Państwo, czym jest ten termin? W języku polskim wiąże się ono ze słowem „pan”. Według autora książki „Wstęp do nauki o państwie” Piotra Winczorka panem jest ten, kto jest wyróżniony przez swoja zwierzchnią pozycję społeczna, ten kto panuje, ten kto ma majątek i władze. Starożytni Grecy określali miasta – państwa jako „polis”, natomiast Rzymianie początkowo nazywali swoje państwo „civitas” i „res publica”, a w momencie przekształcenia republiki w cesarstwo – ‘imperium”, co było rozumiane jako „państwo obywatelskie”. W średniowieczu na określenie państw rządzących przez monarchę (księcia, króla, cesarza) używano terminu „regnum” (łac. królestwo) lub „terra” (ziemia), podkreślając znaczenie faktu władania ziemią. W znaczeniu ogólnym słowo „państwo” wprowadził włoski myśliciel Niccolo Machiavelli (1469 – 1527). Klasyczną definicję państwa stworzył niemiecki prawnik oraz teoretyk państwa i prawa. Georg Jellinek (1851 – 1911), który wskazał, że państwo tworzą trzy elementy: ludność, terytorium i władza publiczna. Państwo sięga swoja genezą IV tysiąclecia p.n.e., kiedy to liczne społeczności ludzkie w niektórych regionach globu (obszary ujściowe Nilu, dorzecze Eufratu i Tygrysu, ziemie położone w ciepłym klimacie). W młodym wtedy państwie podstawową rolę odgrywała ciągle ważna starszyzna rodowo-plemienna, wyróżniająca się urodzeniem (awelu w Babilonii, aristoi – Grecji, patricii – w Rzymie) i majątkiem. Organizacja państwowa, przeznaczona była głownie dla strzeżenia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Teorie powstania państwa Teorie teistyczne Teorie teistyczne zakładają, że państwo powstało w wyniku działania istoty nadprzyrodzonej. Konsekwencją tego było uznanie, że władca sam jest bogiem lub że jego władza pochodzi od boga. Takie tłumaczenie genezy państwa narodziło się na terenach starożytnego Wschodu (Egipt, Babilonia, Chiny). W naszym kręgu kulturowym teorię teistyczną głosiło chrześcijaństwo. Święty Augustyn (354 – 430) był zdania, że każda władza pochodzi od Boga. Teorie umowy społecznej Teorie umowy społecznej wyjaśniają powstanie państwa jako skutek dwóch umów. Pierwsza – umowa o zjednoczeniu – została zawarta między członkami społeczeństwa. Drugą – umowę o podporządkowaniu – zawarło społeczeństwo z władzą. Wskutek tej ostatniej powstało państwo, co wiązało się z przejściem ludzkości ze stanu natury do stanu społecznego. Teoria ta pojawiła się już w starożytności, a głosili ją filozofowie greccy, Epikur (341 – 270 p.n.e.) i Platon (ok. 427 – 347 p.n.e.) oraz myśliciel rzymski Cyceron (106 – 43 p.n.e.). W czasach nowożytnych zwolennikami tej...