Neuron czyli neurocyt + akson, inaczej komórka nerwowa. Jest podstawową jednostką budulcową i funkcjonalną układu nerwowego. Jest rodzajem komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów czyli dendrytu i aksonu, za pomocą których połączone są z innymi neuronami.

Podział neuronów ze względu na liczbę wypustek (aksonów i dendrytów):

a) jednobiegunowe (np. w podwzgórzu);

b) rzekomo jednobiegunowe (np. zwoje czuciowe nerwów czaszkowych i rdzeniowych);

c) dwubiegunowe (np. w siatkówce oka, błonie węchowej);

d) wielobiegunowe:

- z długim aksonem (np. neurony ruchowe rdzenia kręgowego);

- z krótkim aksonem (dendrytem) (np. neurony kojarzeniowe w istocie szarej mózgu i rdzenia kręgowego).

Podział neuronów pod względem kierunku przekazywania sygnału:

a)czuciowe (dośrodkowe), biegnące od receptora;

b)ruchowe (odśrodkowe), biegnące do efektora;

c)kojarzeniowe (pośredniczące), występujące między innymi pomiędzy neuronami czuciowymi i ruchowymi.

Synapsa jest to styk między dwiema komórkami nerwowymi. Styk aksonu jednej komórki nerwowej z dendrytem innej komórki nerwowej, gdzie następuje przekazywanie pobudzenia z jednej komórki do drugiej. Impuls nerwowy zostaje przeniesiony z jednej komórki na drugą przy udziale substancji o charakterze neuroprzekaźnika (zwanego czasem neurohormonem) — mediatora synaptycznego (synapsy chemiczne) lub na drodze impulsu elektrycznego (synapsy elektryczne).

Połączenia synaptyczne

a) nerwowo-nerwowe — połączenie między dwiema komórkami nerwowymi

b) nerwowo-mięśniowe — połączenie między komórką nerwową i mięśniową

c) nerwowo-gruczołowe — połączenie między komórką nerwową i gruczołową