1.podstawy prawne i definicje państwa Państwo – trwała wspólnota ludzi zamieszkujących określone terytorium oraz poddana władzy zwierzchniej. Często definiuje się państwo poprzez podanie jego cech. Wymienia się społeczny charakter, władzę państwową , terytorium, przymusowość, suwerenność i aparat państwowy. Podstawą państwa prawnego jest system norm prawnych. Pod względem formalnym państwo prawa charakteryzuje się hierarchicznie uporządkowanym, spójnym wewnętrznie systemem prawnym. Na szczycie tej hierarchii stoi konstytucja wraz ze zgodnymi z nią ustawami i wszystkie będące poniżej normy prawa nie mogą być z nimi sprzeczne. Ponadto system państwa prawa przestrzega kompetencji organów państwa do tworzenia zapisów prawa, prawo musi być nie tylko hierarchicznie spójne, ale również musi być tworzone przez prawnie wyznaczone do tego organy państwa. Państwo jest organizacją terytorialną, co oznacza, że obejmuje ludzi związanych z określonym terytorium. Funkcja wewnętrzna państwa polega na podejmowaniu działań, z których wynika, że władza państwowa jest najwyższa na danym obszarze i decyduje sama o zakresie swoich kompetencji, a wszystkie inne instytucje i organy funkcjonują za jej zgodą i na warunkach przez nią określonych. Funkcja zewnętrzna to realizacja celów niezależnych od innych państw i ochrona interesów danego państwa. Ograniczenie suwerenności może nastąpić w wyniku przyjętych przez państwo zobowiązań (np. w następstwie przegranej wojny). Wszystkie funkcje realizowane są przez organa państwa, które dzielą się na: przedstawicielskie, przymusu, administracji gospodarczej, administracji kulturalnej, kontrolne. Definicje państwa: koncepcja Arystotelesa naturalistyczna – efekt naturalnego rozwoju społecznego katolicka nauka społeczna św Tomasz z Akwinu – teistyczna - Podobnie jak jego poprzednik mówił o boskim pochodzeniu władzy, jednak podkreślał, że państwo nie jest tworem boskim, a ludzkim. Koncepcja teistyczna cieszyła się popularnością wśród zwolenników rządów absolutnych. teologiczna św Augustyn - Teizm wyraża wiarę w jednego Boga, który jest stwórcą świata i nieustannie wpływa na jego losy. Zwolennicy tej koncepcji twierdzili, że władza państwowa pochodzi od Boga i z jego woli jest nadawana ludziom. Teoria podboju i przemocy – Ludwik Gumplowicz, państwo powstało poprzez podbój plemion słabszych przez plemiona silniejsze. W takim państwie zwycięzcy stali się rządzącymi, a przegrani rządzonymi. Teoria umowy społecznej – ludzie umówili się między sobą i założyli państwo. Ludzie umówili się z dotychczasową władzą na nowych zasadach rządzenia. W ten...