Analiza SWOT Uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron może stać się początkiem ważnej przemiany osobistej i kolejnym krokiem do zawodowych sukcesów. Zdając sobie w pełni sprawę ze swoich mocnych stron, bez kompleksów podejmujemy się realizacji nowych wyzwań. Jednocześnie pracujemynad słabościami tak, aby sprostać kolejnym, pojawiającym się przed nami szansom Narzędzie, które pomaga nam poznać siebie, nazywa się analiza SWOT. Ideą analizy SWOTjest poznanie słabych i mocnych stron na tle istniejących szans i zagrożeń. SAMOPOZNANIE to proces ciągły, bazujący na gromadzeniu danych i informacji o sobie, swoich zachowaniach, reakcjach, emocjach i odczuciach. Analiza własnej osobowościto konfrontacja własnych obserwacji i wniosków z ocenami innych osób. Czasem zdarza się, że nasza własna opinia o sobie jest bardzo zaniżona. Nie zdajemy sobie często sprawy, że stać nas na wiele więcej. Z drugiej strony czasemprzeceniamy własne możliwości a zbyt wysoka samoocena może doprowadzić do izolacji. Skrót SWOT to litery pierwszych liter słów w języku angielskim: Strenghts - silne strony, Weaknesses - słabe strony, Opportunities - możliwości, Threats - zagrożenia. Aby przeprowadzić analizę SWOT weź dużą, czystą kartkę papieru i wypełnij tabelę wg wzoru: Mojemocne strony: Moje słabe strony: Jakie są moje zalety? Co potrafię robić dobrze? Jakie zalety widzą we mnie inni ludzie? Jak wykorzystuję moje zalety? Czyrozwijam moje zalety? Czy któraś z moich cech przeszkadza mi w życiu? Z czym radzę sobie najgorzej? Czego się obawiam? Wczym jestem słaba? Jakpostrzegająmoje słabe strony inni ludzie? Jak walczęze swoimisłabymi stronami? Moje szanse: Moje zagrożenia: Jakie znamszanse, które się...