SNAP - Czułość myszki (skok) BLOCK - Definicja bloku REGION - Definiowanie regionów EXPLODE - Dekompozycja obiektów złożonych PLOT - Drukowanie i plotowanie rysunku DDEDIT - Edycja treści tekstu LTSCALE - Globalny współczynnik skali COPY - Kopiowanie OFFSET - Kopiowanie równoległe BHATCH - Kreskowanie ORTHO - Linie ortogonalne ARC - Łuki CHANGE - Modyfikacja cech obiektu TRIM - Obcięcie obiektów na krawędzi określonej przez inne obiekty AREA - Obliczenie pola powierzchni ROTATE - Obrót LIMITS - Obszar rysunku MIRROR - Odbicie zwierciadlane względem dowolnej osi (Odbicie lustrzane) LEADER - Odnośnik OOPS - Odzyskanie obiektu po erase oraz block DDIM - Okno dialogowe stylu wymiarowania DDINSERT - Okno wstawiania bloków DDLTYPE - Okno wyboru typu linii CIRCLE - Okręgi DTEXT - Pisanie tekstu FILLET - Połączenie dwóch obiektów łukiem ZOOM - Powiększenie ekranowe BREAK - Przerwanie linii REDRAW - Przerysowanie rysunku - odświeżenie MOVE - Przesunięcie XLINE - Rysowanie...