1. Wstęp Ochrona środowiska, jak wiele skomplikowanych zadań potrzebuje szczególnego planu wykonania. Dlatego też rząd państwa ustanawia politykę ekologiczną celem osiągnięcia pożądanego stanu środowiska. Do realizacji polityki ekologicznej państwa niezbędny jest szereg narzędzi, które pomagają w osiągnięciu zadań określonych w polityce i zdobywaniu finansów. W niniejszej pracy skoncentrowano się na aspekcie ekonomicznym w ochronie środowiska oraz przybliżono zagadnienie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska. 2. Polityka ekologiczna Polityka ekologiczna jest to świadoma i celowa działalność państwa, władz samorządowych i podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania środowiskiem, czyli użytkowania jego zasobów i walorów, ochrony i kształtowania ekosystemów lub wybranych elementów biosfery. Ma ona na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Podstawą tworzenia polityki ekologicznej jest zdefiniowanie jej przedmiotu, funkcji, celów, zasad i narzędzi realizacji. Najważniejszym przedmiotem zainteresowania polityki ekologicznej jest środowisko przyrodnicze, jego jakość oceniana z punktu widzenia potrzeb biologicznych, społecznych i gospodarczych ludzi. Kolejnym przedmiotem polityki ekologicznej są potrzeby społeczne, takie jak potrzeba rekreacji, posiadanie miejsca kultu religijnego lub historycznego. Ostatnim z przedmiotów polityki ekologicznej są potrzeby gospodarcze. Muszą one być zaspakajane z uwzględnieniem dwóch wcześniej wymienionych. Do głównych funkcji polityki ekologicznej należą: • Wskazanie celów działań proekologicznych; • Określanie podstawowych warunków osiągnięcia wytyczonych celów, takich jak zasady funkcjonowania polityki ekologicznej, hierarchia celów czy zadania zapewniające ich realizację; • Wskazanie czynników ułatwiających oraz utrudniających osiągnięcie założonych celów; • Wskazanie najkorzystniejszych sposobów (środków, narzędzi, instrumentów) osiągnięcia wyznaczonych celów. Cele polityki ekologicznej podzielone są zazwyczaj na cel główny, cele szczegółowe, które obejmują cele podporządkowane pierwszego, drugiego i kolejnych poziomów o układzie hierarchicznym względem celu głównego oraz cele pośrednie i uboczne, powiązane z celem głównym w sposób pośredni. Celem nadrzędnym powinno być osiągnięcie, a następnie utrzymanie takiego stanu środowiska, który zapewni normalny rozwój ludzi i zminimalizuje lub zupełnie wyeliminuje choroby uwarunkowane środowiskowo. Zasady polityki ekologicznej definiują, w jaki sposób będzie ona tworzona i wprowadzana w życie. Można wyróżnić trzy grupy...