SNAP - Czułość myszki (skok)

BLOCK - Definicja bloku

REGION - Definiowanie regionów

EXPLODE - Dekompozycja obiektów złożonych

PLOT - Drukowanie i plotowanie rysunku

DDEDIT - Edycja treści tekstu

LTSCALE - Globalny współczynnik skali

COPY - Kopiowanie

OFFSET - Kopiowanie równoległe

BHATCH - Kreskowanie

ORTHO - Linie ortogonalne

ARC - Łuki

CHANGE - Modyfikacja cech obiektu

TRIM - Obcięcie obiektów na krawędzi określonej przez inne obiekty

AREA - Obliczenie pola powierzchni

ROTATE - Obrót

LIMITS - Obszar rysunku

MIRROR - Odbicie zwierciadlane względem dowolnej osi (Odbicie lustrzane)

LEADER - Odnośnik

OOPS - Odzyskanie obiektu po erase oraz block

DDIM - Okno dialogowe stylu wymiarowania

DDINSERT - Okno wstawiania bloków

DDLTYPE - Okno wyboru typu linii

CIRCLE - Okręgi

DTEXT - Pisanie tekstu

FILLET - Połączenie dwóch obiektów łukiem

ZOOM - Powiększenie ekranowe

BREAK - Przerwanie linii

REDRAW - Przerysowanie rysunku - odświeżenie

MOVE - Przesunięcie

XLINE - Rysowanie lini konstrukcyjnej

LINE - Rysowanie linii

RECTANG - Rysowanie prostokata

POINT - Rysowanie punktu

POLYGON - Rysowanie wielokątów

GRID - Siatka

SCALE - Skalowanie obiektów

UNION - Suma regionów

CHAMFER - Ścięcie rogów

ERASE - Usuwanie obiektów

OSNAP - Włącza i wyłącza tryb wskazywania obiektów

@20<45 - Współrzędne biegunowe r=20, kat=45

@10,20 - Współrzędne względne x=10, y=20

INSERT - Wstawianie bloku

EXTEND - Wydłużenie obiektów

DIMALIGNED - Wymiarowanie liniowe dopasowane do punktów końcowych

SCALE - Zmiana wielkości obiektów