawiera informacje o pociągach przemieszczających się w obszarze zpr)

• Terminal Numerów Pociągów (zawiera informacje o pociągach wyprawianych ze stacji stycznych do zpr)

• Serwer Transferowy (pośredniczy w wymianie danych)

• Stanowisko Serwis/Diagnostyka (w jego skład wchodzi terminal techniczny oraz menadżer sieci)

• Time Serwer (jako synchronizator czasu komputerowego z rzeczywistym)

• Sieć Transmisyjna (wykorzystuje przełączniki i modemo-routery w protokole TCP/IP)

5. System nastawnicy komputerowej MOR-3

System MOR-3 to najnowszy system zależnościowy/nastawnic elektronicznych stosowanych w PKP, przekazanych do eksploatacji w 2007 r. Może być stosowany zarówno na małych i większych stacjach z łączną liczbą do 1000 elementów (zwrotnic, semaforów), na liniach magistralnych oraz 1- lub 2-torowych. Zadaniem systemu jest bezpieczna nastawianie przebiegów pociągowych z uwzględnieniem uzależnień pomiędzy przebiegami i współpracującymi systemami blokad liniowych lub stacyjnych. MOR-3 to system zależności stacyjnych, który kontroluje/zawiera: stanowisko sterowania miejscowego, układy zasilania, systemy diagnostyczne, urządzenia świetlne, zwrotnice, urządzenia kontroli niezajętości, urządzenia zabezpieczające ruch na przejazdach, blokady liniowe i stacyjne.

Funkcje systemu:

• Funkcje zależnościowe (nastawcze pełnione przez dwa komputery zależnościowe)

• Funkcje rejestracyjne (tworzenie dokumentacji archiwalnej)

• Funkcje diagnostyczne (weryfikacja, prezentacja, kontrola)