Neuron czyli neurocyt + akson, inaczej komórka nerwowa. Jest podstawową jednostką budulcową i funkcjonalną układu nerwowego. Jest rodzajem komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów czyli dendrytu i aksonu, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Podział neuronów ze względu na liczbę wypustek (aksonów i dendrytów): a) jednobiegunowe (np. w podwzgórzu); b) rzekomo jednobiegunowe (np. zwoje czuciowe nerwów czaszkowych i rdzeniowych); c) dwubiegunowe (np. w siatkówce oka, błonie węchowej); d) wielobiegunowe: - z długim aksonem (np. neurony ruchowe rdzenia kręgowego); - z krótkim aksonem (dendrytem) (np. neurony kojarzeniowe w istocie szarej mózgu i rdzenia kręgowego). Podział neuronów pod względem kierunku przekazywania sygnału: a)czuciowe (dośrodkowe), biegnące od receptora; b)ruchowe (odśrodkowe), biegnące do efektora; c)kojarzeniowe (pośredniczące), występujące między innymi pomiędzy neuronami czuciowymi i ruchowymi. Synapsa jest to styk między dwiema komórkami nerwowymi....