Alkohole są związkami organicznymi, w których cząsteczkach występuje przynajmniej jedna grupa —OH, nazywana grupą wodorotlenową lub grupą hydroksylową. Zatem najbardziej ogólnym wzorem alkoholi będzie R—OH. Fenolami natomiast nazywa się związki, w których grupa hydroksylowa związana jest bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym. Ich wzór ogólny to Ar- OH. Grupą funkcyjną alkoholi i fenoli jest grupa hydroksylowa (wodorotlenowa) -OH. W alkoholach grupa hydroksylowa przyłączona jest do atomu węgla w łańcuchu alifatycznym. Fenole to związki zawierające grupę hydroksylową przyłączoną bezpośrednio do pierścienia aromatycznego. Alkoholami nazywamy związki organiczne w których jeden lub więcej atomów wodoru w węglowodorze zostało zastąpione grupą OH. Wzór alkoholi można również wyprowadzić od cząsteczki wody. W tym ujęciu jeden z atomów wodoru w wodzie jest zastąpiony resztą węglowodorową. Wiązanie pojedyncze węgiel-tlen w alkoholach jest spolaryzowane, ponieważ tlen jest bardziej elektroujemny niż węgiel. Spośród alkoholi zawierających w cząsteczce więcej niż jedną grupę hydroksylową największe znaczenie praktyczne mają 1,2-etanodiol zwany potocznie glikolem etylenowym oraz 1,2,3-propanotriol, czyli gliceryna. Fenole to związki, w których grupy -OH są bezpośrednio związane z pierścieniem benzenowym. Najprostszym fenolem jest benzenol o wzorze C6H5OH zwany po prostu fenolem. Fenolami nazywa się związki, w których grupa hydroksylowa związana jest bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym. Nazwa całej klasy tych związków pochodzi od zwyczajowej nazwy najprostszego przedstawiciela czyli hydroksybenzenu. Fenole podobnie jak alkohole można otrzymać przez hydrolizę odpowiednich chlorowcopochodnych aromatycznych, przy czym reakcja ta zachodzi znacznie trudniej niż w przypadku alkoholi. Fenole wyodrębnia się w oddzielną klasę związków od alkoholi przede wszystkim z powodu ich większej kwasowości. Wartość pH, fenolu wynosi 9,9, a więc jest on o kilka rzędów wielkości silniejszym kwasem niż alkohole. Alkohole wykazują słabsze właściwości kwasowe od wody i w zwykłym tego słowa znaczeniu nie są do kwasów zaliczane. Na przykład, w przeciwieństwie do alkoholi, fenole reagują z silnymi zasadami tworząc sole fenolany. Grupa hydroksylowa fenoli w wielu reakcjach zachowuje się podobnie jak grupa hydroksylowa w alkoholach, na przykład fenole w odpowiednich warunkach tworzą estry i etery. Pierścień aromatyczny fenoli podatny jest również na podstawienie elektrofilowe, przy czym grupa hydroksylowa należy do podstawników silnie aktywujących i kierujących w pozycje orto i para....