Motyw ojca to jeden z najczęściej pojawiających się tematów w literaturze. Odnajdujemy go w niemal każdej epoce literackiej. Historia literatury prezentuje nam różne przejawy ojcostwa. Spotykamy, więc ojców miłosiernych, surowych, zrozpaczonych, biernych itp. To właśnie z relacjami z ojcem wiążą się liczne kompleksy i problemy bohaterów literackich. Chciałabym się dłużej zatrzymać nad postacią ojca i dokonać analizy tego motywu literackiego. Ojciec pełnił kluczową rolę już w dawnych opowieściach mitologicznych i biblijnych. Mitologia utrwaliła motyw rywalizacji między ojcem a synem. O władzę walczą najpierw Kronos obalający Uranosa [i przeklęty przez ojca strąconego z niebios] potem zaś Zeus i jego rodzeństwo zbuntowani przeciw okrutnemu Kronosowi. Zrodzony na gruncie żądzy władzy konflikt między ojcem a synem odnajdziemy w wielu tekstach kultury, ale o tym za chwilę. Również w Biblii znajdziemy postać ojca. Chrystus w często mówił w przypowieściach o dobrym i miłosiernym ojcu. Jednak można powiedzieć, że w Biblii możemy odnaleźć wszystkie oblicza Boga: najbardziej straszliwego, zsyłającego potop, burzącego Sodomę i Gomorę, wymagającego ofiary z dziecka, surowo karzącego. Nowy Testament eksponuje przede wszystkim miłosierdzie i wszechmoc Boga, Stary Testament – jego sprawiedliwość i surowość. W Biblii mamy tez pierwowzór traktowania synów przez ojców [Beniamin, Józef i ich bracia; Jakub i Ezaw]. W Starym Testamencie jest mowa o niesamowitej opiekuńczości i miłości ojcowskiej. Pierwowzorem postaw ojcowskich w Biblii był sam Bóg. Stwarzając człowieka przelał na niego całą miłość i obdarzył go nieskończonym zaufaniem. Jako pierwszy rodzic pragnął zapewnić jak najlepsze warunki bytowania swoim ,,dzieciom”, dając im Raj. Pomimo tego, iż ludziom nie brakowało niczego, wybrali własną drogę. Dokonując wyboru sprzeciwili się woli Boga, przez co musieli żyć zdani tylko na siebie. Przykład Boga jako ojca obrazuje nam ojcostwo dojrzałe, w pewien sposób zawiódł się na swych dzieciach, ale pomimo to nie odwrócił się od nich, czego przykładem jest dalsza opieka nad rodzajem ludzkim. Innym doskonałym przykładem ojcostwa jest Abraham. Przedkładał miłość ojcowską nad rodzicielską, gotów był na wszelkie poświęcenia. To właśnie Abraham miał się stać ojcem narodów obrazują to słowa Boga skierowane do niego „Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita”. Abram rzekł: „O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka”.... Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: „Spójrz na niebo i policz...